Pagina 1 van 1

Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 13:56
door Paddy

Dendermonde, 4 september 1944


Het is ongeveer 9 uur 's morgens als Gaspard Vercammen bemerkt dat er een trein halt houdt tussen de Scheldebrug en het station van Grembergen. Drie wagons worden afgepikt en de rest verdwijnt opnieuw richting Waasland. Terzelfder tijd stappen zes Duitse soldaten in de richting van de brug die ze aan een grondige inspectie onderwerpen. Gaspard begrijpt de de soldaten de bedoeling hebben om de brug te laten springen en begeeft zich onmiddellijk naar huis waar hij zich bewapend. Terug aan de Veerbrug gekomen zoekt hij dekking achter de Scheldedijk en neemt de Duitsers onder vuur die ondertussen bezig waren om de brug te ondermijnen. De Duitsers trekken zich terug richting Grembergen. Ondertussen krijgt Vercammen versterking van Louis Ophalfvens, Jean Van Damme en Raymond Torfs, even later gevolgd door nog andere verzetslui.
Op een gegeven moment probeert Louis Ophalfvens om de brug over te komen, waarschijnlijk met de bedoeling om de explosieven onschadelijk te maken, maar door een Duits salvo wordt hij gewond en ziet hij zich verplicht om op het brugdek op hulp te wachten. Zijn zoon Pierre, die ondertussen de groep was komen versterken, aarzelt geen ogenblik om zijn vader ter hulp te snellen. Ook Pierre wordt door Duitse kogels geraakt en blijft gewond liggen, evenals Alfons Willems die door een verdwaalde kogel getroffen wordt.
Omstreeks 13.00 uur valt het eerste dodelijke slachtoffer, Philemon Boerwaard sterft onder welgericht Duits vuur aan de elektriciteitscabine gelegen aan de Noordlaan. Even later wordt het stil en volgt een lange tijd van bang afwachten, elke poging om de gewonden te evacueren wordt door de Duitsers verijdeld.
Zo werd het 16.00 uur en op dat moment verschijnen een zestal Duitsers met het geweer met de riem aan de schouder aan de andere zijde van de brug. Ze maken de Dendermondenaars duidelijk dat ze hun gewonden van de brug kunnen komen halen. Enkelen gaan ongewapend de brug op overtuigd van hun taak en gerustgesteld door het zicht van een Duitse (onder-)officier met Rode Kruisarmband begeven ze zich naar de andere kant van de Schelde. Wanneer zij bij de gewonden aankomen brengen de Duitsers hun wapens in aanslag en nemen de verzetsstrijders gevangen. De reeds overleden Louis Ophalfvens laten ze achter maar zijn zoon Pierre wordt hardhandig meegesleept. Naast de voornoemde Pierre Ophalfvens werden ook Severin Straetman, Willem Van Deurm, Raoul Termonia, Albert de Clippel weggeleid. In de Gauweg, op het grondgebied van Grembergen, ter hoogte van het huisnummer 29 worden zij gedwongen om op hun knieën te gaan zitten met de armen in de lucht. Ondertussen worden bij de Scheldebrug Willy Algoet en Robert Marechal gevangen genomen en door de Duitsers weggebracht. Hun levenloze lichamen werden later aan de spoorwegdijk teruggevonden.
In de Gauweg botvieren ondertussen de Duitsers hun woede op de vijf andere gevangenen, ook zij zullen het niet overleven.
Wanneer omstreeks 19.30 uur de eerste Britse troepen de stad binnenrukken en de omgeving van de Scheldebrug veilig wordt verklaard kunnen de bezorgde stadsgenoten op zoek gaan naar hun vrienden of familie. De vreugde van de bevrijding werd zwaar overschaduwd door de aanblik van de verminkte lijken.

Bron: Vrije vertaling van "Crimes de Geurre, septembre 1944, Region des Flandres, 1947"


Afbeelding

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 13:57
door Paddy
De slachtoffers

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 13:59
door Paddy
Hun graf op de stedelijke begraafplaats van Dendermonde.

