Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 29 apr 2012 10:25

13 Juli 1918
Zwakke artilleriebedrijvigheid. Den 9e werd eene vijandelijke verkenning teruggeslagen ten W. van Langemarck.

16 Juli 1918
In den nacht van 12 tot 13 namen wij gevangenen tijdens twee aanvallen uitgevoerd door onze troepen in de streek van Langemarck.
Vijandelijke groepen poogden vruchteloos ons bruggenhoofd te naderen bij Dixmude en onzevoorposten bij St-Juliaan. Zij werden door' ons vuur heelemaal teruggeslagen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 6-12 juli 1918)
Gedurende de verloopen week, werden verschillende aanvallen, door den vijand gepoogd op onze vooruitgeschoven posten, heelemaal afgeslagen. Wij voerden invallen uit, in de Duitsche inrichtingen, en namen gevangenen.
De vijandelijke artillerie was middelmatig bedrijvig; onze artillerie voerde vernielingsvuren uit en neutraliseerde baterijen.
Een vijandelijke kabelballon werd in vlammen neergeschoten.

20 Juli 1918
In den nacht van 13 tot 14 bracht eene onzer verkenningen gevangenen terug ten O. van Nieuwpoort.
Den 14e tamelij k vinnige artilleriebedrijvigheid rond Nieuwpoort.
Den 16e mislukte eene poging tot het innemen van eenen onzer voorposten en tijdens eene patroeljenontmoeting namen wij gevangenen.
Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten op het Belgisch front

23 Juli 1918
Den 19e talrijke interdiktievuren van onzer artillerie op de vijandelijke middel im van verkeer, tusschen het bosch van Houthulst en Staden.
Bommengevecht rond Dixmude.
Ten N. van Nieuwpoort, werd eene vijandelijke verkenning teruggeslagen.
Een vijandelijk vliegmachien en 2 kabelballons werden neergeschoten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 12-19 juli 1918)
Onze artilterie legde groote bedrijvigheid aan den dag, voornanielijk tussen den Blankaertvijver en de baan Yperen-Staden. In deze streek werden talrij ke vernielings-, bestokings- en afsluitingsvuren uitgevoerd.
Iederen dag brachten onze patroeljes , bezuiden Langemarck, in de naaste omgeving van Dixmuide en ten Oosten Nieuwpoort. uitgezonden, talrijke gevangenen mede. Daarentegen haalden de vijandelijke pogingen tegen onze posten nabij dezee localiteiten geen minsten bijval.
Onze afweerartillerie haalde een vijandelijk vliegtuig neer', dat omtrent Boitshoucke kwam ten gronde ploffen.
Onderluitenant-vlieger Willy Coppens schoot de laatste zeven dagen twee ballons in brand.
Door deze uitslagen heeft deze officier in minder dan drie maanden, vijftien overwinningen behaald.

25 Juli 1918

Gemiddelde artilleriebedrijvigheid ; onze batterijen bombardeerden de vijandelijke stellingen te Slype, St-Pieters-Capelle en Leke.
Op het Belgisch front werden 2 Gothas en 4 vijandelijke ballons neergeschoten.
In den nacht van 21 Juli, werd een Gotha op weg naar Duinkerke, getroffen door de Belgische afweerkanonnen , en verplicht te landen; De bemanning wierp de bommen in zee; het vliegtuig viel met de drie passagiers in de overstrooming van den sector Pervyse, waar het gedeelteijk verrnield werd door den val.
Een ander vliegmachien werd neergescheten door de Belgische kanonnen, langs den kant van Warhem.

27 Juli 1918
Wederkeerig geschut, redelijk vinnig, op de eerste liniën en op de middelen van verkeer. Patroeljengevecht ten Z. van Dixmude.
Tijdens eenen raid ten Z. van Wieltje, werden 13 gevangenen genomen.
Een kabelballon werd neergeschoten.

