Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 22 apr 2012 15:17

Het Belgische leger aan het IJzerfront 1914-1918, dag per dag

De bedoeling van dit topic is een overzicht te geven van de door het Belgische leger bezette sector tijdenens de Eerste Wereldoorlog. Als belangrijkste bron werd, tenzij anders vermeld, De Legerbode,http://opac.libis.be/F/?func=direct&doc ... =000951501 gebruikt. Dit officiële krantje werd door de soldaten smalend "De Leugenbode" genoemd en was niet alleen een informatieblad maar vooral een propagandamiddel, gebruikt om het moreel hoog te houden. Dus enige voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de gegevens, de eigen successen werden opgehemeld terwijl de vijandelijke acties gebagatelliseerd werden. Desalniettemin is het een bruikbare richtlijn voor verder onderzoek.
Het eerste nummer verscheen op 20 oktober 1914, de Slag aan de IJzer woede nog volop en ook hier gaan we van start.
De datum bovenaan verwijst naar de dag van uitgave.
eaw458 schreef:In 1933 herzag de "Geschiedkundige Afdeling van de Generale Staf van het Leger" de officiële lijst met veldslagen en gevechten van de eerste wereldoorlog. Van oud naar nieuw, en met de juiste titulatuur voor de aard van de actie, zag deze lijst er zo uit:

Slag van de Ijzer: 16 tot 31 okt 1914

Gevecht te Steenstrate: 22 apr tot 5 mei 1915

Gevecht te Reigersvliet: 6 maa 1918

Slag van Merkem: 17 apr 1918

Offensief van Vlaanderen: 28 sep tot 11 nov 1918
  • Slag van de Heuvelrug van Vlaanderen: 28 tot 20 sep 1918
    Slag van Torhout-Tielt: 14 okt tot 30 okt 1918
    Slag van de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie: 1 nov tot 11 nov 1918
    Slag van de Schelde en het Kanaal van Terneuzen: 1 nov tot 11 nov 1918
Bron: Revue Militaire Belge, no 3, 10 juli 1933

Walter
Officiele lijst met veldslagen en gevechten WO1,viewtopic.php?f=18&t=1869

20 oktober 1914

De duitsche aanvallen tusschen Nieuwpoort en Dixmude werden door het Belgisch leger afgeslagen, werkdadig geholpen door de engehche vloot.

22 oktober 1914

Op de noord-wester grens op den linker vleugel, van de Noordzee tot La Bassée, hevige gevechten. De verbondene legers houden overal stand. Geen verandering op de andere punten van het front.

24 oktober 1914

Geen vermelding.

27 oktober 1914

25 Okt., 23 u.
Op den linkervleugel.
De strijd duurde voort in dezelfde voorwaarden als de vorige dagen. Er wordt hevig gevochten tusschen Nieuwpoort en de Leie.
Een Duitsche legermacht is erin geslaagd de Yzer over te trekken tusschen Dixmuide en
Nieuwpoort, maar' kon niet vooruit rukken.

29 oktober 1914

Twee nachtaanvallen der Duitschers, in den omtrek van Dixmuide, werden afgeslagen.
Hunne poging om door te rukken op het front Nieuwpoort-Dixmuide schijnt gestremd.

31 oktober 1914

Tijdens de nacht van 28-29 October heeft de vijand opnieuw getracht zich bij verrassing meester te maken van het zuidelijk gedee1te van het bruggenhoofd Diksmuide; deze aanval werd met welgelulkken afgeslagen.
Heel dezen dag werd ons front aan eene geweldige bombardering onderworpen; ,De vijand heeft daarenboven twee infanterie-aanvallen gericht, den eenen tegen den rechtervleugel der
xe legerdivisie, den anderen, zeer verwoeden aanval, tegen. de xé en de xé gemengde brigaden der xé legerdivisie. De vijand werd met zware verliezen teruggeworpen. Duitsche compagnies werden in de pan gehakt. Op de andere gedeelten van ons front werd het geweervuur, den ganschen dag, aanhoudend gestaakt en hervat.
Bezuiden Diksmuide verloren de Duitschers terrein in de richting van Luyghem, Merckem en
Bikschote, waar het Fransch offensief vooruit gaat; zuidwaarts Passchendaele werden de Duitschers, die het offensief hadden genomen, achteruit gedreven en verloren terrein bezuiden
Becclaere. Ten zuiden van de Leie onderging den toestand geene aanzienlijke veranderingen; evenwel zijn de Franschen na hun aanvallen geslaagd voorult te gaan. Op verschillende punten van het front hebben talrijke krijsgevangenen erkend dat het vuur van onze mitrailleurs zeer nauwkeurig was en hun bloedige verliezen toebrengt.

30 October,
De overstromingen in de IJzervallei, door het Belgische leger verwekt, hebben den vijand gedwongen zich terug te trekken, onder een hevig kanonvuur vanwege de Belgische en Fransche artillerie.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 22 apr 2012 16:43

3 november 1914

2 November,
Op het Yserfront heeft de vijand geene werkzaamheid aan den dag ge1egd. Het kanonvuur
is slechts zwak geweest; eenige bommen, die voor de statie bestemd schenen, zijn op de stad
Veurne gevallen. De Duitsche troepen schijnen grootendeels den linkeroever van den Yser ontruimd te hebben; verschansingen van 6 tot 800 m. van onze liniën gelegen, werden onbezet
gevonden. Dezen morgen bewoog zich eene geewichtige kolom van Mannekensvere naar Sint-Pieterscapelle, waar zich reeds talrijke troepen bevonden. De onderwaterzetting schrijdt
voort. De loopbruggen door den vijand over den Yser geworpen bestaan nog. Men kent namelijk drie overgangen te Sint-Joris, vier in de bocht van Tervaete en even zoovele op de hoogte van Oudstuyvekenskerke. De gevangenen doen kennen, dat eene menging van alle eenheden op den Yser strijdt; zij klagen over de moeilijkheid in een moerassig gebied te vechten, alsook over de verliezen welke hun toegebracht worden door de artillerie en voornamelijk door het vuur der vloot tusschen Dixmuide en Bixschoote.

3 November,
De vijand, zijn dooden en gekwetsten achterlatende, heeft zich oostwaarts teruggetrokken.
Onze troepen behielden hunne stellingen; een dee hunner trokken vooruit naar den Yser, waar zij overal de kenteekens vonden van een overhaasten aftocht der Duitschers. Een Duitsch officier heeft verklaard dat den vijand op den Yzer 30,000 man verloren heeft waarvan 100,000 dooden.

5 November 1914

4 November.
De detachementen der verbonden troepen die vandaag tot Lombartzijde en op het front van
den Yser stroomafwaarts Schoorbakke zijn aangerukt hebben nergens den vijand ontdekt. Wat
vijandelijke artillerie schijnt zich nog te bevinden in de richting van Westende, alsmede ten
Oosten en ten Noorden van Schoorbakke; eene zwakke achterhoede bezet deze bruggen en zekere hoeven op den linkeroever van den stroom in de omgeving van Oud-Stuyvekenskerke.

5 November.
Wij kunnen slechts langzaam vooruitgaan langs Lombartzyde en den dijk des Ysers uit oorzaak der overstroomingen en van het artillerie- en mitrailleursvuur des vijands. die nog te
Sint-Joris en op den linkeroever des Ysers is in den omtrek van Schoorbakke en Tervaete, Oud-Stuivekenskerke werd door de zee -fusiliers teruggenomen .
Ten zuiden van Diksmuide is een vijandelijke aanval mislukt; deze heeft het dorp Bixschoote,
ten zuiden Zandvoorde, moeten ontruimen.

7 November 1914

Geen vermelding.

10 November 1914

Langs de kant onzer troepen is er ook kalmte; de linkeroever, van den Yser is gezuiverd, en de twee groote bruggenhoofden van Nieuwpoort en Dixmuide zijn in de handen der Bondgenooten.

12 November 1914

Geen vermelding.

14 November 1914

De laatste officiële berichten zeggen dat de vijand opnieuw verwoede aanvallen maakt in de streek Nieuwpoort tot aan de Leie. Den 11den door zijn offensief optreden is hij een weinig vooruitgegaan langs Diksmuide, waarvan hij zich meester heeft gemaakt; Diksmuide ligt op den rechteroever van den Yzer. Daarentegen hebben de bondgenooten zich stevig vastgezet te Lombaertzijde, en overal elders hunne stellingen behouden, daarbij de vijandelijke aanvallen met groote verliezen afslaande.
Te vergeefs heeft de vijand gepoogd boven Diksmuide den linkeroever van den Yzer te bereiken, door de bondgenooten stevig bezet. Zijne aanvallen bij dag en bij nacht werden
zegevierend afgeslagen. Eene offensieve beweging van onze troepen heeft den vijand overal
over den Yzer gedreven, behalve op een punt waar hij nog 200 à 300 meters bezet op den
linkeroever.

17 November 1914

I6 November.
Na de nieuwe en krachtdadige pogingen der Duitschers van de Noordzee af tot de Leie, met het enkel gevolg: de inname van Dixmuide dat slechts een puinhoop is, voelt de vijand behoefte wat te rusten. Eene betrekkelijke kalmte heeft dus op heel het front geheerscht, en het slecht weder is wellicht daar niet vreemd aan. Evenwel hebben de Duitschers eenige aanvallen beproefd, die naar gewoonte schipbreuk leden te Nieuwpoort en Dixmuide,
waar men getracht had over het kanaal, en meer ten N.O. en ten Z. van Yperen te geraken. Daarentegen zijn de bondgenooten er in geslaagd heel den linkeroever van den Yzer te
ontruimen.

19 November 1914

18 November,
De officiële berichten luiden steeds gunstig. Zij melden dat de Duitschc aavallen, die dagelijks minder geweldig worden, op het gansche front schipbreuk leden, Sinds twee dagen, meldt dit van 17 November, te 23 ure, hebben zij min of meer doorslaanden vooruitgang aangestipt overal waar wij aangevallen werden, aan het Sas op den Yser.
Als merkwaardige gebeurtenissen melden wij: De verdere onderwaterzetting tot op 5 km ten
noorden van Bixschote, de vernieling der werken ondernomen door den vijand om de overstromingen te keer te gaan en het verplicht ontruimen der onder water geschoten loopgraven.

21 November 1914

20 November,
De 18é en 19é november is de algemeene toestand weinig veranderd. In het noorden was de vijandelijke artillerie bedrijviger, maar er zijn geen infanterieaanvallen geweest.

18 November,
De toestand voor het front van het leger is onveranderd gebleven; de vijand heeft geen enkele poging gedaan om uit zijn stellingen te komen en heeft enkel eenige projectielen naar onze loopgrachten afgezonden, alsmede naar de hoeven en dorpen welke hij vermoedt door onze
troepen bezet te zijn.

19 November,
De toestand blijft onveranderd. In den nacht van 18den op 19den en den 19den overdag hebben de Duitschers niets uitgericht. Over het front Nieuwpoort-Diksmuide, dat nu en dan gebombarbeerd werd, vernietigde de artillerie een brug door de Duitschers over den Yzer te Tervaete hersteld. Verschillende hoeven, door den vijand vooraan in Schoorbakke bezet, vielen in onze macht.

24 November 1914

23 November,
Steeds betrekkelijke kalmte op 20é en 21é November. Enkele afzonderlijke gevechten aan te stippen.

22 November.
De Duitsche artillerie heeft zich ietwat bedrijviger getoond dan de vorige dagen. Op ons front
heeft ze, zonder uitslag, de spoorweglijn en de omstreken van Oostkerke beschoten. De vijandelijke infanterie liet zich niet zien. Verkenners hebben vastgesteld dat de Duitschers nog eenige hoeven ten westen des Ysers bezetten .

26 November 1914

25 November,
De toestand blijft in 't algemeen steeds onveranderd.

28 November 1914


27 November,
Niets merkwaardigs aan te stippen op 25é en 26é November, die over t algemeen, kalm waren.

1 December 1914

De 26é en 27é November waren kalm. Behalve enkele artillerie-tweegevechten waarin de bondgenooten de bovenhand behaalden, en enkele infanterie-aanvallen, namelijk naar den kant van Dixmuide, alsmede benoorden en bezuiden Yperen, greep er niets merkwaardigs plaats.
De 28é was meer gewichtiger. 's Vijands kanonvuur was bedrijviger, nochtans zonder ernstige deelneming der zware artillerie. Ook heeft de artillerie der bondgenooten overal haar overwicht bewezen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 22 apr 2012 17:28

3 December 1914

2 December,
Een betrekkelijke kalmte heerscht steeds op heel het front, men meldt enkel wat kanongeschut en enkele afzonderlijke aanvallen.

5 December 1914

4 December,
Deze laatste dagen heerschte er wat meer bedrijvigheid op het grootste gedeelte van het front. Al de gevechten liepen gunstig voor de Bondgenooten uit. Buiten kanonvuur in België , namelijk tegen Nieuwpoort en bezuiden Yperen, heeft de vijand in de omstreken dier stad eenen aanval gedaan die werd afgeslagen.

8 December 1914

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

10 December 1914

9 December,
Op heel het front teekent zich het succes der Bondgenooten zeer duidelijk af. In het Ysergebied hebben zij de enkele loopgraven aangevallen welke de Duitschers nog op den linkeroever van het kanaal bezet hielden. De vijand heeft Coxyde, Oostduinerke en de statie van Oostkerke beschoten; de Belgische artillerie heeft tot zwijgen gedoemd eene Duitsche batterij, welke op 500 meters van kilometerpaal 2 der baan Pervyse-Schoore was geplaatst.

12 December 1914

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

15 December 1914

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

17 December 1914


16 December,
De bedrijvigheid der bondgenooten levert steeds gunstige uitslagen op. Overal maken zij vooruitgang. Uit Nieuwpoort komend hebben de Fransche-Belgische troepen eene linie bezet gaande van den westelijken rand van Lombaertzijde tot de hoeve, St-Joris. De westelijke oever van het kanaal van Yperen is volkomen van den vijand gezuiverd en, in weerwil der vijandelijke inspanningen, zijn de Franschen, na enkele aanvallen vooruitgedrongen.

19 December 1914

18 December.
De vooruitgang der bondgenooten wordt van uur tot uur meer opmerkbaar. De Fransche-Belgische troepen dieten oosten van Nieuwpoort waren vooruitgeschoven hebben hunne stellingen versterkt te Lombaertzijde en te Sint-J oris; het Belgische leger heeft een en tegenaanval tegen dat laatste punt afgeslagen en de hoeven bezet van den linkeroever
van den Yzer. In verband met die verrichtingen heeft een Engelsch smaldeel heftig
Westende beschoten.

22 December 1914

21 December,
Lichte vooruitgang voor Nieuwpoort en Sint-Joris en ten Z. van Dixmuide.

24 December 1914


23 December,
Buiten de artilleriegevechten, hebben verscheidene bijzondere verrichtingen de bondgenooten toegelaten wat vooruitgang in de duinenstreek te maken, namelijk te Lombartzijde, Sint•Joris en bij de herberg Kortekeer (Z. O. van Dixmuide)

26 December 1914

25 December,
stippen wij eenen vooruitgang met de sappe in de duinen aan, een licht opschieten tusschen de zee en de baan van Nieuwpoort naar Westende, en het aanleggen door de Belgische troepen van een bruggehoofd, op den rechteroever van den Yser, een weinig ten Z. van Dixmuide. Aanvallen op Lombaertzyde werden afgeslagen.

29 December 1914

28 december,
Buiten een weinig kanongeschut is er geen bedrijvigheid geweest.

31 December 1914

30 december,
Daar het slecht weder de verrichtingen op het grootste deel van het front heeft verhinderd, heeft men gedurende deze twee laatste dagen enkel afzonderlijke gevechten aan te stippen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 22 apr 2012 19:01

2 Januari 1915

1 Januari,
wat terreinwinst in het gebied van Nieuwpoort en ten Noorden van Lombaertzyde; Sint-Joris, op schitterende wijze vóór enkele dagen veroverd, wordt gehandhaafd en in staat van verdediging gesteld, trots eene hevige beschieting van den vijand.

5 Januari 1915

4 Januari,
Artilleriegevechten; de vijand heeft van zijne aanvallen met het oog op de herovering van Sint-Joris afgezien.

7 Januari 1915

6 Januari,
Vóór Nieuwpoort, eenerzijds, in weerwil der moeilijkheden welke het terrein oplevert, is de
infanterie der bondgenooten in de duinen opgeschoten en won tevens in de omstreken van SintJoris, op sommige punten 200 tot 500 meter terrein.
De Belgische artillerie, behendig geleid heeft verscheidene Duitsche batterijen tot zwijgen
gebracht.

9 Januari 1915

8 Januari,
nemen zij(de bondgenoten) de bovenhand in het artillerie-gevecht, jagen de Duitsche tauben op de vlucht, slaan aanvallen af in de duinen en naar St-Joris, terwijl de onzen, ondanks een heftige beschieting, het zuidelijk van Dixmuide veroverd bruggenhoofd handhaven.

12 Januari 1915

11 Januari,
buiten de gewone artilleriegevechten die steeds uitloopen ten voordeele der Bondgenooten, hebben deze, bij Lombaertzijde, eene door den vijand bezette kleine hoogte op 50 m. vóór de loopgraven vermeesterd, en oostelijk van Sint-Joris nog terrein gewonnen.

14 Januari 1915


Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.


16 Januari 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

19 Januari 1915

18 Januari,
Artilleriegevechten

21 Januari 1915

20 Januari,
Een geweldig onweder met sneeuwstorm heeft in België volslagen de krijgsverrichtingen belemmerd, Er heerschte overigens, over 't algemeen, slecht weder op heel het front.

23 Januari 1915

22 Januari,
Van de zee tot de Leie, buiten de alledaagsche artilleriegevechten, melden wij de ijdele pogingen van den vijand tot het vernielen der brug geslagen aan de monding van den Yser, en de vernieling door de bondgenooten van de hoeve “ l'Union “ bij Sint-Joris. welke de vijand stevig op verdedigingsvoet had gebracht.

26 Januari 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

28 Januari 1915

27 Januari,
Een vooruitgang onzer dappere troepen in het gebied van Pervyse.

30 Januari 1915

29 Januari,
een Duitsch vliegtuig werd door de Belgische artillerie neergehaald, welke tevens 2 stukken van den vijand vernielde; verscheidene Duitsche loopgraven werden ineengeschoten.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 22 apr 2012 19:53

2 Februari 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

4 Februari 1915


3 Februari,
Van de Zee tot aan de Leie, heeft de zware Duitsche artillerie hevig gestreden, doch zonder
succes, op het front der Belgische troepen, waarvan de batterijen die van den tegenstrever tot stilzwijgen brachten .

6 Februari 1915

5 Februari,
Tusschen de Zee
en de Leie is er, behalve eene hevige beschieting van Nieuwpoort, geen enkele gebeurtenis te vermelden.

9 Februari 1915

8 Februari,
Eene betrekkelijke kalmte heeft deze laatste dagen over nagenoeg heel het front geheerscht. Van de zee tot de Leie, met uitzondering van de beschieting van Nieuwpoort en Veurne, het mislukken van 's vijands aanval tegen Nieuwpoort en een artilleriegevecht na aanleiding van hetwelk onze batterijen verschillende stellinigen benoorden Dixmuide overhoop geworpen, de bezetting verdreven en 's vijands arbeiders verstrooid hebben, is er geene merkwaardige gebeurtenis aan te stippen.

11 Februari 1915

10 Februari,
In België en in Frankrijk. - De kalmte heerscht voortdurend over het geheele front.
Van de zee tot aan de Leie, zijn er slechts artillerie-gevechten geweest. Veurne en Yperen
werden gebombardeerd. Onze batterij en hebben zich onderscheiden door herhaalde malen die
van den vijand tot stilzwijgen te brengen, aldus eene hoeve vernietigend waarvan de bezetting
op de vlucht was gegaan en eene holle strooimijt in brand schietende die tot schuilplaats diende aan Duitsche infanteristen welke ze over het terrein ver plaatsten.

De vijandelijke artillerie beeft Veurne, op 8, 9 en 10 februari; Ramscapelle, Pervys'e,Oostkerken op 15 gebombardeerd. Zij werd duchtig en doelzaam door de Belgische artillerie beantwoord en dikwijls het zwijgen opgelegd.