Afbeelding

Hun monument

Monument van de weerstand (Grembergen)

Oprichting: 1947
Plaats: tussen de Martelarenlaan en de Steenweg van Grembergen (Gauweg)
Ontwerp: Jos De Decker (1946, beeld), Fernand De Ruddere (sokkel)
Opdracht: Nationale Strijdersbond Grembergen

Het op 4 september 1944 door terugtrekkende Duitse troepen neerschieten en verminken van negen, hoofdzakelijk jonge burgers-verzetsstrijders aan de Scheldebrug en in de Gauweg te Dendermonde en Grembergen, op een ogenblik dat men te Dendermonde op de Grote Markt samenliep om de Bevrijding te vieren, liet een diepe indruk na op de plaatselijke bevolking. De verslagenheid was groot en de collectieve begrafenis op het Dendermondse kerkhof lokte een massa belangstellenden, familieleden, vrienden en medestrijders. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat deze gebeurtenis de oprichting van een monument tot gevolg had. Op het kerkhof van Dendermonde werd, overeenkomstig een besluit van de Dendermondse gemeenteraad van 16 december 1944, na de beëindiging van de oorlog op het graf van de negen gesneuvelde verzetsstrijders een gedenkteken opgericht.

Te Grembergen diende de Nationale Strijdersbond (N.S.B.) in 1945 bij het gemeentebestuur een aanvraag in om de naam Gauweg te wijzigen in Bevrijdingslaan en de nieuwe straat naar de Veerbrug de Martelarenlaan te noemen. De verandering van de benaming Gauweg werd evenwel door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie verworpen, zodat enkel de benaming Martelarenlaan werd goedgekeurd. De Nationale Strijdersbond vroeg het gemeentebestuur tevens de toelating het pleintje tussen de Gauweg en de Martelarenlaan te bekomen "tot het oprichten van een gedenkteeken". Op 4 juni 1945 besloot de gemeenteraad de noodzakelijke toestemming te vragen aan de directeur van Bruggen en Wegen. Op 5 oktober werd een schets bezorgd van het op te richten gedenkteken. Op dezelfde dag kreeg de N.S.B. Grembergen van de gemeenteraad de toelating een geldomhaling te organiseren "ten einde een gedenkteeken op te richten op het pleintje in de Gauweg, als aandenken aan de op 4 september 1944, doodgemartelde weerstandsmannen, bij de verdediging van de brug". Men besloot tevens een meer uitgewerkt ontwerp af te wachten om bij de bevoegde instanties verdere stappen te zetten. In 1946 werkte stadsarchitect Fernand De Ruddere zijn plan verder uit en realiseerde beeldhouwer Jos De Decker het bekende beeld van een weerstander.

De plechtige onthulling greep plaats op zondag 7 september 1947. Deze herdenkingsdag werd om 9.30 u. geopend met een plechtige mis in de parochiale kerk van Grembergen, waar de E.H. Krijgsaalmoezenier de homilie hield. Om 11u. werden er op het Militair Kerkhof van Dendermonde en op de plaats waar de 9 weerstanders stierven bloemen neergelegd. In de namiddag vormde zich op het Grootzand, tussen de lokalen van de N.S.B. en de Z.A.B., een optocht waaraan allerlei lokale en Vaderlandse Verenigingen (o.a. N.S.B., Z.A.B., Weerstandsgroeperingen) deelnamen. Na het défilé voor het gedenkteken van de gesneuvelden hield men halt aan het nieuwe gedenkteken aan het begin van de Martelarenlaan. Het monument werd rond 16u. plechtig onthuld door de heer Lohest, federaal voorzitter van de N.S.B. In een aantal redevoeringen loofden de sprekers "de moed en opofferingsgeest van de weerstanders ". Vervolgens werd aan de nabestaanden een ereteken overhandigd en besloot men de plechtigheid besloten met een grote bloemenhulde. De deelnemende muziekverenigingen gaven op het Statieplein een concert. 's Avonds was het nieuwe gedenkteken verlicht.

Het monument bestaat uit een door Fernand De Ruddere ontworpen lage witstenen sokkel, die in vier geledingen trapvormig verjongd naar boven toe. Achteraan werd alles recht afgewerkt; de voorzijde werd in de onderste geledingen afgerond en in de derde geleding achthoekig afgewerkt. Op de vierde geleding staat in bronzen letters het opschrift : ZY STIERVEN OPDAT WY ZOUDEN LEVEN. Op de derde geleding staan van links naar rechts, in bronzen letters, de namen van de martelaren: VAN DUERM WILLIAM / BOEREWAARD PHILEMON / TERMONIA RAOUL / DE CLIPPEL ALBERT / STRAETMAN SEVERIN / ALGOET WILLY / MARECHAL ROBERT / OPHALFVENS LOUIS / OPHALFVENS PIERRE. Op de achterzijde van de sokkel staat: 4 SEPTEMBER 1944 / OPGERICHT DOOR / N.S.B. Z.A.B.