30 Juli 1918

Gewone artilleriebedrijvigheid, vooral rond Merckem en Boesinghe.
Patroeljenontmoetingen lieten ons toe gevangenen te nemen ten N. van Dixmude en in de streek van Merckem.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 20-26 juli 1918)
Gedurende de verloopen week, ondernamen onze verkenningstroepen, succesvolle verrichtingen bij 't Wieltje, Langemarck, Dixmuiden en Nieuwpoort. Wij namen een 15-tal gevangenen bij 't Wieltje en sloegen een Duitsche verkenning terug in de streek van Nieuwpoort.
Gewoone artilleriebedrijvigheid op gansch het front, vooral ten Z. van den Yser. wij voerden talrijke vuren uit op de middelen van verkeer van den vijand. Verschillende onzer cantonnementen werden bij nachte gebombardeerd door de vijandelijke artillerie en vliegtuigen. Inden nacht van 21-22 werd een vijandelijk vliegmachien neergeschoten door onze afweerkanonnen.
De luchtofficier onderluitenant Coppens, schoot 6 vijandelijke kabelballons in brand, waaronder 3 in min dan 5 minuten. Dit brengt op 21 het getal zijner overwinningen in den loop van 3 maanden.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 30 apr 2012 12:16

3 Augustus 1918
In den nacht van 27 tot 28 Juli namen wij 11 gevangenen in de streek van St-Juliaan tijdens eenen aanval.
Gemiddelde artilleriebedrijvigheid.
Den 31e bommengevecht te Dixmude.

8 Augustus 1918
Den 2e artileriebedrijvigheid omtrent Dixmuide, Merckem en Boesinghe.
Bommengevecht te Dixmude en westwaarts Langemarck.
Den 4e brachten onze patroeljen gevangenen mede uit de Kippe- en Draaibankstreek.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 27 juli – 2 augustus 1918)
Tijdens de verloopen week, toonde de vijandelijke artillerie zich bedrijvig, vooral in de streek rond Merckem en rond Boesinghe. Bommengevechten, soms hevig, grepen plaats te Dixmuide en rond Langemarck. Patroeljenontmoetingen en door ons uitgevoerde aanvallen, lieten, ons toe een twaalftal gevangenen te nemen.
In antwoord op de bombardementen van dorpen achter het front gelegen beschoot onze artillerie de vijandelijlce kantonnementen.
Het vliegwezen vervulde talrijke fotograrafische- en bombardementszendingen en mitrajeerde, bij dag en bij nacht, de loopgraven van den vijand.

10 Augustus 1918
Op het Belgisch front legden onze patroeljen in den nacht van 4 op 5, bedrijvigheid aan den dag omtrent Dixmude en Kippe, alwaar wij gevangenen namen. Den volgenden nacht werd eene vijandelijke verkenning bezuiden Dixmude afgeslagen. Den 7e deden onze artillerievuren vijandelijke munitiedepots in de lucht vliegen.

13 Augustus 1918
Vijandelijke verkenningen werden vóór Aschhoop en bezuiden Dixmude teruggedreven. Een vijandelijk stormaanvaldetachement drong tijdelijk in onze vooruitgeschoven posten omtrent Kippe, alwaar een hevig gevecht met werpgranaten plaats had.
Groote artilleriebedrijvigheid bezuiden den Yser.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 3-9 augustus 1918)
Gemiddelde artilleriebedrijvigheid van beide artilleries over gansch het front, uitgezonderd omtrent Dixmuide, Merckem en Boesinghe, alwaar het artilleriegevecht over ’t algemeen heviger was. Bommengevechten omtrent Dixmude en ten westen Langemarck.
Talrijke patroeljebotsingen vóór onze liniën onder meer bezuiden Dixmude, omtrent Kippe en Langemarck, waarbij gevangenen werden genomen.
Een Duitsch vliegtuig, door onze mitrailleurs neergehaald en viel in onze liniën. Onderluitenant Coppens heeft den ballon te Zonnebeke in vlammen neergeschoteten: 22e overwinning.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 30 apr 2012 12:58

17 Augustus 1918
Den 12e werden vijandelijke verkenningen teruggeslagen bij Dixmude en Draaibank.
Den volgendeu nacht nam eene onzer patroeljen eenen Duitschen post in ten N. van Dixmude, gevangenen nemend.
In den nacht van 13 tot14, na een hevig bombardement, vielen de Duitschers onze bewakingslinie aan ten O. van Nieuwpoort en werden door ons vuur teruggeslagen .