13 Februari 1915

12 Februari,
Er werd voor de twee laatste dagen gewezen op artilleriegevechten waarbij onze
artillerie, namelijk, vijandelijke batterijen, benoorden en bezuiden Beerst opgesteld, tot zwijgen heeft gebracht; optochten van vliegtuigen aan weerskanten; eindelijk op eene geweldige beschieting van Nieuwpoort en van de Yserboorden, welke slechts stoffelijke schade heeft aangericht, alsook op eene afgebrokene beschieting van Veurne.

16 Februari 1915,

15 Februari,
Van de zee tot de Leie, waren de artilleriegevechten, deze laatste dagen. vrijwel hevig op het front derBelgische troepen. De vijand heeft Nieuwpoort, Ramscapele, Nieuweapelle, Reninghe, Knocke gebombardeerd, alsmede de omgeving van Dixmuide. Ons geschut heeft krachtdadig daarop geantwoord, Clercken beschoten waar er vijandelijke groepen aangemeld waren, dekkingen naar Luyghem toe in brand geschoten, den vijand uit zijne dekkingen in de omstreken van Merckem op de vlucht gedreven en groepen arbeiders naar Poesele toe uiteengejaagd.

18 Februari 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

20 Februari 1915

19 Februari,
Van de Noordzee tot de Leie, hadden er enkel artilleriegevechten plaats, waarbij inzonderheid
ons geschut 's vijands batterijen duchtig bestookte en troepenverzamelingen verstrooide.

23 Februari 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

25 Februari 1915


24 Februari,
Van de Zee tot de Leie, buiten de artilleriegevechten, namelijk op het Belgisch front, Waar het vuur der Duitsche batterijen hoegenaamd geene verliezen toebracht, en vrij slecht gericht was, in de omgeving van Dixrnuide, heeft de vijand , op Lombaerdzijde toe, opeenvolgende aanvallen voorbereid die niet konden worden doorgedreven.

27 Februari 1915

26 Februari,
Op het Belgisch front , heeft de vijandelijke artillerie de door ons ten O. van Nieuwpoort en
te Drie-Grachten bezette loopgraven geweldig beschoten. De Belgische batterijen hebben bij
een wel geslaagd vuren, vijandelijke arbeiders op de vlucht gedreven. Nabij Lombaertzijde
heeft de artillerie een blokhuis, waarnemingsposten vernield, en eene vijandelijke batterij
zwaar beschadigd.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 07:36

2 Maart 1915

1 Maart,
Het Belgisch leger, na een stukje loopgraaf te hebben hernomen dat het tijdelijk had ontruimd,
heeft eene hoeve bezet op den rechteroever van den Yser. Zijne artillerie heeft twee veldwerken van den vijand bij Dixmuide vernield, en een zijner vliegtuigen heeft met succes de zeestatie van Oostende gebombardeerd.

4 Maart 1915

3 Maart,
Van de zee tot aan de Alsne, valt er niets bijzonders te melden, behalve artilleriegevechten die gunstig voor de bondgenooten uitvielen ; de Belgische artillerie beantwoordt met goed gevolg die van den vijand; hare granaten vernielen een blokhuis en door de Duilschers bezette huizen.

6 Maart 1915

5 Maart,
De laatste berichten geven geen bijzonder nieuws.

9 Maart 1915

8 Maart,
Van de Zee tot aan de Leie enkel artilleriegevechten langs Nieuwpoort en Ieperen.

11 Maart 1915

Melden wij ook dat, na een tamelijk lang tijdperk van kalmte, het gebied van Dixmuide
werd onderworpen aan eene geweldige beschieting, gevolgd door eenen aanval, die overigens
afgeslagen werd.

13 Maart 1915

De tijdingen luid en immer gunstig. De Duitschers hebben behoefte gevoeld aan het bombardement van Nieuwpoort-stad met granaten van 420. Dat zal echter hunne neerlagen over heel het front niet vergoeden. Eene aanval oostelijk van Steenstraete wordt afgeslagen.

16 Maart 1915

Ons dapper leger is ook van de partij geweest en twee zijner legerdivisies zijn 400 tot 500 meter ten Z.-O. van Nieuwpoort opgeschoten. Zij hebben het veroverd terrein bevestigd en hunne aanwinst in den bocht van den Yser uitgebreid. De vijand heeft kunnen bestatigen hoe sterk onze troepen nog zijn, die voort terrein winnen en hoe uitmuntend hun moreel is. Onze artillerie, door zware Fransche batterijen ondersteund, heeft een Duitsch steunpunt vernield op het kerkhof van Dixmuide.

18 Maart 1915

Het Belgisch leger is voortgegaan met op te schieten in den Yserbocht en bezuiden Dixmuiden, en heeft het sedert twee dagen veroverd terrein bevestigd.

20 Maart 1915

Het Belgisch leger is voortgegaan met vorderingen te maken aan den Y ser en verontrust derwijze den vijand dat deze eenen tegenaanval tegen onze dappere troepen heeft verricht, welke overigens werd
afgeslagen. Onze artillerie heeft eenen Duitschen legertrein gekanonneerd op de baan Dixmuide-
Eessen.

De Belgische voordeelen aan den Yser. -
De bijzondere correspondent van de Daily Express aan de Hollandsche grens, seint aan zijn
blad het volgende:
«De laatste voordeelen behaald door de Belgische troepen die de Yser linie verdedigen, hebben hen meester gemaakt van Schoorbakke, eene belangrijke stelling van waar de Duitsche artillerie de linies der bondgenooten in de richting van Veurne beschoot. De Belgische vooruitgang in deze streek heeft eene groote beteekenis, daar de overstroomingen
van den laatsten tijd het zeer moeilijk maken om door de Yserlinie te breken.

23 Maart 1915

Niets merkwaardigs te melden aan het Belgische noch aan het Engelsche front.

25 Maart 1915

De betrekkelijke kalmte heerscht nog steeds op het front van de Belgische en de Engelsche legers.

27 Maart 1915

Ter zelfdertijd dat de Fransche artillerie in het Nieuwpoortsche talrijke vijandelijke waarnemingsposten vernielde, wier waarnemers op de vlucht werden verjaagd, is ons dapper leger geleidelijk opgeschoten; een zijner divisies heeft verderaan terrein ingewonnen op den rechteroever van den Yser; eene andere heeft eene Duitsche loopgraaf op den linkeroever bemachtigd. Dat kan als antwoord onzer troepen dienen aan den vijand die durfde verklaren dat ons leger nagenoeg geheel vernietigd was. En dat is nog maar een bescheiden begin van antwoord.

30 Maart 1915

De berichten dezer laatste dagen zijn vrij sober. Het schijnt dat, buiten artilleriegevechten die wat overal op het front worden voortgezet, er eene kalmte heerscht die wellicht de voorbode is van groote gevechten. Wij zullen dat eerlang wel zien.
Wat er ook van zij, 's vijands plaatselijke aanvallen. op welke plaats hij ook optrede, lijden schipbreuk.

In den nacht van 30 op 31 Maart hebben de Belgische vliegeniers het vliegkamp van Handzaeme gebombardeerd en het kruispunt der spoorbaan te Cortemarck.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 09:26

1 April 1915

Niets in 't oog vallends aan te stippen. In België wordt het artillerie-gevecht te onzen voordeele voortgezet; de vijand heeft Nieuwpoort-Baden en Nieuwpoort-Stad gebombardeerd zonder er in te slagen de over den Yser geworpen brug te beschadigen.

3 April 1915

Op het grootste gedeelte van het front hadden er enkel min of meer hevige artillerie-gevechten plaats.

6 April 1915

Naar luid der « communiqués» blijft de kalmte voortdurend heerschen.

8 April 1915

Buiten de groote bedrijvigheid der vliegeniers der geallieerden, wier waagstukken aangegeven worden onder de rubriek Oorlogsfeiten, valt er nog niets belangwekkends aan te stippen.

10 April 1915

Wij wijzen elders op de loochenstraffing toegediend door ons G. H . K. aan het Duitsch bericht, waarbij beweerd werd dat de vijand zich van Driegrachten had meester gemaakt. Maar ziehier nog wat beters: Een Duitsch detachement met 3 mitrailleurs, dat er in geslaagd was op den linkeroever van den Yser te geraken bezuiden Driegrachten werd door de onzen overmeesterd. Ziedaar een flink antwoord op het gewaand succes van den Kaiser.

Het Duitsche officieel bericht van 4 April luidde:
Op den Westeroever van het kanaal van den Yser , bezuiden Dixmuide, hebben onze troepen
bezit genomen pan Driegrachten, bezet door de Belgische troepen.
Ons Groot Hoofdkwartier heeft den 5 April volgend bericht gegeven als terechtwijzing :
Gedurende den nacht van 4 op 5 hebben onze troepen den post nabij Dixmuide (leegte
van Driegrachten) opnieuw bezet, stelling welke een Duitsch persbericht door de Duitscher
bemeesterd zegde. Wat de post van Driegrachten betreft, - het garnizoen daarvan heeft in den
nacht van 3 op 4 twee vijandelijke aanvallen afgeslagen, - hij is voortdurend in de macht
der Belgen geweest ondanks de bewering van het Duitsche bericht.

13 April 1915

Op het Belgisch front zijn de omstreken van Driegrachten het tooneel geweest van eenige levendige verrichtingen. Na de Duitschers te hebben verjaagd die zich daar bevonden, en een machinegeweer met verscheidene kisten munities moesten achterlaten, zag het garnizoen dat een vooruitgeschoven loopgraaf bezette, dezen geheel vernield door eene hevige beschieting die meer dan zes uur duurde; ondanks alles behield het zijn post tot dat de loopgraaf geheel vernietigd was en leverde aldus het bewijs van een buitengewonen moed.
O ! de dapperen .
Des nachts zijn de Belgische troepen den Yzer overgetrokken ten Zuiden van het Veerhuis, en
hebben zich meester gemaakt van eene hoeve en van loopgraven die zij versterkt hebben.

15 April 1915

Van België tot in Champagne heeft er aan weerskanten een afwisselend kanonvuur plaats gehad.

17 April 1915


Op het Belgische front heeft Veurne namelijk enkele projectielen ontvangen en werden
de puinen van Ramscapelle overvloedig beschoten.

20 April 1915

Op het Belgisch front valt er enkel melding te maken van artilleriegevechten waarin onze batterijen flink werk afleveren . Enkele dorpen krijgen hun alledaagsch rantsoen van granaten.

22 April 1915

Buiten het gewoon bombardement valt er op het Belgisch front niets noemenswaard te vermelden. Het vuur van onze veldartillerie en van ons zwaar geschut is doeltreffend, terwijl onze vliegeniers, immer vrij bedrijvig, talrijke verkenningen doen.

24 April 1915

Op het Belgisch front afwisselend kanonvuur. De vijandelijke artillerie toonde zich weinig bedrijvig en heeft overigens geene verliezen veroorzaakt.

De Belgische vliegeniers hebben het arsenaal van Brugge en het vliegplein van Lisseweghe
gebombardeerd.

27 April 1915

In België, ten Noorden van Yperen. grijpt sedert den 23é April een ernstig gevecht plaats. Door, in strijd met alle oorlogswetten, in groote hoeveelheden bommen met verstikkende gassen te gebruiken, ter zelfder tijd tegen het front onzer troepen in de omstreken van Steenstraete en tegen dat meer ten Zuiden door de Franschen gehouden, gelukten de Duitschers er eerst in de linies der bondgenooten te doen wijken. Niettegenstaande
de verrassing, veroorzaakt door de volledige verstikking door de verdedigers gevoeld, tot zelfs op de hoogte der stellingen van tweede linie, werd de vijandelijke aanval weldra tot staan gebracht; hoe hevig de Duitsche aanval, door 2 legerkorpsen ondernomen, ook was, zoo mislukte hij toch. Een krachtige tegenaanval liet ons eerst toe een gedeelte van het verloren terrein te herwinnen, terwijl wij talrijke gevangenen maakten.
De Fransche, Engelsche en Belgische troepen, elkander wederkeerig ondersteunend herstelden weldra geheel den toestand; het gehucht Lizerne, ten Westen van Steenstraete, waar de vijand 'was binnengedrongen, werd door de zouaven en door onze karabiniers hernomen. Op hunnen linker kant wonnen de Fransche troepen merkbaar grond en wonnen ook, doch langzamer, aan den rechter kant; terwijl de Britsche troepen, hevig aangevallen, insgelijks antwoordden door een hevigen tegenaanval en al hunne stellingen behielden. Niettegenstaande het gebruik van onwaardige en oneerlijke strijdmiddelen, is de vijand dus
mislukt in zijn onderneming. Hij is niet gelukkiger geweest in zijn aanval op het kasteel van Vicogne, ten Noorden van Dixmuide ; door onze troepen terug gedreven, heeft hij op deze plaats zware verliezen geleden. Ter zelfder tijd zijn onze batterijen met goed geluk het artilleriegevecht begonnen dat over het geheele front van ons leger voortduurt.

29 April 1915

Er wordt inderdaad flink gevochten op verschillende punten van het front. In België zelf heeft de hevig Duitsche aanval tegen Y peren en op de Yperlee aanleiding gegeven tot een waren veldslag die zich meer en meer ten gunste van de bondgenooten schijnt af te teekenen. De vijand blijft verder tot het gebruik van verstikkende gassen zijne toevlucht nemen, maar een doeltreffend beschermingsmiddel werd in gebruik gebracht, zoodat hunne laffe pogingen vergeefs gebleken zijn .
De Belgische troepen hebben schitterend aan dit gevecht deel genomen. In den nacht van 25
tot 26 slagen zij ten Zuiden van Dixmuide drie aanvallen af en brengen den aanvaller zware
verliezen toe; onze artillerie biedt met goed gevolg het hoofd aan de vijandelijke batterijen;
door een hevig geschut droeg zij bij tot de inneming door de Franschen van het gehucht Lizerne, waar de Duitschers vasten voet hadden verkregen.
Generaal Foch, die den groep der Noorderlegers beveelt heeft den kommandant van onze
6é divisie geluk gewenscht voor de flinke houding van onze karabiniers en grenadiers. De
strijdlust van onze troepen is prachtig.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 12:58

1 Mei 1915

De slag ten Noorden van Yperen wordt voortgtgezet in zeer gunstige voorwaarden voor de bondgenooten. Na Lizerne te hebben terug genomen, hebben de Franschen Steenstraete aangevallen met den krachtigen steun van onze artillerie, welke ook het Duitsch bombardement beantwoordt dat gericht is op Ramscapelle, Pervyse. Caeskerke, Lampernisse, Oost-V1eteren. De Fransche en Britsche troepen, welke in verbinding met de onze opereeren, winnen geleidelijk den grond terug, dien de Duitschers door hunne verraderlijke middelen een oogenblik veroverd hadden. Talrijke gevangenen, machinegeweren en mijnenwerpers vielen in onze handen. Het vijandelijke offensief is voor goed gebroken; de Duitschers, tot de verdediging gedwongen, worden van geheel den linkeroever van de Yperlee verjaagd ; zij gaan voort met het gebruiken van verstikkende gassen.

4 Mei 1915

In den nacht van 28-29 April hebben onze troepen met succes een uit Steenstraete gerichten vinnigen aanval afgeslagen en eene hoeve op 400 meter afstand bezuiden Blauwvoetbrug bezet. Daarna is er eene betrekkelijke kalmte gekomen.

Sedert den 22 April, hebben de Belgische vliegeniers; zoowel bij nachte als bij dage, gevlogen over het gebied van Bixschoote, Steenstraete, Het Sas , In weerwil van het geweldig artillerievuur waaraan' de Belgische vliegeniers werden onderworpen. hebben zij talrijke photos van het aanvalstellingen genomen. en machtig bijgedragen tot het inschieten . Verscheidene malen hebben zij 's vijands werken en vijandelijke troepenverzamelingen gebombardeerd .

6 Mei 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

8 Mei 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

11 Mei 1915

De laatste dagen zijn betrekkelijk kalm geweest.

13 Mei 1915

Op het Belgische front heeft ‘s vijands artillerie opnieuw Ralllscappelle, , Pervyse, Oudstuyvekenskerke, Ooslkerke en Loo beschoten. Talrijke Duitsche batterijen werden tot zwijgen gebracht door onze artillerie. Een gedeelte onzer troepen zijn er in geslaagd op den rechteroever van den Yser te geraken.

15 Mei 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

18 Mei 1915

Het Belgisch leger, dat op den rechteroever van den Yzer een bruggenhoofd had aangelegd, werd hevig aangevallen; het heeft den vijand afgeslagen en hem zware verliezen toegebracht; meer dan 200 Duitsche lijken zijn op het terrein achtergebleven.

20 Mei 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

22 Mei 1915


Sedert twee dagen werden de krijgsverrichtingen verhinderd door het slecht weder en eenen dikken mist. Ter nauwer nood wat kanonvuur op zekere punten van het front.
Ten Oosten van den Yser heeft de vijand twee aanvallen gepoogd die glad door het vuur werden gestuit.

25 Mei 1915

Nu het weer beter geworden is, zijn de krijgsverrichtingen spoedig hernomen in den Noordelijken sector. De vijand heeft het initiatief genomen door eenaanval te doen ten Noorden van Yperen, langs het Oosten van het Yzerkanaal, om er eene aanzienlijke
nederlaag te lijden waarbij hij meer dan 500 lijken op het terrein achterliet, 150 gevangenen en talijke bommenwerpers verloor.

27 Mei 1915


Een vinnig artillerie-tweegevecht werd tusschen Nieuwpoort en Yperen uitgelokt door het doelzaam vuur van het zwaar geschut der Bondgenooten tegen de werven van Raversyde, ten zuidwesten van Oostende .

29 Mei 1915

Benoorden en bezuiden Dixmuide werden onze dappere soldaten in den avond van 26 Mei aangetast. Zij hebben de twee Duitsche aanvallen, den eenen door een tegenaanval, den anderen door het vuur afgeslagen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 14:19

1 Juni 1915

Sedert het mislukken van den jongsten Duitschen aanval, wordt er enkel een afgebroken, soms hevig artilleriegevecht vermeld, waarbij onze zware stukken en veldbatterijen beslist de bovenhand op het Duitsche geschut kregen.

3 Juni 1915

Niets merkwaardigs aan te stippen. Arttilleriegevecht, soms vinnig, op het front van den Yser, waar onze batterijen flink werk verrichten en den vijand uiteenjagen.

5 Juni 1915

Op het Belgische front wordt het artilleriegevecht voortgezet, te gunste onzer batterijen, die al de banen achter het Duitsche front onder vuur houden. Het vuur van den vijand verstoort noch het betrouwen noch de opgeruimdheid onzer troepen, wiens strijdlust meer en meer blakend is.

7 Juni 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

10 Juni 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

12 Juni 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

15 Juni 1915

Terwijl op het Belgisch front de strijd zich bepaalt hij eene soms geweldige beschieting, welke onze batterijen flink beantwoorden.

17 Juni 1915

Onze dappere troepen hebben eene nieuwe bedrijvigheid op heel het front aan den dag gelegd, met offensieve acties uit te voeren op verschillende punten, detachementen tot aan genen oever van den Yzer te zenden en namelijk bezuiden Dixmuide een blokhuis te vernielen. De Belgische artillerie vuurt op merkwaardige wijze en bevestigt haar overwicht op die des vijands, welke maar zwakjes antwoordt.

19 Juni 1915

De troepen van ons dapper leger, welke op verschillende punten offensieve acties hadden doorgedreven, hebben detachementen op verkenning gestuurd naar het kasteel, aan kilometerpaal 19, op de baan Dixmuide-Woumen; deze detachementen kregen vasten voet aan den westelijken zoom van het kasteel, en betrokken de loopgraven welke de vijand heeft ontruimd na zijne dooden daar te hebben achtergelaten. Om zich te wreken, beschieten
en herbeschieten de Duitschers de puinhoopen van verscheidene localiteiten achter ons front.