Het bekronende bronzen beeld (141 x 54 x 85 cm) stelt een weerstander voor die, het geweer in aanslag, tegen een brugleuning steun en bescherming zoekt. Op het voetstuk rechts onderaan staat de signatuur: Jos De Decker 1947.

Achter het monument staan enkele arduinen erezerken opgesteld, met daarop in brons de namen van de overleden weerstanders, met volgende teksten:

HELDENHULDE / HIER VIELEN VOOR / LAND EN VOLK OP / 4-9-1944 / DE CLIPPEL ALBERT / OPALFVENS PIERRE / STRAETMAN SEVERINUS / TERMONIA RAOUL / VAN DUERM WILLY

HELDENHULDE / HIER VIELEN VOOR / LAND EN VOLK OP / 4-9-1944 / BOEREWAARD PHILEMON / OPALFVENS LOUIS

HELDENHULDE / HIER VIELEN VOOR / LAND EN VOLK OP / 4-9-1944 / ALGOET WILLY / MARECHAL ROBERT

Stad Dendermonde,http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=1986

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 13:59
door Paddy
De originele tekst van "Crimes de Geurre, septembre 1944, Region des Flandres, 1947". Ik hoop dat mijn samenvattende tekst niet teveel afwijkt van het origineel.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 14:01
door Paddy
Heel kort na de Tweede Wereldoorlog verscheen de (luxe)uitgave "Martelaren van Dendermonde" met van ieder oorlogsslachtoffer een foto en een korte levensbeschrijving. Natuurlijk werden de helden van de Scheldebrug niet vergeten (zie bovenstaande foto's). Als voorrede lezen we:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Eveneens uit "Martelaren van Dendermonde":

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Om het af te leren nog een paar bidprentjes van de slachtoffers en daarna beginnen wij aan het serieuze werk :wink:

Afbeelding
Afbeelding

Afbeelding
Afbeelding

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 14:03
door Paddy
Bovenstaande teksten zijn oubollig, en geschreven in zijn tijdsgeest, toen was je wit of zwart, grijs was geen optie en bestond gewoon niet. Deze ene dag, 4 september 1944 in Dendermonde, heeft mij altijd bezig gehouden en laat mij uitleggen waarom.
Ikzelf werd geboren te Dendermonde in 1961, ik groeide er op en liep er school. Toen mijn ouders in 1968 naar Grembergen verhuisden, ondertussen een deelgemeente van Dendermonde, passeerden wij regelmatig het “Monument van de Weerstand” en om een of andere reden fascineerde het mij. Mijn vragen naar mijn vader toe, geboren in 1942, leverde niet veel op. Mijn grootmoeder die in 1944 een café uitbaatte aan de Oude Vest, gaf mij op mijn vragen hierover als antwoord: ”ach manneken, we waren bevrijd, ’t was feest en mijn café zat vol”.
De plaatselijke bibliotheek bezat nog een Nederlandstalig exemplaar van het hierboven genoemde “Crimes de Geurre” en zo wist ik al iets meer. De gedenksteentjes die , circa 1975, nog op de plaats stonden waar de lichamen werden gevonden gaven mij een beeld van de feiten en ik was tevreden. Eindelijk wist ik waarvoor het monument er stond!
Navraag bij de in mijn ogen stokoude stadsgenoten leverden mij meermaals als antwoord: “snotneus wat weet gij daar van, ge zijt zelfs nog gene soldaat geweest”. Zelfs toen ik wel soldaat was geweest vielen mijn vragen niet in goede aarde. Her en der ving je wat gefluister op, wat pro en contra maar vooral veel, erg veel, terughoudendheid om hierover te praten.