20 Augustus 1918
Bedrijvigheid van beide artilleriën, vooral rond Merckem en Boesinghe; onze batterijen bombardeerden de vijandelijke staties in de streek Staden en Couckelaere.
Tijdens eenen raid in den sektor Merckem, namen wij gevangenen en een machiengeweer.
In den nacht van 16 tot 17, hebben wij aanvallen teruggeslagen op onze vooruitgeschoven posten in de streek Nieuwpoort en Merckem.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 10-16 augustus 1918)
De artilleriebedrijvigheid in de sectors Nieuwpoort, Merckem en Boesinghe was vinnig.
Tijdens patroeljenontmoetingen en aanvallen uitgevoerd in de vijandelijke liniën, namen wij gevangenen en verschillende machinegeweren.
Een Duitsche aanval op onze vooruitgeschoven posten te St-Joris, werdt verijdeld door onze artillerie en de machinegeweren.
Onderluitenant Coppens, luchtotficier, schoot, in eenen dag, drie vijandelijke kabelballons in vlammen, het getal zijner overwinningen aldus tot 25 brengend.

24 Augustus 1918
In den nacht van 18 tot 19 liet een aanval in de streek van Kippe, ons toe een twintigtal gevangenen te nemen. Eene vijandelijke poging bij Langemarck werd teruggeslagen, alsook een aanval bij Merckem en Dixmude.

27 Augustus 1918
Gedurende den nacht van 22 tot 23 bracht eene onzer verkenningen enkele gevangenen terug ten Z. van St-Joris.
Den 23e, klein gevecht bij Nieuwendamme.
Tijdens patroeljenontmoetingen werden den vijand ernstige verliezen toegebracht.
Twee vijandelijke ballons werden op het Belgiseh front in brand geschoten.

Het Belgisch legerbericht van 10 Oogst meldt dat onze onvergelijkelijke Drachen-jager, de
onderluitenant Coppens, 2 kabelballons in vlammen heeft neergeschoten, aldus het getal zijner overwinningen tot 27 brengend. waaronder 2 vliegtuigen en 25 Duitsche saucissen J. Met dit laatste cijfer houdt Coppens het record der in brand geschoten kabelballons, verre boven al de vliegers der oorlogvoerende landen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 17-25 augustus 1918)
Gedurende de verloopen week sloegen wij door ons artillerie- en infanterievuur vijf Duitsche pogingen af op onze vooruitgeschoven posten in de streken Nieuwpoort, Dixmude, Merckem en Langemarck.
Wij voerden eenen welgeluklen aanval uit in de omstreken van Kippe; een officier en twintig Duitsche soldaten werden in onze liniën gebracht.
Gewone verrichtingen op gansch het front.
Een vijandelijke kabelballon werd door een onzer jachtvliegeniers in brand geschoten.

31 Augustus 1918
In den nacht van 26 tot 27 liet onze bewonderenswaardige soldaten toe al hunne objektieven te bereiken op een front van 3 km waarbij zij een 100tal gevangenen en eenen belangrijken buit namen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 30 apr 2012 15:18

3 September 1918
Artilleriebedrijvigheid rond Nieuwpoort en te Merckem.
Eene gevaarlijke poging werd teruggeslagen door ons vuur in d.e Merckemstreek.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 24-30 augustus 1918)
Tijdens den nacht van 22 tot 23 oogst liet een aanval in de streek ten O. van Ramscapelle ons toe gevangenen te nemen. In den nacht van 26 tot 27 Oogst vielen onze troepen aan op een front van 3 km. ten N. en ten Z. van den ijzeren weg van Langemarck en drongen in de vijandelijke stelling. Niettegenstaande den hardnekkige weerstand en eenen tegenaanval van den vijand, werden al onze objektieven bereikt en behouden. Wij brachten den vijand hevige verliezen toe en brachten 90 weerbare gevangenen terug, machiengeweren, bommenwerpers en materieel. Enkele vijandelijke pogingen rond Langemarck, Weidendrift en Kippe werden gestuit.
Gewone artilleriebedrijvigheid op gansch het front, vooral in de streek Nieuwpoort. Bommengevecht rond Dixmude.
De onderluitenant luchtofficier Willy Coppens schoot drie ballons neer in vlammen, 26e, 27e en 28e overwinning.