22 Juni 1915

Sedert eenige dagen heerscht er, over bijna het geheele front, eene groote bedrijvigheid: Bij onze troepen die den vijand krachtdadig aanvallen, bij onze Britsche bondgenooten die eenige vorderingen maakten, terwijl zij Duitsche aanvallen afsloegen, en eindelijk bij het Fransche leger, waar belangrijke successen werden behaald.

24 Juni 1915


Onze dappere troepen hebben te Sint-Joris een Duitschen loopgraaf veroverd en al de inzittenden gedood of gevangen genomen.

26 Juni 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

Den 25é Juni hebben onze vliegeniers op de statie van Dowaai en de naburige statiên een twintigtal granaten geworpen. waaronder 10 van 155 mm. De statie van Dowaai schijnt erg beschadigd te zijn geweest.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 15:05

1 Juli 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

3 Juli 1915


Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

6 Juli 1915

Op gansch het front, van den Yzer tot aan Argonne, heeft sedert eenige dagen, eene felle kanonade plaats gehad; de werkzaamheid der artillerie is inzonderheid groot in België, in de omstreken van Arras evenals tusschen de Somme en de Aisne.

8 Juli 1915

In België en vooral in de buurt van Nieuwpoort en Steenstraete is het geschut vrij bedrijvig geweest. De Belgische artillerie beantwoordde krachtdadig ’s vijands vuur.

10 Juli 1915

Terwijl op het Belgisch front het kanonvuur voortduurt …

13 Juli 1915

De Belgische troepen hebben in den nacht van 9 op10 dezer eenen Duitschen aanval tegen een steunpunt dat zij op den rechteroever van den Yser tegenover het veerhuis ingericht hadden, afgeslagen.

15 Juli 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

17 Juli 1915

In België hebben de Duitschers Veurne en Oost-Duikerke gebombardeerd. Als represaillemaatregel heeft de artillerie der bondgenooten de Duitsche kantonneeringen van Middelkerke beschoten.

20 Juli 1915

Niets nieuws op het grootste deel van het ftront dat zich uitstrekt van de zee tot aan de Aisne.

22 Juli 1915

Er is niets merkwaardig voorgevalln ; er hadden artilleriegevechten en beschietingen plaats rond Nieuwpoort.

24 Juli 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

27 Juli 1915

Steeds geene verandering. Behalve de gewone beschieting op nagenoeg het gansche front, meldt men enkel afzonderlijke verrichtingen zonder belang.

29 Juli 1915

Slechts het kanonvuur wordt, met min of meer hevigheid, over het geheele front voortgezet. Geen optreden de infanterie is te vermelden.

31 Juli 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 23 apr 2012 16:03

3 Augustus 1915

Langs beide zijden wisselt men, op verschillende punten van het front, kanon-en geweervuur zonder dat er infanteriegevechten plaats grijpen.

5 Augustus 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

7 Augustus 1915

Het geschutsvuur aan beide kanten is nu en dan min of meer bedrijvig. Het was inzonderheid deze dagen levendig, in de buurt van Steenstraete.

10 Augustus 1915

Nog steeds niets merkwaardig te vermelden buiten de dagelijksche beschietingen.

12 augustus 1915

De betrekkelijke kalmte die, buiten het gewone kanonvuur, over het gezamenlijke front heerscht, werd enkel door verschillende plaatselijke verrichtingen verstoord.

14 Augustus 1915


Op het overige gedeelte van het front kanonvuur van veranderlijke hevigheid.

17 Augustus 1915

Het kanonvuur werd min of meer hevig voortgezet aan den Yser.
De laatste dagen werden er enkel Duitsche aanvallen afgeslagen in de buurt van Nieuwpoort.

19 Augustus 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

21 Augustus 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

24 Augustus 1915


Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

26 Augustus 1915

Deze twee laatste dagen werden gekenmerkt door dezelfde bedrijvigheid der artillerie in België.

28 Augustus 1915

De strijd heeft tijdens de twee verloopen dagen zich bepaald bij min of meer heftige artillerie handelingen en gevechten met handgranaten of mijnen.

31 Augustus 1915

De artillerie der bondgenooten gaat voor't met doelmatig ‘s vijands verdedigingswerken op verschillende punten te bombardeeren. Loopgraven, dekkingen,blokhuizen werden overhoop geschoten, namelijk in de streken van Nieuwpoort, Het Sas en Steenstraete.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 08:20

2 September 1915

De officiële berichten van deze twee laatste dagen vermelden enkel soms zeer heftige artilleriegevechten, in België, op het front Steenstraete-Het Sas.

4 September 1915

Er valt niets bijzonders aan te stippen, buiten de artillerieverrichtingen die geweldig en geleidelijk over het grootste gedeelte van het front voortgezet worden.

7 September 1915

Daar het Belgische Groot Hoofdkwartier weer dagelijks eene officieele mededeelmg uitgeeft, hebben wij vernomen dat in de laatste dagen de Duitsche artillerie tamelijk bedrijvig is geweest, vooral langs de kanten van Dixmuide, waar insgelijks een
bommengevecht werd geleverd waarin onze dappere troepen merkelijk de bovenhand behielden. Onze artillerie heeft naar Schoorbakke en Drie-Grachten vijandelijke werkers uiteengedreven.

9 September 1915

Onze stellingen rondom Dixmuide en benoorden die stad , werden heftig gebombardeerd; onze batterijen hebben krachtig die beschieting beantwoord. Onze dappere troepen hebben zonder moeite eenen kleinen aanval des vijands afgeslagen, die gericht werd op ons sappehoofd van den Yserdijk.

11 September 1915

Op bet Belgische front werd bet artilleriegevecht inzonderheid vinnig voortgezet in de buurt van Dixmuide waar onze batterijen ernstig 's vijands verdedigingswerken hebben beschadigd.

14 September 1915

Onze batterijen zoowel als die der bondgenooten beschadigen 's vijands veldwerken en beheerschen zijne artillerie.

16 September 1915

Aan weerszijden gaat het kanonneeren voort over geheel het front met nu en dan korte tusschenpoozen.

18 September 1915

Het is immer het kanongeschut dat buldert op het grootste gedeelte van het front te Nieuwpoort, nabij Dixmuide, op het Britsche front, in Artesië, aan de Aisne, in Champagne, in Argonne en in Lorreinen. Voeg daarbij de gevechten met mijnen en handgranaten op talrijke plaatsen en men zal een gedacht hebben van de bedrijvigheid die nagenoeg overal heerscht. De artillerie der bondgenooten - en namelijk onze batterijen – beheerscht die des vijands, waarvan de geringste werking terstond een krachtdadig antwoord uitlokt.

21 September 1915

Hevige verrichtingen hebben op talrijke punten plaats gehad. Op de Belgische kust heeft de Britsche vloot tezamen met de zware artillerie de Duitsche kustbatterij en gebombardeerd. Te Lombaertzijde heeft men zich gebombardeerd van loopgraven tot loopgraven; het kanon heeft gebulderd op heel het front.

23 September 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

25 September 1915

In den sector van het Belgische leger, heeft 's vijands artillerie Ramscappelle, Pervyse, St-Jaaks-Cappelle, het Veerhuis gebombardeerd. Onze artillerie heeft geantwoord en vijandelijke werkers in de richting van Mannekensvere, Tervaete en Drie-Grachten verstrooid.

28 September 1915

Onze dappere soldaten hebben vooreerst op den rechteroever van den Yser een en Duitscben luisterpost bemachtigd, den onderofficier en de 15 manschappen van dien post gevangen genomen en meteen den vijand gedwongen 200 meter te ontruimen.

30 september 1915

De Belgische vliegeniers hebben met goeden uitslag, en dit onder een geweldig vuur, de artillerie, de infanterie en de machinegeweren van 's vijands legerplaatsen te Clercken. Eessen, Keyem en van het Praet-Bosch gebombardeerd en op dit punt geweldige branden aangestoken.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 09:48

2 Oktober 1915
Terwijl op het Belgisch front enkel het gewoon artillerievuur wordt gehoord ….

5 Oktober 1915
Op het front onzer troepen, heeft er buiten kanonvuur eene geweldige vijandelijke schijnbeweging plaats gehad voor Dixmuiden met werpen van bommen waarvan er 400 op enkele loopglraven werden gegooid. De Duitschers kregen voor een stond vasten voet in een onzer sappehoofden maar werden onmiddellijk teruggeworpen.

7 Oktober 1915
Na eene geweldige beschieting onzer stellingen nabij Dixmuide vertraagde de bedrijvigheid van ‘s vijands artillerie op het Belgische front.

9 Oktober 1915
Op het Belgische front, evenals op het overige van het front der bondgenooten, wordt het kanonvuur met verschillende hevigheid voortgezet. Het was bijzonder hevig langs de kanten van Nieuwpoort en Het Sas.

12 Oktober 1915
De artilleriestrijd wordt met veranderlijke hevigheid over nagenoeg het heele front voortgezet.

14 Oktober 1915

Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

16 Oktober 1915
Betrekkelijke kalmte op het Belgische front, waar zich bij tusschenpoozen het kanon hooren laat ; een kleine infanterieaanval werd door de onzen gemakkelijk afgeslagen.

19 Oktober 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

21 Oktober 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

23 Oktober 1915
Behalve de wederzijdsche bombardementen, die met verschillende hevigheid worden voortgezet over geheel het front, valt er niet veel meer te melden.

26 Oktober 1915
Toebereidselen tot een vijandelijken aanval, werden in de streek van Lombaertzyde tegen gehouden door het vuur van de bondgenooten, en Duitsche strijdkrachten die verzamelden werden uiteengedreven.

28 Oktober 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

30 oktober 1915
De Duitsche artillerie heeft zich zeer bedrijvig getoond op het Belgische front, waarvan verschillende punten hevig werden gebombardeerd. Onze batterijen hebbe krachtdadig en met goeden uitslag geantwoord.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 10:34

2 November 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

4 November 1915

Kanonnade op zekere punten van het Belgische front.

6 November 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

9 November 1915
Gevechten met werptuigen voor loopgraven hebben plaats gehad aan Het Sas, te Boesinghe.

11 November 1915
De twee laatste dagen zijn betrekkelijk kalm voorbijgegaan

13 November 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

16 November 1915
Zeer doelmatig concentratievuur onder andere nabij Boesinghe.

18 November 1915
Er valt niet veel nieuws te vermelden.

20 November 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

23 November 1915
De artillerie van de bondgenooten beeft met goeden uitslag samengetrokken vuur geopend, namelijk bij Boesinghe.
Belgische vliegeniers hebben gedurende twee achtereenvolgende nachten de Duitsche cantonnementen van Eessen gebombardeerd.

25 November 1915
Er is eene betrekkelijke kalmte blijven heerschen. De nevels hebben de gewone bedrijvigheid van de artillerie belemmerd; op verschillende punten van het front heeft zij zich nochtans laten hooren.

27 November 1915
Het nieuws v'an deze laatste dagen kan. zooals gewoonlijk, bondig samengevat worden in bedrijvigheid bij tusschenpoozen van de artillerie en van afwisselende hevigheid volgens de sectoren.

30 November 1915
Niets gewichtig te melden voor deze laatste dagen, buiten de gewone artillerie- en handgranaatgevechten.
In den nacht van 26 op 27 hebben Belgische vliegers de vijandelijke kantonnementen van Slype, Keyem, Eessen, Clercken, Schoorbakke en Woumen, alsmede een uit Diksmuide komend konvooi gebombardeerd.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 11:29

2 December 1915
Slecht weder, regen, mist of sneeuw. De krijgsverrichtingen hebben zich beperkt bij artilleriebedrijvigheid, w aarbij de Belgische artillerie, zoowel als die van onze Engelsche en Fransche bondgenooten, gunstige uitslagen heeft behaald. Eenige gevechten met granaten en bommen op verschillende punten van het front.

4 December 1915
De artillerie is op verschillende punten van het front zeer bedrijvig geweest. Voor het onze, bombardement door de Duitschers van talrijke punten; krachtig antwoord van onze batterijen die meermaals die van den vijand tot stilzwijgen hebben gebracht.
De Belgische vliegeniers hebben herhaaldelijk vijandelijke vliegtuigen achterna gezet en deze gedwongen naar de Duitsche liniën te vluchten.

7 December 1915
Het slechte weer dat is blijven voortduren. heeft de krijgsverrichtingen belemmerd. Slechts de artillerie is verder bedrijvig geweest op verschillende punten 'van het front. telkens de atmosferische omstandigheden het mogelijk maakten handelend op te treden. De Belgische. Fransche en Engelsche batterijen hebben meermaals met gunstigen uitslag gevuurd en verscheidene malen Duitsche stukken en organisaties vernield.

9 December 1915
het artilleriegevecht in verschillende sectoren zeer hevig geweest. Op het Belgisch front beeft men vastgesteld dat de overstrooming den vijand uit verschillende vooruitgeschoven werken heeft verjaagd. In de streek van Steenstraete en Het Sas hebben de Belgische en Fransche batterijen , die samen handelend optraden, op aanzienlijke wijze de Duitsche inrichtingen stuk geschoten. Langs den kant van Woumen heeft onze artillerie represaillevuur uitgevoerd, in antwoord op het gebruik door den vijand van tranen verwekkende gassen.

11 December 1915
Het artillerie gevecht werd in de meeste sectoren voortgezet. Het heeft gelukkige resultaten gehad in België.

14 December 1915
Groote bedrijvigheid van artillerie op het Belgisch front. Het Duitsche vuur was verre van doelzaam : het vuur onzer batterij en heeft dikwerf de Duitsche batterijen geneutraliseerd, arbeiders en aflossingtroepen uiteengedreven ; de vijandelijke kantonnementen van Keyem en S t-Piete rs –Capelle werden gebombardeerd.

16 December 1916
Onze batterijen hebben de vijandelijke werken dooreen geschoten, de arbeiders uiteengedreven en de batterijen tot zwijgen gebracht.

18 December 1915
Het kanonvuur werd aan weerskanten voortgezet, met veranderlijke hevigheid.

21 December 1915

De overstromingen waardoor het gebied voor het Belgisch front verder onder water werd gezet, hebben den vijand zichtbaar gehiniderd. Zijne artillerie is nochtans voortgegaan zich bij tijden zeer bedrijvig te toonen; de onze heeft met goed geluk geantwoordt en Duitsche batterijen tot zwijgen gebracht, kantonnementen gebombardeerd, arbeiders uiteen gedreven en een op marsch zijnden trein beschoten.

23 December 1915
Spijts het slecht weder, hebben zeer vinnige artilleriehandelingen in verschillende sectors plaats gehad. Dit gebeurde op het Belgische front, in het gebied Diksmuiden, waar onze batterijen ’s vijands werken hebben beschadigd en kantonnementen hebben gebombardeerd.

24 December 1915
De artilleriedrijvigheid is op het Belgisch front niet verzwakt, zij was ook zeer hevig in de streek van Het Sas.

28 December 1915
Gedurend de laatste dagen, is het artilleriegevecht, op sommige oogenblikken , zeer hevig geweest op het Yserfront, in de streek van Lombaertzijde eenerzijds, op het front van onze eigen troepen anderzijds. Onze batterijen hebben die van de vijand, die al hunne munitie zonder den minsten uitslag verschoten, tot zwijgen gebracht. Demoleervuur, op de vijandelijke loopgraven aan den Yser, leverde zeer goede uitslagen.

30 December 1915
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

31 December 1915
Zoo het er in den nacht betrekkelijk kalm toegaat, dan beginnen met het opkomen van den dag reeds artillerie• en mijngevechten, die zeer bedrijvig worden voortgezet op talrijke plaatsen van het onmetelijk front in België.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 12:21

4 Januari 1916
Artilleriegevechten op alle fronten, in dezelfde sectoren, op den Yser en de Yperlee.

6 Januari 1916
De Belgische, Engelsche en Fransche batterijen hebben in België krachtig den strijd tegen de vijandelijke artillerie voortgezet en deze duidelijk beheerscht.

8 Januari 1916
Er is geene belangrijke gebeurtenis te melden. Voor het overige werd het artilleriegevecht op verschillende punten voortgezet; bet is namelijk bijzonder hevig geweest in de omstreken van Diksmiiden, Steenstraete, Het Sas.

11 Januari 1916
Op het Belgische, Britsche en Fransche front, vermindert de bedrijvigheid van de artillerie- en de mijnengevechten niet.

13 Januari 1916
Het artilleriegevecht werd zonder ophouden met dezelfde hevigheid voortgezet en veroorzaakte dezelfde vernielingen in de vijandelijke liniën.

15 Januari 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

18 Januari 1916
De artilleriestrijd werd bij tusschenpoozen zoowel op het Belgisch front als op de Britsche en Fransche fronten voortgezet.

20 Januari 1916

In België en in Frankrijk greep er niet veel bijzonders voor, behalve het gewone artilleriegevecht; groote schade werd op sommige plaatsen aan de vijandelijke werken veroorzaakt. Stukken met vere draagkracht traden zeer krachtdadig in werking, en veroorzaakten ontploffingen en branden achter de vijandelijke liniën.

23 Januari 1916
In België en in Frankrijk grepen er, behalve enkele ontmoetingen van patrouillen, slechts
artilleriegevechten plaats, met de gewone uitslagen, die gunstig waren voor de batterij en van
de bondgenooten, waarvan het goed gemikte en krachtdadige vuur voortgaat merkelijke schade in de Duitsche liniën aan te richten. De branden en ontploffingen, door dit bombardement veroorzaakt, zijn talrijk.

25 Januari 1916

In België en in Frankrijk is het onophoudelijke artilleriegevecht, dat dezelfde vernielingen in de vijandelijke sectoren aanricht, niet verminderd.

27 Januari 1916
behalve het kanonvuur dat bijzonder hevig was in België, eenerzijds langs de kust en anderzijds in de richting van Het-Sas en Boesinghe, waren deze twee laatste dagen gekenmerkt door het mislukken van nieuwe Duitsche aanvallen. De eene greep plaats in de richting van Nieuwpoort; ofschoon voorafgegaan door het afvuren van 20,000 granaten, werd hij gebroken door het vuur van de Fransche troepen. De vijand heeft zelfs uit zijne loopgraven niet kunnen doorbreken, behalve op, één punt waar een tegenaanval het kleine detachement verdreven heeft dat voet had verkregen in een vooruitgeschoven element .

29 Januari 1916

het artilleriegevecht is nog in hevigheid toegenomen, over het algemeene front. Het stelselmatig vernielingsvuur wordt voortgezet tegen de Duitsche verdedigingswerken, waaraan bij zonder belangrijke schade werd toegebracht in de richting van Boesinghe, Steenstraete en Het-Sas.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 13:09

1 Februari 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

3 Februari 1916
Over heel het front had de gewone artilleriestrijd plaats. Aanzienlijke schade werd nog aan ’s vijands werken gebracht. De brug van Steenstraete, namelijk, werd erg beschadigd.

5 Februari 1916
De twee laatste dagen waren, zooals de vorigen, slechts gekenmerkt door het voortdurende artilleriegevecht; dit is zeer hevig geweest op het Belgisch front bij Diksmuiden.

8 Februari 1916
Weer drie dagen zonder eenige gebeurtenis van groot belang. Slechts de artillerie heeft zich nog steeds bedrijvig getoond in de meeste sektoren, zoowel op het Belgische als op het Britsche en Fransche front.

10 Februari 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

12 Februari 1916
Er heerscht nog steeds dezelfde artillerie bedrijvigheid, over het Belgische front.

15 Februari 1916
Op het Belgisch front was deze bijzonder hevig in de omstreken van Diksmuidell en ten noorden van Steenstraete. Een aanval dien de Duitschers eenige dagen geleden bij verrassing tegen een van on ze vooruitgeschoven posten beproefden , mislukte met zware verliezen voor den vijand, terwijl de onze geheel nul bleven .
Te Steenstraete en aan Het Sas hebben de Franschen eene Duitsche poging om het kanaal over te steken, gebroken.

17 Februari 1916
Het is deze twee laatste dagen een weinig kalmer geweest, behalve het gewone ombardement.
De Belgische Vliegers aan het werk. – Als wraakmaatregel tegen de laatste bombardementen door vijandelijke vliegtuigen, heeft een Belgische luchtflotielje , maandag nacht, met goeden uitslag zestien zware projectielen op de vliegloods van Haneaeme geworpen.