Ondertussen raadpleegde ik onderstaande werken:
-Les crimes de geurre commis lors de la libération de territoire national, septembre 1944, region des Flandres, 1947
-Martelaren van Dendermonde
-Guldenboek van de Belgische Weerstand,
-Maandag 4 september 1944 te Dendermonde, regionaal weekblad De Voorpost, geschreven onder het pseudoniem “Noks”, 6 september 1964 en volgende
-De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-’45, J.L. Moulton, 1978
-Tussen pletwals en bookhamers, Zele 1940-45, Etienne Quintyn, 1981
-Dendermonde bezet, bevrijd, Olaf Moens, 1994
-Ooggetuigenverslag van Leo Ost, Dendermonde 1994, SAD doc 438.20
-Grembergen 1940-1945, kroniek van een kleine gemeente, Patrick De Landtsheer, 1995
-Oorlogsdagboek 1943-1945, Frans De Koninck, 2001

In de streekgebonden geschriften vindt je veel zaken die elkaar aanvullen maar nog meer die elkaar tegenspreken. De meest kritische was “Noks” die op zoek ging naar de verantwoordelijken voor de slachtpartij. Hij ging deze niet zoeken in het vijandelijke kamp maar in de eigen gelederen. Het werd hem zeker niet in dank afgenomen.
Anderen verdedigden dan het enorme strategische belang van deze actie terwijl alweer anderen ze minimaliseerden. Graag had ik in dit topic dan ook de verschillende verklaringen en beweringen naast elkaar willen plaatsen. De waarheid zullen wij hierdoor niet meer kunnen achterhalen maar het zal ons zeker wat verder brengen in het kritisch bekijken van de (plaatselijke) geschiedschrijving, en vergeet vooral niet dat geschiedenis geen exacte wetenschap is!

Het boek “Martelaren van Dendermonde” beschreef de gesneuvelden van de Veerbrug op een subjectieve wijze, Noks probeerde ze op een objectieve wijze te omschrijven. Hij vond zijn informatie in de courant van de Weerstand “Trouw” en bij de man op straat.
Philemon Boerewaart (°1909), was een winkelier met een middelbare schoolopleiding. Gedurende de oorlog had hij steeds de bezetter uitgedaagd door in zijn uitstalraam allerlei foto’s van het Koninklijk Huis, vaderlandse speldjes en zakdoeken tentoon te stellen. Het zijn maar speldenprikjes, maar deze feiten belichten de mentaliteit van deze gevallene.
Louis Ophalfvens (°1903 ) werd door de Duitsers gebroodroofd. Samen met zijn zoon Pierre (°1927) trok hij mee naar de brug. Men vertelt dat Pierre een meer dan begaafde jongen was.
Willy Algoet was de zoon van René Algoet, oud-strijder en voorzitter van de Nationale Strijdersbond. Geboren in 1928 verrichte hij reeds in 1942 verschillende sabotagedaden. Hij moest meermaals bij de Gestapo verschijnen en werd in dat zelfde jaar door een geheimzinnig schot in het been verwond.
Albert De Clippel (°1928) zou tijdens de oorlog reeds meegewerkt hebben aan de brochure “Patriotten”, iets wat ons onwaarschijnlijk lijkt, misschien heeft hij ze helpen verspreiden. Zijn vader en moeder waren reeds door de Gestapo ingerekend.
Severinus Straetman, een eenvoudige kerel en een der oudsten van de onderneming, wordt ons beschreven als een goedmoedig huisvader, die zorg moest dragen voor een vijfjarig zoontje.
Raoul Termonia, gesneuveld toen hij 18 was, is gewoon met zijn vrienden meegegaan. Het blad geeft over hem geen nadere bijzonderheden. Wij hebben wel van getuigen vernomen dat Termonia een actief lid was van de scoutbeweging, die indertijd sterk patriottisch getint was.
William Van Deurm (°1923), een bouwkundige, was reserveofficier van de genie. Hij wordt beschreven als een man van de daad.
Robert Marechal, zeventien jaar en leerling van een hottelierschool in Wallonië was een bijzonder student. Hij leek zeer geliefd te zijn onder zijn makkers.

Noks besluit met: ”Een algemene conclusie kunnen wij wel trekken. Het overgrote deel komt uit sterk patriottische families. De anderen hadden een rekening met de bezetter te vereffenen.”

Letterlijk overgenomen uit: Maandag 4 september 1944 te Dendermonde, regionaal weekblad De Voorpost, 6 september 1969.