10 September 1918
De vijand viel op een front van 3 km. de onlangs door onze troepen veroverde stellingen aan in de streek van Langemarck en gelukte erin zeker punten te veroveren. Aanstonds tegenaangevallen mocht hij enkel eenen post behouden, 20 gevangenen werden genomen.
In de streek Merckem-Langemarck werd een andere aanval afgeslagen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 31 augustus – 6 september1918)
Tijdens de verloopen week, waren onze verkenningen werkzaam in de streek van Dixmude en Langemarck, en drongen herhaalde malen in de vijandelijke stellingen, gevangenen terugbrengend. In den nacht van 3 tot 4 September brachten wij onze linie vooruit in de Merckemstreek, verschillende sterkingerichte vijandelijke werken veroverd. Tijdens deze verrichting namen de Belgische troepen een 30tal gevangenen, machiengeweren en loopgraafmortiers.
Den 6 September 's morgens, onder de dekking van eenen dikken mist, vielen speciale stormtroepen, gekozen in 3 regimenten eener vijandelijke divisie, versterkt door een aanvalbataljon van het 4e leger, op een front van 3 km. de door de Belgische troepen in den nacht van 26 tot 27 Oogst veroverde stellingen aan, in de omstreken van Langemarck.
De vijand gelukte erin, dank aan vlammenwerpers, in zekere punten onzer linie te dringen; aanstonds, begonnen de Belgische troepen tegen aanvallen en hernamen, na bloedige gevechten, al het verloren terrein uitgenomen in eenen post. Boven zijne schrikkelijke verliezen, liet de vijand een 20tal gevangenen en een machiengeweer in onze handen.
Een vijandelijkvliegtuig werd door de Belgische artillerie neergeschoten. Drie kabelballons werden door onze vliegeniers in brand geschoten, waaronder twee door den onderluitenant Coppens, die aldus zijne 29e en 30e overwinning behaalde.

14 September 1918
Gedurende den nacht van 8 tot 9 september liepen onze stormdetachementen, samengesteld uit Grenadiers, Karabiniers en Infanterie na een korte maar vinnige artilleriebereiding, ten aanval der vijandelijke stellingen. langs de baan Steenstraete-Dixmuide, en meer ten Z. langs het W. van St-Juliaan.
De Belgen namen eenen aanzienlijken buit, talrijke machinegeweren en loopgraafmaterieel, alsmede 130 weerbare gevangenen.
In de nacht van 10 tot 11 September trokken de stormtroepen ten aanval van de vijandelijke stellingen in de streek van Paepegoed. Na eene artilleriebereiding, merkwaardig door haren korten duur en haar doeltreffendbeid, bereikten de soldaten van de bataljons Moulin en De Winter de Duitsche verschansingen. De vijand verdedigde zich met razernij. De groene en roode alarmvuurpijlen volgden elkaar op zonder ophouden. Meer dan twee uren duurde het homerisch gevecht, man tegen man. De trijd liep heelemaal tenvoordele der Belgenuit. Bij zonopstand waren al de objektieven bereikt.
Door deze nieuwe overwinning vorderden de Belgen 7 tot 800 m. over een front van 2 km. Het aantal der gevangenen overtreft 70 Talrijke machinegeweren en een belangrijke buit bleven in de handen der overwinnaars. Deze houden stevig het bosch en de hoeve van Paepegoed in handen
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 30 apr 2012 16:28

17 September 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 6-13 september1918)

Tijdens de verloopen week was de artilleriebedrijvigheid uitzonderlijk vinnig, op het gedeelte
van ons front ten Z. van den Yser.
In den nacht van 8 tot 9 September hebben onze troepen, door sterke aanvallen hunne winsten van 26 Oogst uitgebreid in de streek van Kippe. Langs weerskanten van de baan Steenstraete-Dixmude drongen onze troepen, na eene zeer korte artilleriebereiding, in de vijandelijke liniën op een front van 2 km. en veroverden eene strook lands van ongeveer 1 km. diepte.
Benoorden Kippe, werden de vijanden, na een gevecht man tegen man, buiten gevecht gesteld en in onze liniën teruggebracht. Meer ten Z. en ten W. van St-Juliaan drongen onze detachementen bij verrassing in de eerste vijandelijke stelling, op een front van circa 2,500 m. en op een gemiddelde diepte van 500 tot 600 m. en vestigden er zich na eenen hardnekkigen strijd.
Den 12e September, vroeg in den morgen, na een korte maar hevige artilleriebereiding, vielen onze troepen de vijandelijke inrichtingen aan in de streek Draaibank: Zij veroverden deze na zeer vinnigen strijd en niettegenstaande eene hevige tegenwerking van de vijandelijke artillerie.
Den 13 's morgens, na een hevig bombardement, gelukten de Duitschers er in tijdelijk de posten te bezetten langs onze nieuwe lini ten Z.O. van Draaibank. Gedurende den voormiddag
liet een tegenaanpal onzer troepen ons toe deze posten weer in te nemen, niettegenstaande de krachtige tegenaanvallen des vijands.
Het aantal gevangenen genomen in den loop der week bedraagt ongeveer 300. Daarenboven namen wij 25 machinengeweren en loopgraafmaterieel.
In weerwil van het ongunstig weer, verzekerden onze divisievliegers de verbinding met de infanterie. Tijdens de jongste aanvallen, volgden zij de bewegegngen des vijands en mitraljeerden de wegen alsook de vijandelijke inrichtingen.