19 Februari 1916
Het artilleriegevecht alleen heerscht opnieuw over het grootste gedeelte van het front, waar de plaatselijke Duitsche aanvallen uit den laatsten tijd niet meer herhaald werden.

22,24, 26 & 29 Februari 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 13:45

2 Maart 1916
Hevig en gelukkig artillerievuur werd gericht op de vijandelijke stellingen in de richting van. Steenstraete.

4 Maart 1916
Talrijke en hevige artilleriegevechten grepen plaats in verschillende sectoren, namelijk in de richting van Steenstraete en Boesinghe.
Op het Belgische front, Dinsdag in den namiddag, braken twee Duitschedrachenballons, die voor het front hingen, hunne kabels.

7, 9, 11, 14, 16, 18, 21 & 23 Maart 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

25 Maart 1916
Op het overige front, valt er buiten het gewoon kanonvuur niets te vermelden. Dit kanonvuur was buitengewoon fel benoorden Steenstraete, op ons front hebben onze batterijen hebben krachtig het Duitsch geschut beantwoord.

28 Maart 1916
Er valt niets heel merkwaardig voor deze laatste dagen te berichten.

30 Maart 1916
Op het Belgisch front valt niets bijzonders te vermelden.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 14:53

1 April 1916
Niets zeer opmerkelijk had er op het geheele front plaats, buiten de gevechten die opnieuw rond Verduin werden geleverd.

4 April 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

5 April 1916

Op de andere gedeelten van het front, vermeldt men een fel artilleriegevecht op het Britsche en Belgische front.
Uit weerwraak voor den aanslag op Duinkerken, hebben 31 vliegtuigen der bondgenooten 83 granaten van grof kaliber op 's vijands kantonnementen van Keyem, Eessen, Terrest en Houthulst geworpen.

8 April 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

11 April 1916
Op het overige front bepalen wij ons bij de vermelding van het mislukken van een Duitsche verrassing op een Belgischen post nabij Steenstraete.

13 April 1916
Vermelden wij op het overige van het front, behalve het gewone bombardement, een stoutmoedigen aanslag op een Belgischen post door een groep Duitschers, die echter onmiddellijk door een tegenaanval werd afgeslagen ; de vijand heeft 9 lijken achtergelaten.

15 April 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

18 April 1916
Op het overige van het front viel er niets van beteekenis voor, behalve de gewone artilleriegevechten.

20 April 1916
Stippen wij slechts vóór de Belgische liniën een bijzonder hevig bombardement in de richting van Steenstraete aan.

22 April 1916
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

25 April 1916
Op Belgische front was de artilleriestrijd vooral hevig in de omgeving van Ramscapelle, Dixmuiden en Steenstraat. Hij werd tevens op verscheidene punten van bet Britsche front voortgezet, waar bovendien enkele geringe plaatselijke gevechten werden geleverd.

Op het Belgische Front (Van 8 tot 15 April 1916)
Het begin van de week van 8 tot 13 April werd gekenmerkt door eene betrekkelijke kalmte op
het Belgisch front. Overigens is het artilleriegevecht over het algemeen tamelijk zwak geweest. In den loop van den 9 nochtans, werden omstreken van Dixmuiden aan een geweldig
bombardement onderworpen, dat door onze artillerie krachtdadig beantwoord werd; men heeft eene ontploffing in eene Duitsche batterij vastgesteld.
De vijand heeft eene zekere bedrijvigheid geetoond in den sector van Ramscappelle. Gedurende den nacht van 9 op 10 April, viel hij met een honderdtal man een onzer luisterposten aan.. Na er in gelukt te zijn er voet te verkrijgen, werd hij er door een tegenaanval uit verjaagd en liet tien lijken op het terrein achter. Een gevangene, die den volgenden dag genomen werd , verklaarde dat er bovendien 42 gewonden in hunne liniën gebleven waren. De Belgische verliezen waren onbeduidend.
Eene andere poging tot verrassing, die de vijand op een van onze posten aan de Noordvaart beproefde, mislukte eveneens. Op 12 April werden nieuwe pogingen op Ryckenhoek gedaan, door ons vuur afgeslagen.

27 April 1916
Artilleriebedrijvigbeid op het Belgische front.

29 April 1916
Groote artileriebedrijvigheid op het Belgisch front, bijDixmuiden en Steenstraete, alsmede op verschillende punten van het Britsch front.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 16:01

2 Mei 1916
Op het Belgisch front valt er niets bijzonders te melden, behalve het artilleriegevecht en het bombardement dat op sommige plaatsen zeer hevig is.

4 Mei 1916
Op het Belgisch front, was de artilleriestrijd zeer vinnig, inzonderheid in het gebied Dixmuiden. Daar heeft de vijand ook, na geweldig onze vooruitgeschoven posten. ten O. van den Yser, ten N. van Dixmuiden, te hebben beschoten, eenen aanval gevoerd, en is aanvankelijk in drie dezer posten gedrongen, waaruit hij onverwijld werd verjaagd.

Op het Belgische Front (22-29 April I9I6)
Sinds 23 April, werd het artillerievuur aan weerskanten met toenemende heftigheid op heel het Belgisch front hervat. De sector Ramscapelle en de meer ten oosten vooruitgeschoven liniën werden herhaaldelijk onder een fel vuur van wege den vijand genomen. Deze heeft met meer kracht de beschieting van het gewest Dixmuiden voortgezet.
Op al die punten hebben wij krachtig het vuur van 's vijands batterijen beantwoord. Bovendien hebben wij op verscheidene plaatsen de werken, welke de vijand vóór ons front tracht steviger te maken, overhoop geschoten. Naar Keyem en Beerst toe, werden vijandelijke groepen en bouwstoffentreinen doeltreffend oneder ons vuur genomen.
In het zuidelijk gedeelte van het front hadden de dagelijksche artillerieacties met gelijke heftigheid plaats.
Het vooral gunstig weder heeft bijgedragen tot het volkomen welslagen van talrijke ver nielingsopdrachten, uitgevoerd door onzen vliegdienst tegen de naast onze liniën gelegen Duitsehe inrichtingen .
Er werden bovendien veelvoudig verkenningen boven ’s vijands werken uitgevoerd.

6 Mei 1916
Een zeer fel artillerievuur werd voortgezet op het Belgisch front voornamelijk rond Dixmuide.

9 Mei 1916
Op het Belgisch front heeft een zeer vinnig artillerie- en handgranatengevecht plaats gehad in de omgeving van Steenstraete en Dixmuiden waarbij de Duitsche veldwerken duchtig werden beschadigd. De strijd werd daarop gestild.

11 Mei 1916
Op het Belgisch front heeft 's vijands artillerie gepoogd de beschieting van het gewest Dixmuiden te hervatten, maar werd weldra door onze batterijen in bedwang gehouden.

13 Mei 1916
Op het Belgische en Britsche front heeft eene betrekkelijke kalmte geheerscht; men meldt slechts het gewone kanongeschut en mijnengevechten.

16 Mei 1916
Op het Belgisch front is de streek rond Dixmuiden het tooneel gebleven van groote artilleristische bedrijvigheid; hetbombardement werd er zeer hevig hemomen. Onze batterijen hebben op Dixmuiden en de werken ten Noorden van de stad een samentrekkend vuur gericht dat zeer krachtdadig was. Onze dappere soldaten hebben ten slotte twee maal de Duitschers afgeslagen, die trachtten zich meester te maken van een element loopgraaf ten Noorden van den Yser.

Op het Belgisch Front
De week van 30 April op 6 Mei, kenmerkte zich door eene grootere bedrijvjgheid van de Duitschers op het Belgisch front. Een aanslag in den nacht van 29 op 30 April op de loopgraven van den Yser beproefd, ten Oosten van Oude-Capelle, werd met geweervuur afgeslagen; de Belgen hebben hierbij eenige gevangenen gemaakt.
Te rekenen van 30 April tot 5 Mei, heeft de artillerie zich zeer bedrijvig getoond; na een
bijzonder hevig bombardement, zijn de Duitschers er in gelukt voet te verkrijgen in onze
posten ten Noorden van Dixmuiden, op den Oostelijken Yseroever ; zij werden er bijna
onmiddellijk uit verjaagd en moesten verscheidene gewonden, waaronder één officier, in de
handen van de Belgen achterlaten. Gedurende deze dagen beeft onze artillerie van allerlei kaliber, de vijandelijke verdedigingswerken in de omstreken van Dixmuiden geheel stuk geschoten.

18 Mei 1916
Het ietwat op het Belgisch front kalmer geworden artillerievuur heeft fel in heftigheid toegenomen rond Dixmuiden en bezuiden St-Joris.

Op het Belgiseh Front (6-13 Mei 1916.)
De eerste dagen van de week van 6 tot 13 Mei heerschte er eene groote artilleriebedrijvigheid
aan weerskanten. vooral rond Ramscapelle, Schoore en Dixmuiden. Rond Dixmuiden werd
er een vinnige strijd geleverd met loopgraaftuig en artillerie van alle kaliber. In den loop dier
gevechten hebben wij vijandelijke troepen in het gebied van Leke onder vuur genomen. Den
12 dezer na den omtrek van Dixmuiden heftig te hebben gebombardeerd, hebben Duitsche detachementen gepoogd aan paal 16 van den Yser onze loopgraven binnen te dringen. Zij werden door onze tegenaanvallen afgeslagen. In den namiddag van denzelfden dag heeft de Belgische artillerie haar vuur samengetrokken op Dixmuiden en de Duitsche verdedigingswerken benoorden die stad; 's vijands werken werden op vele plaatsen dooreengeschoten. Op het overige front niets bijzonders aan te stippen.

20 Mei 1916
Op het Belgisch front heeft een vijandelijk detachement, na een hevig bombardement, getracht een van onze posten ten Noorden van Steenstraete aan te vallen; ons sper- en infanterievuur hebben den vijand belet door te breken.

23 Mei 1916
Op het Belgische front werd het artilleriegevecht met groote hevigheid doorgezet, vooral in den sector van Dixmuide; bommengevechten grepen plaats rond Steenstraete.
Een Belgisch escadrielje heeft het vliegplein van Ghlslel bestookt ; het meerendeel der granaten vielen raak.
In den loop van eenen luchtkamp , verleden zaterdag, bij Nieuwpoort, heeft een Belgisch
vliegtuig, met kapitein Jacquet als loods en luitenant Robin als waarnemer een Duitsch vliegtuig neergehaald dat in de zee is terecht gekomen.

25 Mei 1916
Op het Belgisch front, is het artilleriegevecht hevig geweest in den sector van Rarnscapelle en in de streek van Dixmuiden. Eene Duitsche patroelje die tegenover een onzer posten op de rechteroever van den Yser oprukte, werd door ons vuur uiteen gedreven.

Op het Front (Week van 13-20 mei 1916.)
Binst de verloop en week, hebben onze zware batterijen tot tweemaal toe een wel gevoed geschutvuur geopend op 's vijands werken in de nabijheid van paal 16 van den Yser, en van
dit punt tot bezuiden Dixmuiden. De luchtwaarneming heeft de gunstige uitslagen van dit vuur bestatigd. Aan zijnen kant, heeft de vijand, na eene heftige beschieting, eenen aanval tegen een sappenhoofd beproefd; tot tweemaal toe er in geslaagd zijnde dit werk binnen te dringen, werd hij onverwijld door onze infanterie daaruit verdreven.
Een poging tot aanval op eenen vooruitgeschoven post, werd door ons sper- en infanterievuur
gestuit.
Naast de dagelijksche artilleriebedrijvigheid aan weerskanten, in den omtrek van Dixmuiden,
werden onze vooruitgeschoven posten van den sector Ramscapelle heftiger dan naar gewoonte beschoten. Buiten enkele afzonderlijke beschietingen van artillerieopslagplaatsen in de nabijheid onzer liniën, hebben onze vliegeniers twee nachtelijke tochten gevoerd over de vliegpleinen van Sint-Denys, Mariakerke en Ghistel, met zeer voldoende uitslagen.

27 Mei 1916
Op het Belgisch front, artilleriebedrijvigheid die betrekkelijk hevig was in de streek ten Oosten van Pervyse en roffelvuur van onze artillerie op Dixmuiden en omstreken.

30 Mei 1916

Op het Britsche en het Belgische front werden er enkel artillerieacties en mijnengevechten vermeld.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 24 apr 2012 17:27

1 Juni 1916
Op het Belgisch front heerschte eene betrekkelijke kalmte; het artilleriegevecht was niet zeer hevig.

Op het Belgische Front (De week van 20 tot 26 Mei I916)
In den loop van de week van 20 tot 26 Mei heeft eene groote bedrijvigheid geheerscht op het front van het Belgisch leger, vooral op het noordelijk gedeelte en naar het midldengedeelte. Vinnige artilleriegevechten werden ten O. van Ramscapelle en Pervyse geleverd. Evenwel waren de acties het meest fel naar Dixmuiden. Den 23 en 24 wisselden heftige bomgevechten met felle , beschietingen af. Den 21 in den avond werd een Duitsch detachement, dat ten aanval aan een onzer posten op den oostelijken oever van den Yser rukte, door ons infanterievuur afgeslagen. Onze artillerie heeft herhaaldelijk r offelvuur op 's vijands werken in de omstreken van Dixmuiden uitgevoerd.
Vliegwezen. - Den 20 Mei in den avond, in d en loop van een en luchtkamp in 't zicht van Nieuwpoort, heeft een Belgisch vliegenier een Duitsch vliegtuig neergehaald, dat in zee is gevallen. Een ander Duitsch vliegtuig werd door onze afweerkanonnen geraakt en viel ook in zee; de opvarenden kwamen in 't water om; het vliegtuig kon op den zeeoever worden gehaald.
In samenwerking met Fransche en Britsche escadrieljes, hebben wij tochten tegen veldhutten en vliegpleinen des vijands uitgevoerd.

3 Juni 1916
Op het Belgisch front valt er geene belangrijke gebeurtenis te melden.

6 Juni 1916
Op het Belgisch front valt er niet nel te vermelden, behalve de wederzijdsche artilleriegevechten.

8 Juni 1916
Eene betrekkelijke kalmte bleef verder op het Belgisch front heerschen.

Op het Belgisch Front (De week van 27 Mei-2 Juni).
in bet begin der week van 27 Mei-2 Juni, heeft de vijand in den sector Noord van het Belgisch
leger eene felle bedrijvigheid betoond. Hij heeft namelijk ernstig onze vooruitgeschoven posten bezuiden Nieuwpoort gekanonneerd. De Belgische artillerie heeft geleidelijk en met succes haar roffelvuur tegen de Duitsche batterijen en werken ten O. van Dixmuiden voortgezet. Deze verrichtingen verwekten dagelijks van wege den vijand heftige antwoorden, maar zonder doelzaamheid. Dit leidde tot herhaalde en tamelijk felle artillerie-tweegevechten in den sector Dixmuiden, waar de Belgen het voordeel behielden.
Het gewone kanonvuur uitgezonderd, valt er niets bijzonders te vermelden in het zuidelijkgedeelte van het Belgische front.

10 Juni 1916
Het artilleriegevecht is met hevigheid herbegonnen op verschillende punten van het Belgisch front.

13 Juni 1916
Niets bijzonders werd op het Belgisch front, deze jongste dagen aangestipt.

15 Juni 1916
Terwijl er eene betrekkelijke kalmte op het Belgisch front heerscht …

Op het Belgisch Front (De week van 3-9 Juni.)
In den loop van de week van 3-9 Juni, was h et- artilleriegevecht vrij vinnig op verscheidene
punten van het front van het Belgische leger. Er had geene enkele infanterie-actie plaats. In den sector bezuiden Nieuwpoort, heeft de bedrijvigheid aan weerskanten toegenomen, de Belgische artillerie beeft de Duitsche inrichtingen in die streek, op de boorden van den Yser , onder haar vuur genomen, In de omtrekek van Dixmuidenis het kanonvuur minder fel geworden .
Naar Steenstraete heen hadden er bomgevechten plaats. In dit gewest is de artillerie zeer bedrijvig geweest.

17 Juni 1916
Op het Belgisch front, woedde het artilleriegevecht tamelijk fel naar Dixmuiden toe.

20 Juni 1916
Op het Belgisch front greep er, behalve de bombardementen en het roffelvuur door onze artillerie langs de kanten van Dixmuiden, en het bommengevecht in de richting van Steenstraete, niets bijzonders plaats.

0p het Belgisch Front, wekelijksch legerbericht (10-I6 Juni I9I6).
Buiten het gewoonlijk artillerievuur aan weerskanten, had er geene bijzondere gebeurtenis gedurende de week van 10-16 Juni plaats. Nam' Dixmuiden en naar Steenstraete werd er wat bedrijvigheid getoond, en hadden namelijk bommgevechten plaats.

22 Juni 1916
Op het Belgische, zooals op het Britsche front, grepen er slechts artillerie- of bommengevechten plaats, zonder infanteriegevecht.

24 Juni 1916
Op het Belgische front en het Britsche front greep er niet veel belangrijks voor behalve de gewone artilleriegevechten en de strijd met bommen en mijnen.

27 Juni 1916
Het Belgisch front is verder kalm gebleven; slechts de artilleriebedrijvigheid en de bommengevechten grepen plaats in de richting van Dixmuiden en van Steenstraete.

Op het Belgisch front, wekelijksch legerbericht (17-23 Juni 1916).
Onze artillerie en de werptuigen voor loopgraven hebben in het begin van de afgeloopen week, met zeer goeden uitslag een roffelvuur uitgevoerd op de vijandige verdedigingswerken
gelegen tusschen Dixmuiden en mijlpaal 16 aan den Yser. Over het gehele front bleef het kalm, behalve de gewone artilleriebedrijvigheid in de omstreken vau Dixmuiden en het dagelijks bommengevecht ten noorden van deze streek.

29 Juni 1916
Op het Belgisch front van Ramscappell tot Steenstraete had er een zeer bedrijvige artilleriestrijd plaats; te Steenstraete werden zelfs bomgevechten geleverd.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 08:02

1 Juli 1916
Op het Belgisch front is de artilleriebedrijvigheid nog heviger geworden, vooral langs de kanten van Ramscappelle en Steenstraete, waar zij een bijzonder hevig karakter kreeg.

4 Juli 1916
Op het Belgisch front, is onze artillerie ook krachtig opgtetreden en neemt deel aan de geduchte beschieting welke van de Noordzee tot de Somme weerklinkt. Het roffelvuur uitgevoerd door onze batterijen, vooral in den Zuidelijken sector, was zeer doelzaam.

Op het Belgisch Front (wekelijksch Legerbericht van 24 tot 30 Juni.)
Gedurende de eerste helft van de afgeloopen week viel er niets bijzonders op het Belgisch front te vermelden; de dagelijksche artilleriebedrijvigheid langs beide kanten en de strijd met
loopgraafwerptuigen bleef echter zooals gewoonlijk voortduren. Voor Dixmuiden en in den sector van Steenatraete hebben op 29 en 30 Juni onze artillerie en loopgraafwerptuigen op de vijandelijke verdedigingslinie en dezer batterijen, een zeer goed geslaagd roffelvuur geopend.
De waarnemingen die na het schieten gedaan lieten toe vast te stellen dat de Duitsche verschansingswerken op vele plaatsen ten Noorden en ten Zuiden van Dixmuiden ernstig beschadigd werden. Te Driegrachten en in de omstreken van Steenstraete hebben zij bijzonder veel geleden; loopgraven werden dooreengeschoten, dekkingen en waarnemingsposten vernield. De vijand heeft slechts zwakjes geantwoord en bleef bij zijn gewoon kanonvuur.
De bedrijvigheid van de vliegerij werd voor een groot gedeelte der week door het slechte weer belemmerd.

6 Juli 1916
Op het Belgisch front, greep er niets merkwaardigs voor, behalve het bombardement dat met goeden uitslag op de Duitsche liniën werd uitgevoerd.

8 Juli 1916
Op het Belgisch front zetten onze batterijen m et goed gevolg hun bombardement en hun roffelvuur op de vijandelijke verdedigingswerken voort.