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 14:04
door Paddy
Wat voorafging: zondag 3 september en de nacht van 4 september 1944 .

De ganse dag trekken ordeloze Duitse troepen door de stad. Al wat te zwaar of onnodig was werd achtergelaten, en wat bruikbaar was werd opgeëist, vooral fietsen en karren. De soldaten verlieten de stad via de Mechelsesteenweg. In het centrum van Dendermonde vinden een paar politieagenten, waaronder o.a. Florent De Potter en Leo Ost, een achtergelaten kar met gebroken wiel. Met vereende krachten wordt deze naar het Stadhuis gesleurd, waar zich toen het politiebureel bevond. Op de kar vonden ze naast uniformstukken ook een houten kist. De bevatte gedeeltelijk gedemonteerde geweren. Daar al de onderdelen aanwezig waren slaagden de agenten er in om de wapens terug gebruiksklaar te krijgen. Tenslotte werd de kist verborgen onder de brits van het cachot.
(Volgens “Noks” een zwarte met 17 geweren en volgens L. Ost “verschillende” grijze met een tiental wapens).
Omstreeks 2 uur in de nacht komt een honderdtal Duitse soldaten, aangevoerd door officieren en vergezeld van een Aalstere politieman aan op de Grote Markt. De officieren vragen de dienstdoende Dendermondse agenten beleefd de weg naar Mechelen en verzoeken hen daarbij om hun te vergezellen. Aan de Mechelse poort gekomen bedanken de Duitsers de politiemannen De Potter en De Boeck, en vervolgen hun weg.
Rond 04.00 uur weerklinken een paar harde knallen die blijkbaar uit de richting van de Veerbrug komen. De politiecommissaris Jozef Halsen gaf een politiepatrouille bestaande uit de agenten Beeckman, Eeckhout, Van Wiele en De Potter aangevuld met PLB-er Van Nieuwenhuyze de opdracht om poolshoogte te gaan nemen. Aangekomen in de Veerstraat worden zij door een mitrailleur onder vuur genomen, waardoor ze onmiddellijk terugkeren naar hun post en verslag uitbrengen. Wat later slagen agent Claessens en De Potter er in om zonder kleerscheuren over de brug te komen en stellen vast dat er rond de dienstcabine van Bruggen & Wegen Duitsers in stelling liggen.
(Volgens L. Ost worden de agenten door de Duitsers op Schnapps getrakteerd en een verzekerde hun dat de bevrijding niet lang meer op zich ging laten wachten.)
Omstreeks 05.00 uur wordt de eerste Britse Bren-carrier gesignaleerd te Appels.

Voor zijn artikelenreeks in de Voorpost (1969) interviewt “Noks” uitgebreid agent De Potter, het getuigenverslag van Leo Ost (1994) werd opgesteld samen met voornoemde politieman.

Het slagveld.

Afbeelding

1. De in mei 1940 gebombardeerde nieuwe Scheldebrug. In 1944 was de Scheldedoorgang vrijgemaakt maar de brug kon nog niet gebruikt worden, zelfs niet door voetgangers.

Afbeelding

2. De in 1916 door de Duitsers gemaakte noodbrug. Tijdens het interbellum werd van deze voorheen vaste brug een ophaalbrug gemaakt. De brug rammelde en daverde wanneer er een trein overreed maar desondanks zou ze tot in 1950 blijven dienst doen.
De Duitsers noemden de brug "Herzog Von Würtenbergbrücke"
Deze brug was de inzet van de strijd .

Afbeelding
Afbeelding

3. Plaats van de ondertussen afgebroken elektriciteit cabine. Hier werden de lichamen gevonden van Philemon Boerewaart en Louis Ophalfvens.
4. Hier werden de lichamen gevonden van Pierre Ophalfvens, Severin Straetman, Willem Van Deurm, Raoul Termonia en Albert de Clippel
5. Hier werden de lichamen gevonden van Willy Algoet en Robert Marechal
6. Monument van de Weerstand.