24 September 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 14-20 september1918)
De verloopen week zag groote bedrijvigheid der patroeljen en der verkenningen. Verscheidene Duitsche gevangenen werden in onze liniën gebracht. Vruchteloos poogde de vijand stooten in de richting van Nieuwpoort, Dixmuide en Merckem. Voor Oud-Stuvekenskerke dwongen een vijf tiental onzer soldaten een dertigtal Duitschers tot aftocht, hen verliezen toebrengend.
Den 18e, in den ochtend, liet een krachtige drukking, op onze onlangs ten O. van Merckem veroverde liniën, den vijand toe tijdelijk voet te krijgen in enkele punten onzer verdediging.
Hij werd er uitgejaagd door eenen sterken tegenaanval, die ons een groot aantal gevangenen liet nemen.
Op gansch het front was de artillerie zeer bedrijvig; onze batterijen bevuurden vinnig de vijandelijke batterijen.
Ondanks het ongunstig weder, voerden onze vliegers talrijke verrichtingen uit en namen zij door machiengeweervuur deel aan onzen tegenaanval ten O. van Merckem. Een vijandelijke ballon werd in vlammen geschoten door een onzer jachtvliegers.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 01 mei 2012 10:13

1 Oktober 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 21-27 september1918)
Tijdens de verloopen week, poogde de vijand zijne vroeger verlorene loopgraven te heroveren ten N. van Kippe en in de richting van Weidendreft. Deze aanvallen mislukten. Daar, waar de vijand zijne stellingen mocht behouden, werd hij teruggedreven door onze tegenaanvallen.
Tijdens deze verrichtingen bleven talrijke gevangenen in onze handen.
Onze patroeljen toonden zich zeer bedrijvig tusschen het Blanckaartmeer en St-Juliaan, en brachten gevangenen terug. T'amelijk vinnige artilleriebedrijvigheid rond Nieuwpoort, Dixmude, alsook op het front Kippe-St-Juliaan.
Ondanks het zeer ongunstig weder voerden onze vliegers talrijkte tochten uit. Verschillende vijandelijke vliegtuigen werden verplicht ontredderd te landen in hunne liniën. Twee ballons werden in vlammen neergeschoten, een door den luitenant Coppens, die aldus zijne 31e Overwinning behaalde.

8 Oktober 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 28 september – 4 oktober1918)
De aanval, den 28 September door de Belgen ondernomen tusschen Dixmude en Yperen aan den rechtervleugel in verbinding met de Britten, heeft belangrijke uitslagen geleverd.
De sterke door den vijand ingerichte werken gedurende vier jaren verbeterd, o. a. het woud van Houthulst, werden den eersten dag reeds, door het prachtig oprukken onzer troepen gesteund door onze artillerie bijgestaan door Fransche en Britsche batterijen ingenomen.
Ondanks den regen, het ongunstig terrein en den hardnekkigen weerstand des vijands op talrijke punten, vorderden onze infanteristen op 6 kilometers den eersten dag. Dixmude, Stadenberg, Passchendaele, Moorslede vielen den 29e en niettegenstaande de krachtvolle tegenstand geraakten de vooruitgeschoven Belgische elementen op 3 km. afstand van Roesselaere, op één punt de baan Roesselaere-Meenen bereikend. De volgende dagen veroverden wij Zarren, Amersveld, Oostnieuwkerke. De Fransche troepen langs hunne kant namen Staden en vorderden in de richting van Hooglede. Eene Belgische patroelje gelukte erin tijdelijk in Roesselaere te dringen .
Tot nogtoe telde het Belgisch leger meer dan 6.000 gevangenen, waaronder 100 officieren, 250 kanons, 300 machiengeweren, een groot getal loopgraven mortiers en veel materieel.
De Fransche, Engelsche en Belgische vliegers hebben in ruime mate bijgedragen tot het succes, daar zij de vijandelijke troepen onophoudend mitraljeerden en bombardeerden.