11 Juli 1916
Op het Belgisch front, heeft onze artillerie met goeden uitslag haar roffelvuur voortgezet, voornamlijk in de streek Dixmuiden-Steentraete. Gedurende de artillerie- of bommengevechten, behielden de onzen merkbaar de bovenhand.

Op het Belgisch Front (Wekelijksch verslag, 1-7 Juli 1916)
Van den 1n tot den 7n Juli, heeft onze gansche artillerie fel bedrijvig geweest en heeft het devorirge week begonnen roffelvuur voortgezet tegen 's vijands batterijen en veldwerken van het gewest van Dixmuide, van Drie-Grachten en Steenstraete. Deze verrichting leverde doelzame uitslagen op; verscheidene waamemingsposten des vijands werden in brand geschoten en vernield; blokhuizen, loopgraven en verbindingsgangen werden overhoop geschoten. Ons vuur gaf aanleiding tot een fel vuur van wege den vijand, maar wij behielden steeds het vuuroverwicht. Nagenoeg dagelijks hadden er gevechten met loopgraaftuig in den Zuidelijken sector van het Belgisch front plaats.

13 Juli 1916
Op het Belgisch front verzwakte de bedrijvigheid van onze artillerie niet, en bleek haar roffelvuur vrij doelzaam te blijven.

15 Juli 1916
Op het Belgische front heeft eene betrekkelijke kalmte geheerscht.

18 Juli 1916
De artilleriestrijd werd krachtig doorgezet door onze zware batterijen die op verschillende punten heel doelzaam 's vijands werken hebben vernield. Onze patroeljes hebben tevens veel bedrijvigheid betoond. Een aanval der Duitschers op onze voorposten, nabij Oud-Stuyvekenskerke, werd volslagen afgeweerd.

0p het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 9-14 juli 1916)
De week van 9-14 juli werd door eene groote artilleriebedrijvigheid gekenmerkt. De Belgische baterijen van alle slag richtten een stelselmatig roffelvuur op 's vijands verdedigingswerken, voornamelijk in de buurt van Dixmuide en in de omstreken van Drie-Grachten, Steenstraete, Het-Sas en•Boesinghe. Vliegeniers, luchtschippers en waarnemers hebben de degelijke uitslagen van dit vuur kunnen vaststellen.
's Vijands artillerie en loopgraafgeschut heeft krachtig geantwoord. Dat gaf aanleiding, tot heftige beschietingen aan weerskanten. Evenwel behielden onze batterijen en bomwerpers het
vuuroverwicht en legden 's vijands artillerie het zwijgen op. De patroeljes hebben deze laatste dagen eene felle bedrijvigheid op het front van het Belgische leger aan den dag gelegd.

20 Juli 1916
Onze artillerie heeft haar roffelvuur voortgezet, dat inzonderheid doelzaam was in de buurt van Steenstraete. Een onzer detachementen heeft een stouten en welgeslaagden inval uitgevoerd naar de Duitsche loopgraven ten N. van Dixmuide, drong in een dezer, doodde er de bezetting en bracht gevangenen terug.

22 Juli 1916
Vinnig wordt de artilieriestrijd daar doorgezet en dit met gunstige uitwerking, welke door onze patroeljes, die felle bedrijvigheid aan den dag leggen, werd waargenomen.

25 Juli 1916
Op het Belgische front is er niets bijzonders voorgevallen, behalve het gewone roffelvuur en de bommengevechten.

0p het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 15-21 juli 1916)
In den loop van verleden week, hebben onze artillerie en loopgraafgeschut roffelvuur gericht
op 's vijands werken vóór onzen sector van Steenstraete, Boesinghe en voornamelijk op de inrichtingen van Het-Sas. De uitwerking van dit vuur was voortreffelijk.
Bij eene welgeslaagde verrassing op een vijandelijk werk van den Oostenlijken oever van den Yser, omtrent paal 16, maakten wij enkele krijgsgevangenen.
Over heel het front hebben beide artilleriën als naar gewoonte bedrijvig geweest. Schier dagelijks hadden er, inzondereid naar Boesinge, bomgevechten plaats.

27 Juli 1916
Op het Belgisch front werden de artilleriegevechten en de strijd met bommen voortgezet;het bombardement was zeer hevig in de streek van Boesinghe.

29 Juli 1916

Op het Belgisch front vermelden de legerberichten slechts eene zekere artilleriebedrijvigheid,voornamelijk in de sectoren van Dixmuiden en Steenstraete.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 09:49

1 Augustus 1916
Het artillerievuur heeft opnieuw in heftigheid rond Dixmuide toegenomen.

Op het Belgisch Front (wekelijksch legerbericht van 22-29 Juli I9I6)
In den loop der verloopen week had er nagenoeg geen felle artilleriestrijd op het front van het Belgisch leger plaats. De vijand heeft onze vooruitgeschoven posten alsmede de puinen van Ramscappelle en Noordschoote tamelijk zwak gebombardeerd, Onze batterijen hebben doelzaam de Duitsche batterijen bevocht en roffelvuur op zekere hunner gericht. Het vuur was merkelijk feller in den sector Steenstraete-Boesinghe waar onze zware batterijen en ons loopgraafgeschut op ’s vijands verdedigingswerken een roffelvuur met degelijke uitwerking hebben gericht.

3 Augustus 1916
Op het Belgisch front grepen er slechts artilleriegevechten plaats, onder andere in de streek van Dixmuiden.

5 Augustus 1916
Op het Belgisch front, werd het artilleriegevecht, dat in de streek van Dixmuiden met hevigheid herbegonnen was, belemmerd door den nevel.

8 Augustus 1916

De batterijen hebben krachtig hun roffelvuur voortgezet en ter hunne voordeele gevechten vol gehouden in het gebied van Dixmuide en Het-Sas, waar tevens bomgevechten plaats grepen.

0p het Belgisch Front (wekelijksch legerbericht van 30 Juli- 5 Augustus 1916)
In den loop van verleden week, was de artilleriebedrijvigheid middelmatig aan weerskanten.
De vijand had het vooral gemunt op onze inrichtingen vanl de sectoren Dixmuide en Steentraete-Boesinghe. Er werd met bommen gevuurd naar de brug van Dixmuide en Het-Sas. Onze batterijen hebben zeer doelzaam roffelvuur gericht op 's vijands inrichtingen van Dixmuide en op verscheidene zijner dekkingen, verbindingsloopgraven en loopgraven voor het deel van ons front tusschen Het-Sas en Boesighe. Wat bedrijvigheid van geweer- en machinegeweervuur in onzen Zuidelijken sector.

10 Augustus 1916
Artilleriegevecht in de omstreken van Dixmuiden; bijzonder hevig bommengevecht in de sectoren van Het-Sas en Boesinghe.

12 Augustus 1916
De batterijen van alle kaliber hebben met degelijken uitslag roffelvuur naar Dixmuide en Steenstraete toe uitgevoerd.

15 Augustus 1916
Op het Belgisch front heeft een onzer detachementen, terwijl onze batterijen met goed geluk hun roffelvuur voort zetten, een gelukkigen aanval gedaan op een kleinen Duitschen post ten noorden van Steenstraete, waarvan al de bezetters gevangen genomen werden.

Op het Belgisch Front (wekelijksch legerbericht van 5 tot 11 Augustus 1916)
Gedurende de afgeloopen week is de artillerie langs beide kanten zeer bedrijvig geweest in desectoren van Steenstraete en Boesinghe. De Belgische stukken hebben in deze streek een zeer goed gelukt roffelvuur op de vijandelijke liniën uitgevoerd. Bommengevechten grepen plaats in de onmiddellijke nabijheid van Steenstraete, aan Het-Sas
en te Boesinghe.
In den loop van 8 op 9 Augustus hebben de Duitschers op het front van het Engelsch leger een aanval gedaan, voorafgegaan door het uit werpen van stikgassen. Een gedeelte van de giftige wolk breidde zich uit over de Belgische stellingen, die onderworpen werden aan het vuur van de veldartillerie en van de loopgravenartillerie, uitgevoerd bij middel van verstikkende projectielen.
In den nacht van 11 op 12 Augustus viel eene kleine, Belgische afdeeling, ten Zuiden van het huis van Den Veerman, een Duitsche post aan waarvan al de bezetters, ten getalle van 12, werden gevangen genomen.

17 Augustus 1916
Op bet Belgisch front heeft eene patroelje, in de nabijheid van Driegrachten, een vijandelijken
luisterpost ingenomen; de artillerie- en de bommengevechten werden zeer hevig voortgezet in de sectoren van Dixmuiden, Steentraete, Boesinghe.

19 Augustus 1916
op het Belgisch front, artillerie- en bommengevechten in de sectoren van Ramscappelle, Dixmuiden, Steenstraete en Boesinghe.

22 Augustus 1916
Op het Belgisch front valt er niets bijzonders te melden. behalve de artilleriegevechten, die op sommige oogenblikken zeer hevig waren, voornamelijk in de sectoren van Ramscappelle en Dixmuiden.

Op het Belgiseh Front (wekelijksch Legerbericht van I2 tot l8 Augustus I9I6)
Eene onzer patroeljes. die eene hinderlaag binnen eenen post des 'vijands in de nabijheid van Drie-Grachten had gelegd, slaagde erin enkele gevangenen te maken.
Onze artillerie heeft op 's vijands verdedigingswerken in de Terstillehoeve en de Violettehoeve te Dixmuide en aan Het-Sas, roffelvuur gericht en daar ernstige schade aangericht. Buiten het gewone, dagelijksche kanonvuur, hadden er tamelijk ernstige bomgevechten plaats in de omgeving van Dixmuide en in den sector Boesinghe.
Onze beschietingsvliegtuigen hebben, in den loop van drie nachtelijke vluchten, talrijke bommen gegooid op 's vijands inrichtingen van het Praetbosch en in de omstreken van Zarren; er werden daar heftige branden bestatigd.

24 Augustus 1916
Op het Belgisch front, werd het roffelvunr en de strijd met bommen voortgezet, bijzonderlijk in de richting van Steenstraete en Dixmuiden. Hevige ontploffingen werden in de vijandelijke
liniën waargenomen.

26 Augustus 1916
Op het Belgisch front, niets bijzonders te vermelden, behalve de gewone artilleriebedrijvigheid.

29 Augustus 1916
Op het Belgisch front hebben de Duitschers, na eene geweldige voorbereiding door het vuur van hun bommenwerpers, verleden vrijdag a vond getracht het kanaal bij Het-Sas over te steken en in onze liniën door te dringen. Ons spervuur en het vuur van onze machinegeweren wierpen den vijand terug, die zware verliezen leed.

Op het Belgisch Front (wekelijksch bericht van I9 tot 25 Augustus 1916)
De week van 19 tot 25 Augustus werd gekenmerkt kt door tamelijk hevige bombardementen van onze voorposten, tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden. De Duitsche batterijen richtten hun
met bijzondere hevigheid op onze vooruitgeschoven stelling te Oud-Stuyvekenskerke.
In den sector van Dixmuiden grepen er artilleriegevechten plaats, zonder groote hevigheid. De Belgische batterijen van allerlei kaliber hebben herhaalde malen hun roffelvuur gericht op de vijandelijke verdedigingswerken in de omstreken van Dixmuiden. In de streek van Steenstraete-Boesinghe hebben de artillerie en de loopgraafmortieren herhaalde malen in bedrijvigheid geweest. De vijandelijke loopgraven van Steenstraete en Het-Has werden hevig door de Belgen gebombardeerd. Tegen het einde der week antwoordde de vijand geweldig.
Den 23en dezer, hebben vijandelijke infanteriegroepen getracht het Yserkanaal te Yper over te steken, ten Zuiden van Het-Sas, en zoo in onze liniën door te dringen. De poging van deze vijandelijke groepen, voorbereid door een hevig vuur van de artillerie en de mijnenwerpers, is geheel mislukt door het vuur van onze artillerie, van onze bommenwerpers en alle machinegeweren. Geen enkelen vijand heeft onze loopgraven bereikt.

30 Augustus 1916
Op het Belgisch front heeft een hevig bommengevecht plaats gegrepen aan den Yser, ten noorden van Dixmuiden. De artillerie toonde zich insgelijks zeer bedrijvig.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 11:05

2 September 1916
Op het Belgisch front werden het artilleriegevecht en het roffelvuur voortgezet, voornamelijk in de streek van Dixmuiden.

5 September 1916
Meerdere artilleriegevechten in de streek van Ramscapelle, Dixmuide en Boesinghe.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 26 Augustus- 1 September I916)
Het slecht weder heeft verloopen week fel het artillerievuur belemmerd, ook was de beschieting aan weerskanten van het Belgisch front maar beperkt. Onze batterijen hebben evenwel roffelvuur gericht op 's vijands werken hij Het-Sas en Boesinghe. De vijand heeft maar zwakjes dit vuur beantwoord.

7 September 1916
Artillerie- en bomgevechten werden met ongestadige felheid voortgezet.

9 September 1916
Bij Steenstraete en Boesinghe hadden er vinnige bomgevechten plaats en werd daar een zeer doelzaam roffelvuur uitgevoerd.

12 September 1916
Niets bijzonders te vermelden buiten de artilleriestrijd en de soms zeer vinnige bomgevechten.

Op het Belgisch front (wekelijksch mededeeling van 2-8 september 1916)
Gedurende het tijdperk van 2 tot 8 September was de bedrijvigheid der artillerie betrekklijk gematigd over het geheele front van het Belgisch leger, behalve naar het zuidelijk uiteinde. ln den sector Steenstraete-Boesinghe, grepen er herhaalde malen en voornamelijk ’s nachts ernstige bommengevechten plaats. Deze strijd laf aanleiding tot een geweldig optredende artillerie. Dc Belgische stukken van allerlei kaliber beantwoorden krachtdadig de vijandelijke batterijen. Insgelijks in den sector Steenstraete-Het-Sas heeft de Belgische artillerie gedurende deze laatste dagen met goeden uitslag roffelvuur uitgevoerd op de verdedigende inrichtingen van den vijand.
Den 6den September 's avonds heeft een Belgische vliegenier een tocht van 3 uur lang uitgevoerd waarbij hij, in de duisternis, meer dan 300 kilometer aflegde en boven Brussel vloog, waarboven hij proclamaties uitstrooide.
Den 7de September is een ander vliegenier, nochtans met ongunstig weer, met hetzelfde doel boven Antwerpen gevlogen.
IN beide steden moest de opschudding zeer groot zijn. Beide vliegeniers konden bemerken hoe het volk op de openbare pleinen samen schoolde.

14 September 1916
Op het Belgische front valt er, behalve het gewone vuur, niets bijzonders te vermelden.

16 September 1916
Op het Belgisch front grepen er hevige artilleriegevechten en bommengevechten plaats in de richting van Steenstraete en Dixmuiden.

19 September 1916
Artillerie- en bommengevechten die dikwijls zeer hevig waren, in de richting van Dixmuiden, het-Sas en Boesinghe. Eene poging tot aanval op een onzer vooruitgeschoven posten is geheel mislukt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 9 tot 15 September)
Gedurende de verloopen week, was de veldartillerie op het Belgisch front minder bedrijvig dan te voren. De loopgraafartillerie was integendeel vooral bedrijvig in de sectoren van Steenstraete, Het-Sas, Boesinghe, waar herhaaldelijk heftige bomgevechten vergezeld van felle artilleriegevechten plaats hadden . Onze stukken van alle kaliber en ons loopgraafgeschut hebben telkens 's vijands batterijen beschoten, welke vlug en met goede uitslagen werd beantwoord.
Vijandelijke vliegeniers hebben bij nachtelijke vluchten bommen gegooid op verschillende punten achter het Belgisch front, maar zonder uitslagen.

21 September 1916
Op het Belgisch front groote arlilleriebedrijvigheid ; de onze heeft de Duitsche batterijen hevig beschoten.

23 September 1916
Artilleriegevechten ten zuiden van Nieuwpoort en in de richting van Boesinghe.

26 September 1916
Gewone artilleriebedrijvigheid.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 16 tot 22 September)
Buiten het optreden aan weerskanten van de artillerie en van het loopgraafgeschut, in de sector van Dixmuide en Boesinghe, valt er geene bijzondere gebeurtenis op het Belgisch front aan te stippen.

28 September 1916
het artilleriegevecht is zeer hevig geweest, voornamelijk in de steek van Dixmuiden, waar onze batterijen die van den tegenstander krachtig beschoten hebben.

30 September 1916
Op het Belgisch front hevige artillerie- en bommengevechten op het midden van het front, te Dixmuiden en ook in de streek van Boesinghe.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 11:59

3 Oktober 1916
voortzetting van het artilleriegevecht, bijzonderlijk in de richting van Boesinghe en Dixmuiden.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 23 tot 29 September)
De in de vorige week eenigszins verzwakte artilleriestrijd heeft in heftigheid gedurende de week van 23-29 September toegenomen, inzonderheid bij Dixmuiden en meer ten N. De Belgische artilleriestukken van alle kaliber hebben deze laatste dagen 's vijands batterijen en waarnemingsposten van den rechteroever van den Yser bestookt. Inzonderheid in de omstreken van Dixmuiden heeft het roffelvuur der Belgen doelzame uitslagen gehad, in den sector Het-Sas, waar een deel van 's vijands schanswerken werd overhoop geschoten. Meer bezuiden , naar Boesinghe toe, zijn in de streek van het kanaal van Yperen tot aan den Yser de veld- en loopgraafartillerie herhaaldelijk heftig opgetreden, en verkregen gunstige uitslagen voor de Belgen.

5 Oktober 1916
Het gewoon artillerie- en bommengevecht. dat zeer bedrijvig was in de richting Dixmuiden, Steenstraete, Boesinghe.

7 Oktober 1916
Op het Belgisch front wordt het artilleriegevecht voortgezet en bereikte eene ongekende hevigheid in de richting van Dixmuiden en Boesinghe.

10 Oktober 1916

Hevige gevechten van de artillerie en strijd met de werptuigen voor loopgraven, ten Zuiden van Nieuwpoort, in de streek van Dixmuiden en Steenstraete.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 30 September tot 7 october 1916)
Het slechte weer , heeft de artilleriebedrijvigheid op het Belgtsch front merkelijk belemmerd.
Onze voorposten ontvingen eenige projektielen die zij beantwoordden met de vijandelijke verdedigingswerken te bombardeeren. In de streek ten Noorden van Dixmuiden , tusschen Boesinghe en Steenstraete, is de wederzijdsche bedrijvigheid grooter geweest en deed zich blijken door tamelijk hevige bommengevechten, gemengd met artilleriegevechten waarin wij op menige plaatsen de vijandelijke verdedigingswerken konden beschadigen.

12 Oktober 1916
In de omstreken van Dixmuiden, evenals in de omstreken van Boesinghe en Steenstraete, wordt het artilleriegevecht en dat met bommenwerpen voortgezet.

14 Oktober 1916

Op het Belgisch front, werd een vijandelijken post ingenomen in de streek van Oud-Stuyvekenskerke , den 11en October 's avonds; de bezetters werden gevangen genomen. Ons
detachement heeft geene verliezen geleden.
De artilleriestrijd werd in de gewone sectoren voortgezet.

17 Oktober 1916
Eenige artillerie- en bommengevechten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 7-13 october 1916)
Gedurende de afgeloopen week bepaalde de bedrijvigheid op het Belgisch front zich tot eenige bommengevechten, die over het algemeen weinig hevig waren. In de sektoren van Dixmuiden en Steenstraete-Boesinghe heeft een tocht, door een Belgisch troepje gedaan, ons meester gemaakt van een vijandelijken post waarvan de bezetters gevangen genomen werden.
De Belgische stukken van alle kaliber hebben goed gelukt demoleervuur op de vijandelijke verdedigingstellingen van Het Sas gericht.

19 Oktober 1916
Ter zelf der tijd dat het gewone artilleriegevecht werd voortgezet, hebben sommige van onze detachementen invallen in de vijandelijke loopgraven gedaan bij Kloosterhoek en het Veerhuis en een twintigtal gevangenen mede gebracht. Laat ons nog vermelden dat de bedrijvigheid onzer patroeljes zeer groot is over geheel het front.