Foto's met toestemming van Albert Verhelst
VerWa,http://www.bloggen.be/verwa/

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 31 mei 2011 14:06
door Paddy
Paddy schreef:
JEANS schreef:Hier nog een link.

camielskrant,http://camielskrant.web-log.nl/camielsk ... niet_.html
Bedankt voor de link JeanS. Dit verhaal kende ik nog niet. Ik heb Dhr. Devos een mailtje gestuurd, hopelijk komt er reactie en wil hij een interview toestaan.

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 04 jan 2012 07:20
door Paddy
Afbeelding

DENDERMONDE - Het herdenkingsmonument van de weerstand, aan de Martelarenlaan in Grembergen, is een van de zeven Oost-Vlaamse oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen die een voorlopige bescherming krijgen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). In principe volgt de definitieve bescherming binnen het jaar. Het monument staat op een historisch belangrijke plaats: vlakbij de Scheldebrug in Grembergen waar in 1945 negen jonge verzetsstrijders doodgeschoten werden door de terugtrekkende Duitse troepen. De invalsweg naar de brug over de Schelde werd daarom toepasselijk de Martelarenlaan genoemd. Vorig jaar werd in Dendermonde ook al het herdenkingsmonument voor gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, op het Heldenplein aan de kerk van Sint-Gillis-Binnen, beschermd. Dendermonde speelde in de beide oorlogen een belangrijke rol.

bron,http://www.nieuwsblad.be/article/detail ... d=O33KEMKB

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 11:33
door Opalfvens
Beste,

graag had ik met deze een fout gespelde familienaam gemeld.

Het betreft hier de familienaam van Louis en Pierre OPALFVENS en niet zoals verkeerdelijk vermeld opHalfvens.
Gelieve daar het een historisch document betreft dit aan te passen.

Met vriendelijke groeten

Opalfvens Rudolf

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 12:13
door Paddy
Opalfvens schreef:Beste,

graag had ik met deze een fout gespelde familienaam gemeld.

Het betreft hier de familienaam van Louis en Pierre OPALFVENS en niet zoals verkeerdelijk vermeld opHalfvens.
Gelieve daar het een historisch document betreft dit aan te passen.

Met vriendelijke groeten

Opalfvens Rudolf
En wat doen we met de naam op het doodsprentje?

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 13:08
door one_O_five
Op het doodsprentje is de naam inderdaad twee keer met een h gespeld, ook in de scan van het originele document op blz 55, tevens onder de grote foto's van de slachtoffers.

We bedanken ons nieuwe lid Opalvens voor de rechtzetting maar vermits het hier fouten betreft in de historische documenten zelf kunnen wij er niet veel aan veranderen.
De leden van het forum die deze berichten lezen zijn nu in ieder geval op de hoogte van deze vergissing.

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 14:06
door Jern
Paddy schreef:
Opalfvens schreef:Beste,

graag had ik met deze een fout gespelde familienaam gemeld.

Het betreft hier de familienaam van Louis en Pierre OPALFVENS en niet zoals verkeerdelijk vermeld opHalfvens.
Gelieve daar het een historisch document betreft dit aan te passen.

Met vriendelijke groeten

Opalfvens Rudolf
En wat doen we met de naam op het doodsprentje?
Het zal denk ik niet de eerste en zeker niet de laatste fout zijn die men gaat terug vinden in rouwprentjes ;)

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 14:20
door one_O_five
Waarschijnlijk hebt ge met die stelling wel gelijk Jern, bij nader inzicht staat de naam op de grafsteen wel degelijk juist gespeld, en dat doet me nu vermoeden dat de naam op die documenten die hier boven staan met grote waarschijnlijkheid foutief overgenomen werden van dat doodsprentje.

Nu heb ik in mijn jonge jaren ooit eens voor drukker geleerd en ook vakantiewerk in zo een kleine drukkerij gedaan, zo eentje waar de koster ook de drukker was, en daardoor weet ik dat doodsbrieven en doodsprentjes echt haastwerk was, het mag niet gebeuren maar het gebeurde wel dat hierdoor zulke spelfouten ontstonden.

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 15:11
door Jern
Bij mijn overgrootmoeder ging het zelfs zo ver dat er een e te veel op haar grafsteen kwam.
Of recent dat scheppers schippers werd.

Alles moet inderdaad snel gaan en de nabestaanden hebben op dat moment 1001 dingen aan hun hoofd dat ook bij hen er snel wordt overgekeken bij de proefdruk.