15 Oktober 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 5-11 oktober1918)
De verloopen week zag eene vinnige artilleriebedrijvigheid over gansch het front. De vijand maakte in verschillende bombardementen gebruik van giftgranaten. Menige aanvallen werden tegen onze vooruitgeschoven liniën geworpen, namelijk te St-Joris, Amersveld, Moorslede en voor Roesselaere. Al deze aanvallen werden teruggeslagen; zelfs liet de vijand gevangenen in onze handen, boven de zware verliezen die hij onderging.
Dank aan eene bijverrichting, den 5, door de Belgische en Fransche troepen geleid, vorderden wij in de richting van Roesselaere en Hooglede.
Ons vliegwezen, in samenwerking met de Britsche en Fransche eskadrieljen, heeft, niettegenstaande het zeer ongunstig weder, de opdrachten vervuld die het had ondernomen. In 't begin van ons offensief bestookten onze gevechtstoestellen den vijand onophoudend, hem mitrailjeerend en bombardeerend. Onze photografische ploegen namen de minste gelegenheid van goed weder te baat om op te stijgen.
De luitenant-vlieger Coppens behaalde den 5e zijne 34e en 35e overwinningen; de onderluitenant-vlieger De Meulemeester zijne 11e door het in vlammen neerschieten van drie Duitsche kabelballons.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 01 mei 2012 10:49

22 Oktober 1918
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 12-18 oktober1918)
De laatste dagen voor het tweede bedrijf van den slag in Vlaanderen waren gekenmerkt door eene buitengewone vijandelijke zenuwachtigheid. De Duitsehers poogden stooten na stooten, zonder succes, telkenmale gevangenen nalatend.
Den 14 October' s morgens, rukten de Belgische en Fransche troepen, aan den rechtervleugel gesteund door de Britten, ten aanval op een front van 20 km. Ten Z. van 't kanaal van Handzame bood de vijand eenen vruchteloozen wanhopigen weerstand.
De strijdlust onzer soldaten was zoo groot, dat de vordering, al strijdende verwezenlijkt op gansch het front van den aanval van 4 tot 10 km. bereikte. De dorpen Handzaeme, Cortemarck, St-Jozefs-Geite, Hooglede, Beveren, Rumbeke, Winckel-St-Elooi, werden bevrijd. In 't midden veroverden de Franschen Roesselaere bij stormaanval.
Den I5e zetten de Belgen hun succes voort en trokken verschillende kilometers vooruit ten N. van de linie Handzaeme-Cortemarck. De Franschen namen de hoogvlakte in van Hooglede, Gits en Gilsberg. Meer ‘t en Z. veroverden onze dappere infanteristen Lendelede en bereikten den ijzerenweg Kortrijk-Ingelmunster. Gedurende die 2 dagen overtrof de buit 7,000 gevangenen en 80 kanons. Een volledige regimentstaf werd door de Belgen gevangen genomen.
Den 16e liep het front van den aanval ten N. van 't kanaal van Handzaeme. Men trok over den Yser te Schoorbakke, Keyem werd voorbijgetrokken, Thorhout over'vleugeld, en onze linie tot aan de statie van Weynendaele 'gebracht. Lichtervelde en Ardoye vielen in de handen der Franschen en meer ten Z. bezetten onze dapperen Bavickhove, na een prachtig oprukken .
Den 17e week de verslagen vijand onder onze drukking en, op de hielen gezeten, trok hij af. Ten N. trok onze infanterie Oostende binnen en bereikte, meer ten O. de linie Oudenburg, Zedelghem, Ruddervoorde. De Beigische kavalerie stond voor Brugge. In ’t midden geraakten de Franschen tot den zoom van Thielt. Ten Z. ontmoetten wij de Britten dicht bij Harelbeke.
Overal bevlagt de bevrijde Belgische bevolking, de verbondene soldaten met onbeschrijfelijke geestdrift ontvangend.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 01 mei 2012 23:14