21 Oktober 1916
gevecht van de artillerie en met loopgraafwerptuigen te Dixmuiden, Steenstraete en Boesinghe.

24 Oktober 1916
Hevig artilleriegevecht, waarbij de onze met goeden uitslag demoleervuur op de vijandelijke verdedigingswerken richtte.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 14-20 october 1916)
Gedurende de afgeloopen week is de kriigsbedrijvigheid op het Belgisch front gebleken door gevechten van de veld- en de loopgravenartillerie, die de sectoren van Dixmuiden en Steenstraete tot voornaamste tooneelen had. De Belgische batterijen van allerlei kaliber hebben met goeden uitslag demoleervuur op de Duitsche verdedigingswerken uitgevoerd. De vijand antwoordde slechts zwakjes; soms antwoordde zijne artillerie zelfs heelemaal niet.
Verrassingen door onze infanterie ten Noorden van Dixmuiden en in de nabijheid van het Veerhuis gedaan, lieten ons verscheidene malen toe gevangenen te maken, waaronder een officier van het reservekorps der Garde.

26 Oktober 1916
Op het Belgisch front werd de kalmte slechts door de gewone artilleriebedrijvigheid onderbroken.

28 Oktober 1916
Onze artillerie, heeft ondanks den hevigen weerstand van de Duitsche zware baterijen, met zeer goeden uitslag een krachtig demoleervuur uitgevoerd.

31 Oktober 1916
Op het Belgisch front het gewoone kanonvuur.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 21-27 october 1916)
In den loop van de verloop en week hebben onze artillerie en onze loopgraventuigen verschillende vernielingsbeschietingen gedaan op de vijandelijke stel1ingen ten Noorden van Dixmuide (streek van Beerst-Bloote). Op het overige van bet front, kanonvuur bij tussenenpoozen en nogal levendige bommengevechten in de streek van Boesinghe.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 13:50

1 November 1916
Op het Belgishh front, greep er een hevig bommengevecht plaats in de richting van Boezinghe en Steenstraete.

4 November 1916
Het gewoon artilleriegevecht. Een vijandelijke groep, die des nachts onze liniën trachtte te naderen ten Zuiden van Sint-Jakobscappelle, werd door het vuur afgeslagen.

7 November 1916
niets bijzonders te vermelden, behalve de gewone artilleriegevechten en den strijd met loopgraafwerktuigen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 28 october – 3 november 1916)
Het voortdurende slechte weder heeft de bedrijvigheid, van de artillerie op het Belgisch front merkelijk belemmerd; slechts in de streek Steenstraete-Boesinghe hebben de batterijen eenige bedrijvigheid getoond. Tamelijk hevige bommengevechten grepen insgelijks in deze streek plaats.
Onze patroeljes hebben voortdurend verkenningen gedaan naar de vooruitgeschoven vijandelijke posten. Na verscheidene loopgraafelementen te hebben bezet waarvan de verdedigers gevlucht waren, hebben zij onder andere een gebetonneerde schuilplaats doen springen en hebben naar onze liniën materieel mede gebracht dat door den vijand achtergelaten was.

9 November 1916
Op het Belgisch front werden de artilleriegevechten en die met loopgraafwerptuigen voortgezet in de verschillende sectoren.

11 November 1916
Hevige artilleriegevechten in de streek van Ramscappelle, Pervyse en meer naar het Oosten.

14 November 1916
Buiten het artillerie- en loopgraafgeschutsvuur, valt er niets te vermelden.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 4-10 november 1916)
Het aanhoudend slecht weder heeft verleden week de bedrijvigheid van het Belgisch leger belemmerd; de dagelijksche artilleriegevechten waren betrekkelijk niet zeer vinnig. De Belgische batterijen van alle kaliber hebben ’s vijands inrichtingen, alsmede aan gene zijde van de Duitsche eerste liniën op verscheidene plaatsen opgemerkte verzamelingen, onder vuur genomen. Bommengevechten hadden bijna dagelijks in den sector van. Steenstraete en Boesinghe plaats, terwijl voor het zuidelijk uiteinde van ons front onze artillerie en bommenwerpers in medewerking met het Britsche leger optraden.

16 November 1916
Er werd zeer vinnig aan weerskanten gebombardeerd. Voornamelijk nn het gebied van Dixmuiden. Onze batterijen hebben een fel roffelvuur ten O. van Het-Sas uitgevoerd.
Te Steenstraete hadden er bommen gevechten plaats.

18 November 1916
Op het Belgisch front, grepen er nogmaals hevige artilleriegevechten plaats.
Door een stoutmoedigen inval in de vijandelijke loopgraven te Dixmuiden , gelukten Belgische detachementen er in Duitsche gevangenen mede te brengen.

21 November 1916
Bij tussehenpoozen artilleriebedrijvigheid en bommengevechten in de gewone sectoren.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 11-17 november 1916)
Tijdens de verloopen week heeft er groote bedrijvigheid op 't Belgisch front geheerscht.
Nagenoeg dagelijks werd bezuiden Nieuwpoort en naar Dixmuiden en Boesinghe toe heftige artilleriegevechten geleverd. De Duitsche stukken van alle kaliber en loopgraafgeschut hebben herhaaldelijk onze sectoren beschoten en onze batterijenhbebben op Schoore, Mannekensvere en Zarren krachtig dit vuur beantwoord. De Belgische artillerie heeft met degelijke uitslagen roffelvuur gericht op 's vijand werken bij Het-Sas en op in de omgeving van Dixmuiden geposteerde Duitsche batterijen. In de Zuidelijke sectoren van het Belgisch front, hadden er bommengevechten plaats, waarbij ons loopgraafgeschut duidelijk het voordeel behaaIde.
Bij eenen inval in 's vijands stellingen werden krijgsgevangenen gemaakt.
Onze luchtescadrieljes zijn 's nachts ’s vijands werken te Leke en het vlieg plein van Ghistel gaan bestoken.

23 November 1916
Er is niets bijzonders voorgevallen.

In de afgeloopen week zijn onze vliegeniers zeer bedrijvig g weest. Het vliegplein van Ghistel en de vijandelijke kantonnementen werden des nachts met goeden uitslag gebombardeerd. Onze jachtvliegtuigen hebben vijf en twintig gevechten geleverd gedurende dewelke men verscheidene vijandelijke vliegmachienen loodrecht naar beneden zag vallen. Een van onze loodsen, die door 4 fokkers werd aangevallen, heeft ze allen op de vlucht gedreven en ofschoon zijn toestel zwaar beschadigd was, is hij er in gelukt behouden onze liniën te bereiken.

25 November 1916
Artilleriegevechten naar Ramscappelle en Mannekensveere, bomgevechten aan den kant van Het-Sas.

28 November 1916
De artilleriebedrijvigheid werd verhinderd door het slechte weer.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 18-24 november 1916)
Nagenoeg hadden er alle dagen artillerie- en bomgevechten plaats in de omgeving van Dixmuiden en benoorden Boezinghe. Deze gevechten waren van tamelijk heftigen aard.
Vrijdag, in den morgen, rond kilometerpaal 16 van den Yser, heeft onze artillerie het Duitsch geschut duchtig beantwoord, tot zwijgen gebracht en ernstig de Duitsche veldwerken beschadigd.
Het slecht weder heeft deels de bedrijvigheid onzer vliegeniers verhinderd.

30 November 1916
Felle artilleriebedrijvigheid naar Steenstraete en Boesing. Hevige beschieting aan weerskanten in het gebied Dixmuiden.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 25 apr 2012 14:45

2 December 1916
Op het Belgisch front, niets bijzonders te vermelden.

5 December 1916
Artilleriegevecht in de streek van Dixuiden en zeer hevige strijd met bommen, ten N. van deze stad.

7 December 1916
Artillerie bedrijvigheid in de streek van Dixmuiden en in de richting van Het-Sas, Ramscappclle en Steenstraete.

9 December 1916
Artilleriegevecht langs beid kanten op het front van den Yser, en bommengevecht in de streek van Dixmuiden.

12 December 1916
De Belgische artillerie heeft heftig den Yserdijk en den sector Dixmuiden beschoten. Op het overige front, bedrijvigheid van artillerie en loopgraafmortieren aan weerskanten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 2-8 december 1916)
In den1oop van de week van 2-8 Deeember, heerschte er vooral artilleriebedrijvigheid om Dixmuiden. Benoorden en bezuiden Steenstraete werd er aan weerskanten zwakker gevuurd.
In den sector van Dixmuiden was het loopgraaftug insgelijks het felste bedrijvig. Herhaaldelijk werden aan den Yser de bom- en granaatgevechten hernomen; deze gevechten namen den 6 December, in den namiddag en' in den avond, in heftigheid toe.
Op verscheidene punten van het front hebben Duitsche patroeljes den mist en de nacht willente baat nemen om onze vooruitgeschoven posten te geraken. Zij werden telkens teruggedreven.
Het slecht weder heeft deze week de bedrijvigheid van onzen vliegdienst belemmerd. Onze vliegeniers hebben evenwel des nachts de belangrijke statie van Zarren bestookt. Al onze vliegtuigen zijn ongedeerd teruggekeerd.

14 December 1916
Artilleriegevechten te N. van Dixmuiden, in de streek van Sleenstraete en van Het-Sas.
De nachts werden vijandelijke patroeljes door het vuur afgeslagen.

16 December 1916
Heftige artilleriestrijd in de omgeving van Dixmuiden en naar Steenstraete toe.

18 December 1916
Op het Belgisch front, had een heftige artilleriestrijd bij Steensttaete en meer ten N. plaats.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 9-15 december 1916)
In het begin van de verloopen week, had er vóór Dixmuiden eene fel toenemende bedrijvigheid van artillerie- en loopgraaftuig plaats. Dit gaf op dit frontgedeelte aanleiding tot eenen vinnigen strijd, waarbij de Belgische batterijen aanzienlijke schade aan 's vijands werken hebben aangericht. Tot het bekomen Van verdere uitslagen, hebben de Belgische stukken van al kaliber roffelvuur op 's vijands verdedigingsinrichtingen in de omgeving Dixmuidcn gericht. Wij hebben de doelmatigheid van dit vuur kunnen vaststellen.
In de sectoren Het-Sas en Steenstraete, hadden er dagelijks gedeeltelijke artillerie- en loopgraaftuiggevechten plaats.
Aanhoudend geweer- en mitrailleurvuur in den loop van elken nacht, vooral bij Steenstraete, Vijandelijke patroeljes hebben gepoogd de Belgische vooruitgeschoven posten van Oud-Stuyvekenskerke en de omgeving van het Veerhuis te naderen, maar werden gemakkelijk met vuur en handgranaten terug gedreven.
Vliegdienst - Het slecht en nevelachtig weder heeft nagenoeg volkomen de bedrijvigheid onzer vliegeniers belemmerd. .

21 December 1916
Artillerieaclie bij Lizerne en Steenstraete.

23 December 1916
Vinnige artilleriestrijd bij Het-Sas , Dixmuide, Steenstraete en Boesinghe.

26 December 1916
de artilleriestrijd was tamelijk vinnig op den rechtervleugel en vooral te Dixmuiden en bij Het-Sas. Een Duitsche nachtpatroelje werd ten N, van Steenstraete met verliezen afgeslagen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 16-22 december 1916)
In den loop van verleden week heeft de Duitsche artillerie tamelijk bedrijvig geweest,en heeft namelijk de omgeving van Steenstraete, Lizerne, onze posten van de Yperlee, Caeskerke en onze loopgraven vóór Dixmuiden gebombardeerd. De Belgische artillerie heeft telkens krachtig en doelzaam geantwoord. Enkele bomgevechten hadden tevens plaats bij Het-Sas, waarbij het Belgisch loopgraaftuig steeds de baas bleef. In den nacht van 21-22 December, heeft de vijand vruchteloos gepoogd een onzer luisterosten bij het Veerhuis bij verrassing te bemachtigen.

28 December 1916
Gewoone artilleriebedrijvigheid.

30 December 1916
Artilleriebedrijvigheid naar Steenstraete, Dixmuide en Het-Sas toe.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 06:46

2 Januari 1917
Artilleriebedrijvigheid naar Dixmuiden, Steenstraete, Noordschoote en Ramscappelle toe.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 23-29 december 1916)
De week. van 23-29 December werd gekenmerkt door eene tamelijk felle bedrijvigheid vangeweer- en mitrailleurvuulr. Eene Duitsche afdeeling, welke gepoogd had eenen Belgischen post ten N. van Steenstraete te overmeesteren, . werd met zware verliezen afgeslagen. Ondanks het mistig weder en den aanhoudenden regen, werd er tamelijk vinnig gebombardeerd aan weerskanten op het Belgisch front namelijk naar Dixmuide en Steenstraete toe. De Belgissche artillerie heeft met welslagen op 's vijands werken en inrichtingen naar Zarren en Mercken toe gevuurd.
Vliegwezen - De vliegdienst heeft flink geholpen bij het inschieten op verre dracht; de doelzaamheid van het vuren kon ondanks het ongunstig weer vastgesteld worden. De Belgische vliegeniers hebben meer dan 20 verre jachtvluchten boven 's vijands liniën uitgevoerd.


4 Januari 1917
Tamelijk felle artilleriebedrijvigheid vooral te Ramscappelle, Dixmuide en Steenstraete.

Overige nummers voor januari 1917 ontbreken.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 08:34

1 Februari1917
Artilleriestrijd, inzonderheid vinnig bij Dixmuide, Steenstraete en Het Sas.
In den nacht van 29-30, na eene heftige artillerievoorbereiding, heeft de Duitscher eenen aanval bezuiden Het Sas gevoerd. Gestuit door het artillerie- en infanterievuur, moest de vijand terugtrekken' en liet verscheidene lijken op het terrein.

3 Februari 1917
Ten O. van Pervyse en te Z. van Noordschote hebben Duitsche groepen, na een heftig bombardement, vruchteloos gepoogd Belgische vooruitgeschoven posten te naderen. Zij werden door ons artillerie-, geweer- en machinegeweervuur teruggeslagen. De Duitsche patroeljes hebben zich zeer bedrijvig getoond in de nacht van 31 januari – 1 februari; zij werden overal door het vuur afgeslagen.
Vinnige artilleriestrijd bij Dimuide, Steenstraaete, Ramscappelle, Pervyse en Noordschote.

6 Februari 1917
Schermutselingen tusschen patroeljes voor Dixmuide liepen ten voordeele der Belgen uit. Verschillende vijandelijke pogingen om onze loopgraven binnen te dringen en dit na artillerievoorbereiding werden door het artillerie- en infanterievuur verijdeld.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 27 januari-5 februari 1917)
Verleden week heerschte er inzonderheid felle bedrijvigheid bij nacht als bij dag op het Belgisch front. Bij het uitzenden van dagelijksche patroeljes en talrijkere verkenningsgroepen
heeft de vijand gepoogd de vooruitgeschoven liniën binnen te dringen. In den nacht van 29-30 Januari na een heftige artillerievoorbereiding ging de Duitsche infanterie tot eenen aanval tegen de eerste Belgische linie bij Het-Sas over. Het Belgisch spervuur, ondersteund door de Britsthe batterijen, het Belgisch loopgraafartillerievuur en infanterievuur brachten de vijand tot staan. Deze moest wijken en lijken op het slagveld achterlaten. Elke poging der Duitsche artillerie leed schipbreuk, zoowel naar de kanten van Steensstraete dan naar Dixmuiden en Pervyze.
Een toenemende algemeene bedrijvigheid der Duitsche artillerie, welke in menig gerepereerde terrein punten heeft gevuurd achter de Belgische stellingen werd ook waargenomen. Die beschietingen bracht een hevige artilleriestrijd te weeg maar de Belgische artillerie behield steeds de bovenhand.
Vliegwezen - Ondanks het gure weder heeft het Belgisch vliegwezen verleden week fel in de weer geweest. Dank zij verkenningen werden er kostbare inlichtingen ingewonnen. De Belgische jachtvliegtuigen hebben meer dan 20 luchtkampen geleverd, in den loop derwelke de ploeg kapitein Jacquet-luitenant Robin haar 5de vliegtuig in 't zicht van Westende neerhaalde.

8 Februari 1917
Op h et Belgisch front, onverpoosde artilleriebedrijvigheid. In de nacht van 4-5 hebben de Belgen een kleinen vijandelijken post benoorden het Veerhuis opgeblazen.
Vinnig bommengevecht naar den kant van Steenstraete.

10 Februari 1917
Artilleriestrijd naar de kanten van Ramscappelle, Dixmuiden en Steenstraete. Heftig bommengevecht bij Het-Sas.
In den nacht va 7-8 februari, heeft een sterke vijandelijlte groep , onze stellingen ten Z. van Dixmuiden aangevallen; de aanvallers werden fel gedund door het infanterie- en machinegeweervuur. Een twaalftal krijgsgevangenen werden gemaakt en de vijand onderging gevoelige verliezen.

13 Februari 1917
Artilleriestrijd op verschillende punten van het front, bijzonderlijk ten Z. van Nieuwpoort.
Een vijandelijk troepje, dat des nachts trachtte de loopgraven ten N. van het Veerhuis te naderen, werd uiteengedreven door ons infanterievuur.
Bommengevecht ten Z. van dit punt en ten N. van Het-Sas.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 3-9 februari 1917)
Nacht en dag heerschte er onverpoosd felle bedrijvigheid gedurende de verloopen week. Belgen en Duitschers zonden talrijke patroeljes uit. Verscheidene pogingen van den vijand om
de Belgische loopgraven binnen te dringen werden verijdeld. Dit al gaf aanleiding tot herhaalde nachtelijke schermutselingen, waarbij dikwijls door de infanterie fel gevuurd werd. In den loop van eene overrompeling, ondernomen door eene Belgische patroelje tegen 's vijands voorposten, blies deze in den nacht van 7-8 februari een kleinen Duitschen post op benoorden het Veerhuis.
De vijand heeft nadien nog beproefd de Belgische liniën binnen te dringen. Eene sterke Duitsche groep schreedt ten aanval tegen onze posten bezuiden Dixmuide. Op het Belgisch
infanterie- en geweervuur onthaald, werden de aanvallers fel geteisterd; de overlevenden gaven zich over en een twaalftal Duitschers werden alzoo gevangen genomen. Talrijke lijken. Waaronder dit van een officier. bedekten den grond vóór de Belgische loopgraven waar zij werden heengebracht. De Belgische artillerie van alle kaliber heeft anderzijds, gedurende de verloopen week in
heftige strijd geweest met de Duitsche batterijen, die zich inzonderheid bedrijvig hebben getoond. Vooral bij Dixmuide werden ,aan weerskanten de veldwerken herhaaldelijk duchtig beschoten. Elken dag hadden er bom- en handgranaatgevechten bij Het-Sas plaats.
Vliegwezen. - Dank zij het heldere weder zijn de Belgische vliegeniers fel in de weer geweest. Onderluitenant Olieslagers heeft zware avarij aan twee Duitsche vliegtuigen toegebracht en ze genoodzaakt te landen. Meermalen werden verscheidene militaire inrichtingen des vijands in den rug van het Duitsche front bestookt.

15 Februari 1917
Op het Belgisch front, zijn de nachtpatroeljes bij het Veerhuis in de weer geweest.
Naar de kanten van Het-Sas hadden bom- en handgranaat gevechten plaats .
Artilleriebedrijvigheid i n de sectoren Ramscappelle, Dixmuide en Steenstraete.

17 Februari 1917
De Duitschers vielen na eene heftige artillerievoorbereiding in den nacht onze posten ten O. van Pervyse aan, maar hun aanval werd door ons artillerie- en infanterievuur verijdeld.
Twee andere aanvallen bezuiden Dixmuide ondergingen hetzelfde lot.
De artilleriestrijd werd op heel het front voortgezet.