Dit is soms echter wel de hel voor genealogen ;)

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 15:18
door Paddy
We gaan hier wel een beetje off-topic ;)

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 18 jan 2012 16:10
door Jern
Excuses hiervoor!

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 01 sep 2013 13:37
door FLORIJN
Vandaag - naar aanleiding van de herdenking aan het monument te Grembergen - herlas ik nog eens één en ander en misschien moet voor de geschiedenis toch nog iets worden toegevoegd over de artikelenreeks die destijds verscheen in De Voorpost en getekend werd door NOKS. Betrokkene was een advocaat die de feiten deels had meegemaakt als jonge gast. Hij was 16 toen hij gezeten op een Brits voertuig met de Engelsen vanuit Oudegem meekwam omdat hij - een schitterend student - als één der weinigen toen, goed Engels sprak. Hij kwam uit een Belgisch nest (de Oude Partij van Oudegem met de harmonie De Ware Belgen), maar werd later eerder Vlaamsgezind en liberaal. Tijdens de Korea kwestie had hij 24 maanden gediend als officier in het Belgisch Leger en was hij betrokken geweest bij een hulpcampagne aan de Belgische kust. Noks was later kandidaat geweest voor de liberale partij maar bleek in zijn artikels erg kritisch voor de weerstand die hij op de korrel nam omdat deze de jonge mannen die geen militaire ervaring hadden zou hebben voorzien van de nodige wapens of deze minstens zou hebben aangewezen.
Er ontstond haast onmiddellijk een controverse met de erg Belgisch gezinde jonge advocaat Frans Verberckmoes. Aangezien beide advocaten mekaar goed kenden werd het een ware pennenstrijd tussen betrokkenen waardoor de argumenten wat ondergesneeuwd raakten. Verberckmoes was echter geen getuige geweest van de feiten. Hij was in 1968- 69 relatief nieuw bij de toenmalige PVV nadat hij eerder kandidaat was geweest op een soort radicale katholieke lijst te Grembergen. Daar wou hij eerst burgemeester worden - als uitverkorene van oud burgemeester Pieter De Wilde - maar hij werd geweerd op de officiële CVP lijst door toedoen van Valeer Onselaere die zelf het ambt ambieerde. Pieter De Wilde was de oudere broer van Laurent De Wilde die liberaal senator was geweest en in Baasrode woonde. Later ging Verberckmoes via een onafhankelijke partij de strijd aan voor een kamerzetel maar hij had geen schijn van kans. Toen de PVV haar verruiming bekendmaakte sloot hij snel aan bij die partij en trok radicaal de Belgicistische kaart. In de periode van 1968-1969 - toen de artikelen verschenen - voerde hij trouwens een eerder anti-vlaamse en pro-belgische campagne. Noks kende het reilen en zeilen bij de liberalen erg goed en had Verberckmoes weten toekomen als nieuwe kandidaat. Vandaar de hevige controverse tussen beiden. Het Dendermondse parket beschikte over een uitgebreid strafdossier (de feiten werden niet als een oorlogsmisdaad weerhouden) dat door beide advocaten werd gebruikt met dit verschil dat Noks een ware getuige was en Verberckmoes een platte demagoog met politieke doeleinden. Dit alles neemt natuurlijk de gruwel der feiten geenszins weg noch het smerige gedrag van de Duitse onderofficier die de executie had bevolen. Het toont alleen aan dat politici zoals Verberckmoes het misbruik van de feiten niet schuwden om te scoren bij de patriottische Dendermondenaren die niet uit waren op de waarheid als dusdanig maar op een te cultiveren mythe. Deze artikelen luidden het einde in van de samenwerking tussen Noks en de Voorpost.

Re: Dendermonde, 4 september 1944

Geplaatst: 12 jul 2019 09:09
door Arne
Mijn opa Alfons Willem word in dit artikel vernoemd. Volgens mijn ouders is bij deze gebeurtenis zijn been doorzeeft met meerdere kogels waardoor ze het hebben moeten afzetten. Volgens jullie gegevens is hij geraakt geweest door een verdwaalde kogel en dit is een groot contrast. Zou graag verdere info verkrijgen over dit topic zodat de waarheid bekend word. Ik weet ook niet waar ik anders terecht kan met vragen. Alle suggesties zijn welkom. Mvg Arne