Na 22 oktober 1918 vind ik geen weekverslagen of dagelijkse samenvattingen meer terug, ieder volgend nummer staat trouwens vol met verhalen over de “glorierijke veldtocht”. Jammer genoeg ontbreekt het mij aan tijd om al deze gegevens kort samen te vaten.
Ik hoop dat ik jullie met dit bondig en “gekleurd” overzicht toch wat plezier & leesvoer heb mogen geven.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Bert Vervaet
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 jun 2014 22:02

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Bert Vervaet » 03 jul 2014 17:27

Petrus Buyle (1888-1918) behoorde tot het 2de regiment karabiniers en sneuvelde op 26.5.1918. Op het oorlogsmonument in zijn geboortedorp Zaffelare wordt Diksmuide als plaats van overlijden vermeld, volgens een achteraf genoteerde overlijdensakte te Sint-Joost-ten-Noode (waar hij gedomicilieerd was) wordt Saint-Georges vermeld. Ook op zijn Nederlandstalige fiche bij de krijgsmacht staat "Gesneuveld tegenover de vijand te St.Georges". Hij werd twee dagen later begraven in De Panne, Duinhoek.
Een vroegere onderzoeker heeft vruchteloos gezocht naar een aanknopingspunt in een van de vele Franse dorpen die Saint-Georges heten.
Volgens mij moeten we echter Saint-Georges zien als een vertaling van Sint-Joris bij Nieuwpoort. Zou dit een gegrond vermoeden kunnen zijn? Kan het zijn dat zijn regiment toen in Sint-Joris was en is het mogelijk dat hij van daaruit begraven werd in De Panne? Met dank voor elke inlichting.

C/Gr
Berichten: 106
Lid geworden op: 29 mei 2011 15:05

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door C/Gr » 13 jul 2014 11:35

Volgens de Kroniek van de Karabiniers lag 2K in mei 18 bij Nieuwpoort-Stad, en hernam de 6de ID haar patrouille activiteiten.
De nacht van 25 op 26 mei werd 2K aangevallen door een Duitse patrouille die dicht achter een Belgische patrouille de lijnen naderde en de schilwachten uitschakelde. Ze vorderden dicht aangesloten achter een artilleriebarrage en stortten zich in de Belgische loopgraven 'Doris' en 'Bron', waar ze korte metten maakten met de voor de barrage schuilende karabiniers. 60 karabiniers werden gevangen en afgevoerd. Olt Ilias werd hierbij gedood. In de voetnoot staat: "Olt Ilias Georges, °19.01.1892 te Ukkel, sneuvelde bij St-Joris op 26 mei 1918"
2K lag dan dus bij St-Joris bij Nieuwpoort, en de beschreven gebeurtenissen zouden wel eens kunnen deze zijn waar Petrus Buyle sneuvelde.

georges-cdl
Berichten: 1031
Lid geworden op: 26 aug 2011 10:24
Locatie: Vlaams Brabant

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door georges-cdl » 15 jul 2014 11:51

Dank U Paddy voor deze overzicht van de evenementen aan het Ijzerfront ! ! ! !

Bert Vervaet
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 jun 2014 22:02

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Bert Vervaet » 30 jul 2014 12:51

Beste dank voor deze informatie. Vreemd hoe men pas zoveel later iets kan reconstrueren van de ware toedracht. Op een plaatselijke gedenkplaat staat Diksmuide als plaats van overlijden. In de familie dacht men dat hij overleden was in een hospitaal te Adinkerke. In de gegevens van het Belgisch leger staat Saint-Georges als plaats van overlijden. Hoogstwaarschijnlijk was het dus Sint-Joris bij Nieuwpoort.

Reigersvliet
Berichten: 18
Lid geworden op: 28 apr 2012 10:38

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Reigersvliet » 29 sep 2014 16:31

Paddy schreef:Jammer genoeg heb ik geen gegevens beschikbaar voor de maanden maart, april en mei van het jaar 1918 :cry:
Paddy, heb je ondertussen al iets kunnen op de kop tikken??
Reigersvliet

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”