20 Februari 1917
De artillerie bleef bij dage als bij nachte bedrijvig, en dit vooral bij Steenstraete en Het Sas.
Naar den kant van het Veerhuis waren de nachtelijke patroeljes in de weer.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 10-16 februari 1917)
In den loop der jongste week heerschte er tamelijk felle bedrijvigheid op het Belgisch front.
Herhaaldelijk hebben soms zeer sterke Duitsche patroeljes gepoogd de Belgische liniën te naderen. Met heftige beschietingen bereidde de vijand zich tot zijne verrassingen voor; evenwel bleven zijne pogingen vruchteloos en moest hij telkens met zware verliezen terug trekken.
Buiten hare medewerking aan kleine nachtelijke aanvallen, trad de Duitsche artillerie minder bedrijvig op dan de voorgaande week. De Belgische batterijen hebben flink gevuurd op 's
vijands verdedigingswerken ten O. van Dixmuide, alsmede naar den kant van Bikschoote.
's Vijands artillerievuur werd doeltreffend beantwoord.
Een Duitsch vliegtuig werd bezuiden Woesten neergehaald. De Belgische vliegeniers hebben fel in de weer geweest. Meer dan twintig luchtgevechten werden boven 's vijands liniën gevoerd. De Belgische vliegeniers hielpen bij het inschieten op verren afstand en konden de degelijke uitslagen van de Belgische artillerie waarnemen.

22 Februari 1917
Op het Belgisch front poogden de Duitschers tot twee maal toe in den nacht onze posten bezuiden Steenstraete te overval1en, maar hun opzet werd door ons vuur verijdeld.

24 Februari 1917
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

27 Februari 1917
Goed onderhouden artilleriebedrijvigheid over geheel het front. Hevige strijd met bommen in de streek van Steenstraete en Het-Sas.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 17-23 februari 1917)
Naar aanleiding van het overtrokken en mistige weder, trad de Belgische artillerie deze week minder bedrijvig op dan de voorgaande week. Het waarnemen van het artillerievuur was onmogelijk.
Herhaaldelijk hebben Duitsche verkenningsgroepen in den zuidelijken sector van Steenstraete en nabij het Veerhuis gepoogd vooruitgeschoven Belgische posten te naderen. De vijand werd telkens met handgranaten of door het vuur afgeslagen. De Belgische patroeljes hebben dezen laatsten tijd ook fel in de weer geweest.
Geene gewichtige gebeurtenis had er op het Belgisch front plaats.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 10:25

1 Maart 1917
Artilleriestrijd , inzonderheid naar de kanten van Noordschoote en Steenstraete.

3 Maart 1917
Benoorden Dixmuide, werd een geringe aanval der Duitschers bij nacht, met handgranaten afgeslagen.
Heftige artilleriestrijd nabij Steenstraete, Het-Sas en Ramscappelle-Dixmuide.

6 Maart 1917
Zwak artillerievuur.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 24 februari – 2 maart 1917)
Het mistig weder van verleden week was hoegenaamd niet gunstig voor bet optreden van de artillerie. Ook werd er weinig gevuurd. De Duitsche dekkingen tusschen Steenstraete en Boesinghe werden evenwel met welslagen door de Belgische baterijen beschoten en de loopgraafartillerie was fel in de weer. Heftige bomgevechten hadden bijna dagelijks bij Het-Sas plaats. Enkele Duitsche patroeljes, die poogden onze liniën te naderen, werden door het vuur der Belgische voorposten afgeslagen.

8 Maart 1917
onze artillerie heeft met succes 's vijands inrichtingen naar den kant van Het-Sas ouder vuur genomen. Vinnig bomgevecht naar Steenstraetr.

10 Maart 1917
beschieting aan weerskanten ten O. van Ramscappelle en naar den kant van Dixmuide.

13 Maart 1917
Artilleriegevechten tusschen Dixmuide en Nieuwpoort en vooral ten O. van Ramscappelle.
Bommengevecht in de richting van Steenstraete en Het-Sas.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 3-9 maart 1917)
Gedurende de verloopen week, werd er voornamelijk fel bij nachte met geweren en machinegeweren gevuurd. Het loopgraaf tuig was in de weer vooral naar de kanten van Steenstraete en Het-Sas, en het kwam dan ook aldaar tot bomgevechten waarvan de heftigheid den 6 maart haar maximum bereikte.
Denzelfden dag was de artillerie op het Belgische front ook meer bedrijviger dan ooit. De stukken hebben roffelvuur gericht op ‘s vijands werken van eerste linie bij Het-Sas en verzamelingen uiteengedreven.
Op de beschieting van verschillende punten op het Belgische front tijdens de verloopen week door ’s vijands artillerie, hebben onze baterijen zowel ten O. van Ramskapelle als naar den kant van Dixmuiden krachtig geantwoord.

15 Maart 1917
Op het Belgisch front heerschte er felle artilleriebedrijvigheid, vooral naar de kanten van Dixmuide en Steenstraete. Heftig gevecht met granaten ook in die sectoren.

17 Maart 1917
heftig bommengevecht in het gebied Steenstraete-Het-Sas.

20 Maart 1917
Felle bomgevechten bij Dixmuide, naar den kant van het Veerhuis en Steenstraete. Hevige artilleriestrijd te Dixmuide, Ramscappelle, Steenstraete en Pervyse.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 10-16 maart 1917)
Ten gevolge van het helder weder, heeft de Belgische artillerie verleden week fel bedrijvig
geweest bij Ramscappelle, Dixmuide en Steenstraete-Het-Sas werd het vuur van 's vijands
batterijen flink beantwoord. Op menige plaats werden vijandelijke groepen, die hunne overhoop geschoten veldwerken aan het herstellen waren, door het vuur der Belgische batterijen uiteengedreven.
Bomgevechten, soms va langen duur werdenbij Steenstraete-Het-Sas geleverd. Zij gaven
Aanleiding. Zij gaven aanleiding tot artilleriegevechten. Ook heerschte er drukke algemeene bedrijvigheid op het zuidelijke gedeelte van het Belgisch front.

22 Maart 1917
Artilleriestrijd naar de kanten van Noordechoote, Het-Sas en Steenstraete.

24 Maart 1917
Artilleriestrijd op verscheidene punten van het front, vooral naar de kanten van Dixmuide, Drie-Grachten, Steenstraete en het Veerhuis.

27 Maart 1917
Hevig artilleriegevecht op het gedeelte van het front in de sectoren van Dixmuide en Steenstraete. Ten N.van Dixmuide en aan het Huis van den Veerman en bij Het-Sas, gevecht met bommen en handgranaten .

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 17-23 maart 1917)
Gedurende de verloopen week heeft ’s vijands artillerie vrij bedrijvig geweest op het front van het Belgisch leger. Kaeskerke, Noordschoote en de streek bezuiden Stnyvekenskerke werden
herhaaldelijk gebombardeerd. In de sectoren Ramscappelle. Pervyse, Dixmuide en Steenstraete werd er dikwijls op onze inrichtingen gevuurd.
Onze artillerie heeft voor onze liniën geseinde vijandelijke groepen onder vuur genomen en met welslagen ‘s vijands batterijen vuur beantwoord. Bom- en handgranaatgevechten naar de kanten van Dixmuide en Het-Sas.
VLIEGWEZEN. - Het slecht weder heeft gedurende verleden week de actie van onzen vliegdienst verhindert, maar, bij het nu en dan opklaren van het weder, heeft men enkele verkenningen kunnen uitvoeren.

29 Maart 1917
Op hat Belgisch front, is een detachement in den nacht van den 26 dezer, 's vijands loopgraven nabij Steenstraete binnengedrongen. Na de vijand verliezen toegediend en dezes werken overhoop geworpen te hebben, is het met gevangenen naar onze liniën teruggekeerd.
Vinnige artillerieactie naar de kanten van Dixmuide, Steenstraete en Het-Sas. De Belgische
batterijen hebben verscheidene verzamelingen van Duitschers uiteengedreven en doelzaam 's vijands werken nabij Bixschoote beschoten.

31 Maart 1917
Artilleriebedrijvigheid aan weerskanten van de sectoren Dixmuide en Steenstraete.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 10:46

Geen gegevens beschikbaar voor de periode 1 april 1917 tot 11 mei 1917

22 Mei 1917
wederzijdsch artillerievuur in de gewesten van Ramscapelle tot Dixmuide en bij het Veerhuis. Bommengevecht bij Steenstraete en bij Veerhuis.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 12-18 mei 1917)
Tijdens de verloopen week was ’s vijands artillerie tamelijk fel in de weer in den sector Ramscappelle. Op het overige front, behoudens het gewone optreden van artillerie en loopgraaftuig, nabij Steenstraete en Dixmuide, valt er geen vermeldenswaardig feit aan te stippen.
Een vijandelijk vliegtuig werd door een der onzen aangetast en in het bosch van Houthulst neergehaald.

24 Mei 1917
Heftig bomgevecht in het gebied Dixmuide; granaatgevechten naar de kanten van Dixmuide en Steenstraete-Het-Sas. Artilleriestrijd in den sector Ramscappelle-Pervyse.

29 Mei 1917
Artilleriebedrijvigheid op verscheidene plaatsen, bijzonder hevig in de richting van Het-Sas, waar het bommengevecht eveneens hevig was.
Een Duitsch detachement, dat des nachts, na een voorafgaand bombardement een onzer vooruitgeschoven posten bij het Veerhuis aanviel, werd gemakkelijk door onz troepen afgeslagen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 19-25 mei 1917)
Behalve verscheidene patroeljegevechten, waarbij enkele gevangenen en verscheidene uitrustingsvoorwerpen van den vijand in onze handen vielen, hadden er verscheidene artillerieacties plaats op heel het Belgisch front, namelijk naar de kanten van Ramscappelle, Dixmuide, Noordschoote en Het-Sas.
Bom- en granaatgevechten werden geleverd vóór Dixmuide, het Veerhuis en Steenstraete.
Onze artillerie en loopgraaftuig hebben dekkingen des vijands benoorden Dixmuide en naar den kant van Poesele stuk geschoten.
De mist heeft de bedrijvigheid onzer vliegeniers belemmerd.

31 Mei 1917
Zwakke artilleriebedrijvigheid.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 12:22

2 Juni 1916
Ons loopgraafgeschut heeft fel in de weer geweest tegen de dekkingen van 's vijands machinegeweren, welke het met goede gevolgen heeft onder vuur genomen.
Bom- en granaatgevecht naar de kanten van Steenstraete en het Veerhuis.
Heftige artilleriestrijd vóór Dixuide.

5 Juni 1917
Wij hebben benoorden Steenstraete een Duitschen luisterpost genomen.
Vinuige artilleriewerkzaamheid in den sector Dixmuide en aan den Yser. Onze artillerie heeft roffelvuur gericht op 's vijands batterijen in de richting van Bixschoote.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 26 mei – 1 juni 1917)
Tijdens de verloopen week, groote bedrijvigheid onzer verkennings-afdeelingen. Deze hebben namelijk naar den kant van Kloosterhoek eenerzijds en naar den kant van het Veerhuis anderzijds vijandelijke posten aangetast. Enkele Duitschers werden gevangen genomen en in onze liniën gebracht.
Zijnerzijds heeft eene vijandelijke afdeeling beproefd om een onzer posten naar den kant van het Veerhuis aan te tasten; maar zij werd door het vuur onzer artillerie afgeslagen.
Tamelijk felle artilleriestrijd vóór Ramscapelle, Pervyse, Dixmuide, alsmede rond Steenstraete, waar insgelijks bomgevechten plaats hadden.
Menigvuldige verkenningen van onze vliegeniers. Uit weerwraak van de beschieting van Forthem door vijandelijke vliegeniers hebben wij, in den loop van een nachtelijken tocht 's vijands veldbarakken in het Praetbos bestookt.

7 Juni 1917
Op het Belgisch front, was 's vijands artillerie voor Ramscappelle fel in de weer.
Onze batterijen .hebben met succes roffelvuur gericht op 's vijands batterijen en inrichtingen nabij Bixschoote, Steenstraete, vóór Pervyse en ten N. van Dixmuide.

9 Juni 1917
Artilleriebedrijvigheid aan weerskanten op heel het front, vooral voor Dixmuide en tusschen Het-Sas en Steenstraete.
In den sector Nieuwpoort heftige artilleriestrijd tuschen de Fransche en Duitsche batterijen.

12 Juni 1917
Vijandelijke artilleriebedrijvigheid voor Steenstraete en te Lizerne.
Onze batterijen hebben verscheidene vijandelijke batterijen in de streek van Bixschoote beschoten. Gevecht met bommen en handgranaten aan het Veerhuis.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 1-8 juni 1917)
Tijdens de afgeloopen week, heeft onze artillerie de Duitsche batterijen van Bixschoote-Langewaede en omgeving onder vuur genomen. En meermaals roffelvuur op 's vijands verdedigingswerken voor Het-Sas gericht.
Bij een plotselingen aanslag in de omstreken van Steenstraete maakten wij gevangenen.
Felle bedrijvigheid van onze vliegeniers, die de statiën van Vijfwegen en Langemarck hebbenbestookt.
's Vijands artillerie heeft fel in de weer geweest op heel het front.

14 Juni 1917
tamelijk vinnige artilleriebedrijfigheid in den nacht naar den kant van Het-Sas en over dag naar den kant van Ramscapelle en Het-Sas.
Een vijandelijke groep werd bezuiden Dixmuide afgeslagen.

16 Juni 1917
Op het Belgisch front, werden in den nacht van 12-13 Juni onze liniën tusschen het Veerhuis
en Boesinghe fel gebombardeerd. Onze artillerie heeft geducht geantwoord. Den 14den heerschte er levendige artilleriebedrijvigheid, vooral in de buurt van Steenstraete, Lizerne en Boesinghe. Bomgevecht naar den kant van het Veerhuis. Patroeljegevecht ten Z. van Dixmuide.

19 Juni 1917
tamelijk felle artilleriestrijd naar de kanten van Schildebrug en Steenstraete-Het-Sas, welke vooral in dit laatste gebied toenam in den nacht van 16-17; vinnig bomgevecht naar den kant van het Veerhuis, waar twee pogingen tot aanval werden afgeslagen.
Onze vliegeniers hebben 5 Duitsche vliegtuigen verleden week bij luchtgevechten neergehaald.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 9-15 juni 1917)
In den loop der jongste week, heerscht er felle artilleriebedrijvigheid op ons legerfront, vooral
naar de kanten van Steenstraete en Het-Sas. Onze batterijen hebben 's vijands werken stuk geschoten, ten W. van Schoorbakke, in de buurt van Dixmuide en Het-Sas en met goed gevolg het vuur van verscheidene vijandelijke batterijen beantwoord.
Talrijke patroeljeverkenningen hadden plaats. Wij hebben twee gevangenen medegebracht.
Een vijandelijke groep, die meende een vooruitgeschoven post te verrassen bezuiden Dixmuide, werd met het vuur en met handgranaten teruggeslagen..
Ondanks het mistig weder, is ons vliegwezen flink in de weer geweest. Het heeft de taak der artillerie vergemakkelijkt. In den loop van talrijke vluchten werden vijf Duitsche vliegtuigenneergeschoten.

21 Juni 1917
Er heerschte in den nacht van 17-18 dezer felle artilleriebedrijvigheid in de buurt van Lizerne, Boesinghe en den nacht daarop nabij het Veerhuis, Steenstraete, Het-Sas.

23 Juni 1917
Op het Belgisch front werd in den nacht van 19-20 dezer eene vijandelijke patroelje bezuiden
Dixmuide afgeslagen.
De vijandelijke artillerie heeft onze loopgraven nabij Ramscapelle, Dixmuide en Lizerne beschoten.
Den 20sten vinnige artilleriestrijd naar de kanten van Dixmuide en Steenstraete; den 21 n naar
Dixmuide en Pypegale. Bommengevecht aan het Veerhuis in den nacht van 20-21.


26 Juni 1916
Groote artilleriebedrijvigheid van den vijand in den nacht van 21 op den 22; den 22te heeft hij onze vooruitgeschoven batterijen gebombardeerd en onze verbindingswegen. Onze batterijen hebben hevig geantwoord.
Den 23te tamelijk hevig artilleriegevecht vooral in de richting van Dixmuiden, Pypegaele, Steenstraete en Het-Sas.
Den 23te zeer groote artilleriebedrijvigheid in de richting van Reninghe, Pypegaele en Lizerne. Hevig bommengevecht in de richting van Steenstraete en van het Veerhuis.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 16-22 juni 1917)
Aan weerskanten bleef er felle artilleriebedrijvigheid heerschen in de buurt van Dixmuide en bij Pypegaele, Lizerne, Steenstraete, Het-Sas, waar de strijd bij wijlen uiterst hevig woedde.
Herhaaldelijk heeft de vijand gepoogd onze vooruitgeschoven posten naar de kanten van Dixmuide en het Veerhuis te naderen maar hij werd telkens met verliezen achteruit geslagen.
Het slecht weder heeft eenigermate de bedrijvigheid onzer vliegeniers verhinderd.

28 Juni 1917
Felle artilleriebedrijvigheid vooral in het Z. gedeelte van den Belgische sector.
Enkele dorpen werden, den nacht van 24-25 juni achter ons front door de Duitsche artillerie beschoten, welke den 25 verscheidene onzer batterijen heftig onder vuur heeft genomen.
Den 26 felle artilleriestrijd bij Ramscapelle, Dixmuiden en Pypegaele. Bomgevecht naar den kant van het Veerhuis.

30 Juni 1917
Op het Belgisch front, heeft 's vijands artillerie in den nacht van 26-27, enkele dorpen achter het front beschoten. De onze heeft ’s vijands verbindingen gebombatreerd.
Den 27n, was de artillerie tamelijk fel in de weer in den sector Reninghe-Steenstraete.
Den 28n, werd een detachement dat een onzer vooruitgeschoven posten. ten Z. van Sint-Joris had willen aantasten, na een gevecht lijf tegen lijf met zware verliezen afgeslagen.
Zeer vinnig artilleriegevecht op heel het front, voornamelijk naar den kant van Steenstraete.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 26 apr 2012 13:59

2 Juli 1917
Op het Belgisch front , werd in den nacht van 28-29 (juni) een aanval der Duitschers benoorden mijlpaal 16 van den Yser afgeslagen.
Den 29n hadden er heftige artillerieacties plaats tegen onze batterijen. Vinnig bomgevecht naar den kant van het Veerhuis; granaatgevecht naar den kant van Dixmuide.
In den nacht van 29-30, aanval op een onzer vooruitgeschoven posten naar den kant van het Veerhuis ; de vijand werd afgeslagen na een vinnig gevecht.
Felle bedrijvigheid der Duitsche artillerie naar de kanten van Steenstraete en Het-Sas.
Den nacht daarop , heeft de vijand andermaal zijne poging hernieuwd bij het Veerhuis, maar werd door het spervuur staande gehouden.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 23-29 juni 1917)
Tijdens de afgeloopen week heeft de artillerie felle bedrijvigheid aan den dag gelegd. vooral vóór Dixmuiden, Steenstraete en Het-Sas. Wij hebben duchtig 's vijands batterijen beantwoord en meermalen roffelvuur op zijne werken geopend.
Vijandelijke groepen drongen, ter begunstiging van heftige beschietingen, in twee onzer vooruitgeschoven posten. naar de kanten van Lyckenhoek en het Veerhuis. Na een vinnig handgemeen, waarbij zij zware verliezen opliepen, werden zij er uit gedreven.
Onze vliegeniers waren fel in de weer, spijts het ongunstig weder. Een vijandelijk vliegtuig werd in het gebied Zande-Sevecote naar omlaag geschoten.

5 Juli 1917
Op het Belgisch front, werd, in den nacht van 1-2 juli, een vijandelijke aanval met verliezen ten Z. van Het-Sas afgeslagen
Den 2 woedde er een bijzonder felle artilleriestrijd naar de kanten van Dixmuiden, Steenstraete en Het-Sas, en den 3 in het gebied Woesten-Lizerne-Steenstraete.
Den 3 heeft de vijand gepoogd het kanaal naar den kant van Het-Sas over te steken, maar zijn aanval werd door ons vuur verijdeld.

7 Juli 1917
Heerschte er den 4 Juli eene felle artilleriestrijd in het gebied Pypegaele.

10 Juli 1917
Den 6de vinnig bommengevecht naar den kant van Het-Sas. Onze artillerie heeft Dixmuide en omgeving gebombardeerd en een vijandelijke patroeilje werd door ons vuur ten Z. van Sint-Joris verstrooid.
Den nacht van 6-7, artilleriebedrijvigheid in het gebied Het-Sas-Woesten. Eene vijandelijke groep werd met zware verliezen naar den kant van Sint-Jacobscapelle afgeslagen.
Den 7n , artilleriestrijd naar de kanten van Ramscapelle en Lizerne-Het-Sas.
Den 8n , artilleriebedrijvigheid op heel het front, inzonderheid naar de kanten van Ramscapelle en het Veerhuis.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 30 juni – 6 juli 1917)
Vooral bij Dixmuide, en bij Woesten, Lizerne, Steenstraete, Pypegaele, waar de strijd bij stonden ongewoon heftig was, is de artillerie fel in touw geweest.
Vijandelijke patroeljes hebben meermaals gepoogd onze posten naar de kanten van het Veerhuis en Het-Sas te genaken. Een dezer geraakte in een onzer vooruitgeschoven loopgraven. Daar werd na een vinnig handgemeen door de inzittenden er uitgedreven. 's vijands overige pogingen werden door het geschutsvuurverijdeld.
Onze vliegeniers waren fel in de weer. Den 3e Juli werden drie vijandelijke vliegtuigen naaromlaag gehaald. waaronder twee door adjudant Thieffry, en dit op min dan twee minuten tijd, wat het eerste dubbel vliegenierssucces op 't Belgisch front daarstelt. Een ander vliegtuig werd door ons afweergeschut neergehaald.

12 Juli 1917
den 8n in den vooravond , werd eene door een vinnige beschieting voorafgegane vijandelijke poging bezuiden Dixmuiden door ons spervuur gestuit.
Den 9n zwakke bedrijvigheid van ’s vijands artillerie, namelijk naar den kant van Steenstraete.
In den nacht van 9-10 dezer, werd een vijandelijke aanvalspoging ten- Z.-O. van St-Joris afgeslagen.
Den 10n , felle artilleriestrijd van Nieuwpoort tot bezuiden Dixmuiden, minder fel naar de kanten van Steenstraete en Het Sas.
De Duitsche artillerie heeft verscheidene dorpen in den rug van 't leger beschoten en maakte enkele slachtoffers ' onder de burgerlijke bevolking.

14 Juli 1917
De Duitschers hebben nacht van 10-11 dezer Veurne gebombardeerd.
Den 11e, gewone artilleriebedrijvigheid, namelijk voor' Ramscapelle, Dixmuiden en Het-Sas.
In den nacht van 11-12, botste eene onzer afdeelingen, naar den kant van de baan Dixmuiden-Woumen, op een vijandelijke groep; een hevig gevecht had plaats, waarbij de vijand ernstige
verliezen leed en drie krijgsgevangenen in onze handen liet.
Den 12e, vuur op onze verbindingswegen en loopgraven, vooral naar den kant van Dixmuide.
Wij hebben 's vijands batterijen terug beschoten.

17 Juli 1917
De vijand heeft in de nacht van 12-13 dezer heftig Steenstraete en omgeving beschoten en herhaaldelijk op onze verbindingswegen gevuurd.
Den 13n gewone artilleriebedrijvigheid.
Den nacht daarop werden onze loopgraven en verbindingswegen naar den kant van Het-Sas fel beschoten, zooals het den vorigen nacht het geval was met Ramscapelle, Pervijse en ten N.
van Boesinghe.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 7-13 juli 1917)
Tijdens de afgeloopen week, zeer levendige patroeljebedrijvigheid ,voor ons front. Verscheidene pogingen tot overrompeling door den vijand op onze vooruitgeschoven werken ten Zuiden van Dixmuiden beproefd, mislukten geheel en al onder ons spervuur en veroorzaakten hem zware verliezen. Daar een onzer patroeljes een vijandelijke groep ontmoette, heeft zij deze aangevallen en, na een kort gevecht, tijdens hetwelk de vijand ernstige verliezen leed , moest hij gevangenen in onze handen achterlaten.
De bedrijvigheid van de Duitsche artillerie heeft zich voornamelijk gewend naar onze kantonnementen en verbindingswegen achter het front, in de richting van Veurne en Woesten.
Wij hebben tallooze represaillevuren gericht op belangrijke militaire inrichtingen van den vijand.

19 Juli 1917
Tamelijk felle artilleriebedrijvigheid in den nacht van 15-16 bij Noordschoote en Het-Sas.
Den 17n hebben 's vijands batterijen vooral gevuurd naar onze verbindingen en onze batterijen achter Steenstraete.

21 Juli 1917
Geringe artilleriebedrijvigheid den 18de. De vijand heeft onze loopgraven benoorden Dixmuiden en de batterijen en liniën nabij Zuydschoote beschoten. Wij hebben op ‘s vijands werkten ten N.van Dixmuiden met goed gevolg roffelvuur gericht.
Den nacht daarop artilleriebedrijvigheid naar de kanten van Steenstraete en Wulpen.
Den 19de heeft de vijand wat gevuurd achter onze stellingen naar de kanten van Woesten en Lampernisse.

24 Juli 1917
Er heerschte den 20e artilleriebedrijvigheid vooral naar den kant van Steenstraete. Verscheidene bommen werden op Veurne geworpen.
Den nacht daarop, heeft 's vijands artillerie heftig onze verdedigingswerken van Het-Sas gebombardeerd en den 21e 's morgens, verspreidingsvuur op heel het front gericht.
Den 21e ’s namiddags zette hij zijn vuur voort naar de kanten van Ramscapelle, Pervyse en Dixmuide. Onze batterijen hebben dit vuur duchtig beantwoord.
Den 22e was onze artillerie fel in de weer, voornamelijk naar de kanten van Steenstraete en Het-Sas, waar de vijand maar zwakjes reageerde.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 14-20 juli 1917)
Tijdens de verloopen week heeft ’s vijands artilleriebedrijvigheid op onze stellingen, verbindingen en batterijen van Ramscappelle, Pervyse, Oostkerke, Noordschoote en ten N.-W. van Boesinghe gevuurd.
Wij hebben 's vijands inrichtingen met goed gevolg ouder vuur genomen.
Veurne werd tweemaal door vijandelijke vliegtuigen gebombardeerd.
Onze vliegeniers hebben twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, die, het eene in 's vijands liniën in de omstreken van Schoore, het andere ten N. van Dixmuide tusschen de liniën te recht kwam. Het tweede tuig werd door de artillerie en de machinegeweren verder vernield.

26 Juli 1917
den 23e, felle artilleriebedrijvigheid op heel het front. Den nacht daarop, bombardement van wege den vijand met gasgranaten naar de kanten van Nieuwcapelle en Hazewind.
Den 24e, gewone artilleriestrijd, vooral heftig naar den kant van Steenstraete.

28 Juli 1917
in den nacht van 24-25 dezer, vijandelijke artilleriebedrijvigheid tegen onze verbindingen naar de kanten van W oesten en St-Jaaks-Capelle. Granaatgevechten nabij Dixmuide.
Den 25e , artilleriestrijd naar de kanten van Ramscapelle en Pypegaele.
In den nacht van 25-26, werd een aanslag des vijands ten N. van Dixmuiden verijdeld. De vijand werd op granaten onthaald en afgeslagen.

31 Juli 1917
Op het Belgisch front, werden de omstreken van Het-Sas, Steenstraete en Pypegaele, in den
nacht van 26-27 heftig beschoten door de Duitsche artillerie, welke bij wijlen onze stellingen en verbindingen heeft onder vuur genomen.
Den 27e hebben de Duitschers Pervyse, Dixmuide, Oudecapelle en Nieuwcapelle beschoten.
Wij hebben beantwoord met roffelvuur en 's vijands waarnemingsposten onder vuur genomen.
Den 28e felle artilleriebedrijvigheid. Den nacht daarop heeft 's vijands artillerie onze verbindingen en de dorpen achteraan het front gebombardeerd.
Den 29e in den namiddag heftige artilleriestrijd, Veurne, Wulpen. Pervyse en de Pelikaanbrug werden beschoten. Wij hebben in antwoord op 's vijands batterijen en werken gevuurd.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 21-27 juli 1917)
Tijdens de afgeloopen week, was de artilleriestrijd op ons front zeer vinnig en nam geleidelijk
in heftigheid toe. Een aanslag van wege de Duitschers op onze vooruitgeschoven loopgraven ten N. ' van Dixmuide werd afgeweerd. De vijand onderging zware verliezen.
Een Belgische afdeeling heeft de bemanning van eene op de kust gestrande Duitsche duikboot gevangen genomen.
Telkens het weder gunstig was hebben onze vliegeniers fel in touw geweest. Drie vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald; een dezer kwam op enkele meters van onze vooruitgeschoven loopgraven terecht.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 27 apr 2012 07:30

2 Augustus 1917
Op het Belgisch front, patroeljegevechten bezuiden Dixmuide in den nacht van 29-30.
Den 29é, beperkte artilleriebedrijvigheid wegens overtrokken weder. Wij hebben 29 Duitsche batterijen onder vuur genomen. Den volgenden nacht, werden onze kantonnementen en onze verbindingswegen gebombardeerd door 's vijands artillerie waarvan verscheidene batterijen onschadelijk werden gemaakt door ons bij Woumen.

4 Augustus 1917
Afname van artilleriebedrijvigheid aan weerskanten uit hoofde van het slecht weder.

7 Augustus 1917
Beperkte artilleriebedrijvigheid naar aanleiding van het slecht weder.
Voor Ramscapelle hebben wij twee Duitsche batterijen onder vuur genomen.
In den nacht van 4-5 dezer, tamelijk felle artilleriebedrijvigheid. De vijand heeft zekere onzer vooruitgeschoven posten en verbindingen gebombardeerd.
Den 5e richtten wij roffelvuur op verschceidene batterijen des vijands.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 28 juli 3 augustus 1917)
In den loop van verleden week, beeft onze artillerie meermaals roffelvuur op 's vijands batterijen en waarnemingsposten gericht.
Den dag ,waarop onze bondgenooten bezuiden den Yser hunnen aanval hebben geleverd, hebben wij 's vijands batterijen ,krachteloos gemaakt.
Het slechte weder heeft te beginnen met den 1 Augustus ruimschoots de werking onzer tegen batterijen belemmerd. De terugwerking van 's vijands geschut was niet fel. De vijand vuurde
op onze verbindingen, onze kantonnementen en onze in werking zijnde batterijen. De Duitschers hebben herhaaldelijk gasgranaten gebruikt.
Naar gelang het weder, heeft onze vliegdienst talrijke vluchten met het oog op het inschieten en het nagaan van ons geschutsvuur ten uitvoer gebracht.

9 Augustus 1917
In den nacht van 5 op 6 , heeft de vijandelijke artillerie onze verkeerswegen gebombardeerd en granaten met stik gassen in de streek van Ramscappelle geworpen.
Patroeljegevechten ten Z. van Dixmuiden.
Den 7e, artilleriebedrijvigheid. Granaatgevecht naar den kant van Dixmuiden.

11 Augustus 1917
's Vijands artillerie heeft in den nacht van 7-8 vooral onze verbindingen beschoten. Onze werken van eerste linie werden minder fel bevuurd.
Den 7e rustige morgen, 's namiddags gering vuur.

14 Augustus 1917

Den 9e Augustus en den nacht daarop, was de Duitsche artillerie vooral bedrijvig. in het gebied Ramscapelle.
Den 10e Augustus hebben wij meermaal roffelvuur op 's vijands batterijen gericht en deze onschadelijk gemaakt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 4-10 augustus 1917)
Felle regenbuien en gestadige mist hebben de krijgsverrichtingen op ons front belemmerd.
Tijdens de verloopen week, heeft onze artillerie evenwel verscheidene batterijen des vijands onder vuur genomen. Het weder verleden vrijdag wat beter geworden zijnde, hebben wij roffelvuur op 's vijands batterijen gericht en ze onschadelijk gemaakt. 's Vijands geschut was vooral in touw bij Ramscapelle en Nieuwcapelle, waar de Duitschers herhaaldelijk gasgranaten hebben aangewend. Enkele dorpen achter ons front werden evenals menige verbindingswegen beschoten.
Ondanks het ongunstig weer, hebben onze vliegeniers verkenningen, jachten en vluchten voor het inschieten gedaan. Een Duitsch vliegtuig werd bij Dixmuide door onze artillerie afgeschoten.

16 Augustus 1917
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

18 Augustus 1917
onze artillerie, den 13e dezer, met behulp van vliegeniers, voor het inschieten, doelzaam roffelvuur gericht op 's vijands batterijen; in antwoord daarop, hebben deze onze loopgraven en verbindingswegen onder vuur genomen en het gebied Ramscapelle ,met gasprojectielen gebombardeerd. Den nacht daarop nam de vijand onze verbindingswegen onder vuur.
Den 14e was het roffelvuur wegens het overtrokken weder geringer; de Duitsche artillerie was ook minder bedrijvig zij heeft het gebied Veurne gebombardeerd.

21 Augustus 1917
Den 15e en 16e augustus, heeft de Duitsche artillerie op onze verbindingen en kantonnementen achter het front gevuurd.
Den nacht van 15-16 en den 16e heeft onze artillerie in samenwerking met de Fransche op 's vijands batterijen bij Woumen gevuurd om deze onschadelijk te maken, alsmede een vijandelijk detachement ten N. van dit dorp onder vuur genomen.
Den 17e beschoten de Duitschers Wulpen; als antwoord vuurden wij op Vladsloo en St-Pieters-Capelle. Onze artillerie heeft roffelvuur op verscheidene vijandelijke batterijen gericht.
Den 18e en den 19e zette zij haar roffelvuur voort en slaagde er in verscheidene batterijendes vijands onschadelijk te maken.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 11-17 augustus 1917)
In den loop van verleden week was de artillerie fel bedrijvig voor ons front, in samen werking met de artillerie onzer bondgenooten die het Fransch-:Britsch offensief in Vlaanderen hebben voorbereid en ondersteund. Onze batterijen hebben herhaaldelijk roffelvuur gericht op 's vijands artillerie en verscheidenen zijner batterijen onschadelijk gemaakt. Een vijandelijke verzameling werd in het gebied Woumen verstrooid.
Onze vliegeniers hebben gestadig met de artillerie in samenwerking geweest bij het inschieten, hebben photo's genomen, en zijn meermaals op jacht geweest achter de Duitsche escadrieljes die poogden over onze stellingen te vliegen. Een onzer vliegtuigen heeft 's vijands werken te Schoorbakke bestookt. Een ander heeft een Duitsch vliegtuig boven het woud van Houthulst afgeschoten.
s Vijands artillerie heeft meermaals met gasgranaten op onze verbindingswegen achter het front gevuurd, en met stukken van verre dracht onze kantonnementen beschoten.

23 Augustus 1917
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

25 Augustus 1917
Op het Belgisch front heeft de vijand in den nacht van 21-22 dezer verscheidene duizenden stikprojectielen gegooid in het gebied Nieuwcapelle.

28 Augustus 1917
Er werd in den nacht van 24- 25 dezer, een aanslag met succes uitgevoerd op den rechteroever van den Yser, ten N. van Dixmuiden.
Den 25e felle artilleriebedrijvigheid vóór Ramcapelle, Pervyse en Nieuwcapelle.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 18-24 augustus 1917)
In den loop van verleden week, hebben onze infanteriepatroeljes fel in touw geweest in, dit
buurt van Ramsscapelle en Dixmuiden. Een aanslag in 's vijands werken naar den kant van Beerst-Bloote, op den oosteloever van den Yser is volkomen geslaagd.
Onze artillerie heeft meermaals roffelvuur op 's vijands batterijen gericht en deze onschadelijk gemaakt.
Onze vliegeniers waren uitzonderlijk bedrijvig. Zij leverden verscheidene luchtgevechten, waarbij vier vliegtuigen des vijands in de nabijheid onzer loopgraven werden neergeschoten, en bestookten herhaaldelijk 's vijands verdedigingswerken van het gebied Dixmuide en Pille, nabij Woumen, bij lage vluchten.
's Vijands artillerie beeft verscheidene malen stikgranaten op onze kantonnementen afgevuurd.

30 Augustus 1917
Den 26e en den 27e geringe bedrijvigheid der Duitsche artillerie, Avecapelle en Adinkerke werden met stukken van verre dracht beschoten.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 27 apr 2012 10:03

1 September 1917
In den nacht van 27-28 en den nacht daroop, felle patroeljebedrijvigheid. Bezuiden Dixmuiden heeft een onzer verkenningen een vijandelijk detachement uiteengejaagd en gevangenen teruggebracht.
Zwakke artilleriebedrijvigheid wegens het slecht weder.

4 September 1917
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 25-31 augustus 1917)
Tijdens de afgeloopen week heeft de vijandelijke artillerie met hare gewone hevigheid ons front en inzonderheid onze verbindingen beschoten. Sommige kantonnementen van de strook achter de strijdlinie werden herhaaldelijk door stukken van verre dracht bestookt.
Te Dixmuiden, granaatgevechten.
Onze artillerie heeft menigmaal represaillevuur gericht, en namelijk eene gewichtige vijandelijke kolonne beschoten.
Onze patroeljes waren fel in touw. Bij verscheidene aanslagen, die ten volle gelukten, maakten zij verscheidene gevangenen.
Het weder was ten zeerste ongunstig voor het vuur der tegenbatterijen en voor de bedrijvigheid der vliegeniers. Slechts enkele malen gingen deze laatsten op toezichtstocht en op jacht uit. Het kwam tot menige luchtkamp, waarbij twee Duitsche vliegtuigen werden geveld en talrijke andere vliegtuigen stuurloos naar beneden gejaagd.

6 September 1916
Den 1e, 2e en den 3e September', gewone artillerie-actie; vooral fel geschutsvuur voor Ramscappelle en Dixmuiden. Vinnig bommengevecht den 1é September benoorden
Dixmuiden.

8 September 1916
Op het Belgisch front, 'hebben de Duitschers met stikgranaten Ramscapelle en omgeving beschoten, waar een vinnige artilleriestrijd den 4e heeft plaats gehad. Den 5e hebben de Belgische batterijen meermaals roffelvuur gericht.

11 September
We hebben voor ons gunstige patroeljegeveehten ten W. van Ramscapelle en ten N. van Rille plaats gehad. Vinnige artilleriestrijd op menige plaatsen. Onze batterijen hebben duchtig den vijand beantwoordt, die onze kantonnementen en verbindingslijnen met gasgranaten heeft beschoten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 1-7 september 1917)
Gedurende de verloopen week, zijn onze patroeljes tusschen St-Jaaks-Capelle en Knocke fel in touw geweest.
Benoorden Dixmuide had een vinnig bomgevecht plaats.
Onze artillerie heeft levendig de Duitsche batterijen terug beschoten, die vooral naar den kant van Ramscapelle en voor Dixmuide onze loopgraven en verbindingen hadden onder vuur genomen. Vijandelijke stukken van verre dracht hebben op Pollinchove, Forthem en Adinkerke gevuurd. Onze tegenstrever heeft zich meermaals bediend van gasgranaten, vooral in de strook onzer baterijen.
Ondanks het ongunstig weder, waren onze vliegeniers bedrijvig. Talrijke jachtvluchten en toezichtstochten werden verricht. Het kwam tot gevechten, waarbij soms groepen van vijftien samenwerkende vliegtuigen werden op de vlucht gedreven. Verscheidene verkenningen werden over bezet grondgebied volvoerd. Photo’s van ‘s vijands werken werden genomen. Onze artillerie-vliegeniers hebben flink bijgedragen tot de vernieling van 's vijands batterijen. Onze vliegeniers hebben op geringe hoogte ’s vijands loopgraven te Dixmuide en treinen in den omtrek van Beerst bestookt.

13 September 1917

In den loop van den 10e tot den 12e hebben onze batterijen talrijke malen represaille-, demoleer- en neutralisatievuur uitgevoerd. Onze bombardiers behielden het voordeel in een geweldig gevecht dat vóór Dixmuide geleverd werd. Een vijandelijke patroelje werd door eene van de onzen uiteengedreven.

15 September 1917
Op het Belgisch front, was de artilleriestrijd den 12e en den 13e minder hevig. In den nacht van den 12-13 werden statiên en kantonnementen des ‘s vijands gebombardeerd, uit weerwraak voor dergelijk vuur door de Duitschers.

18 September 1917
Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 8-14 september 1917)
In den loop van verleden week, hebben onze batterijen, in antwoord op de beschietingen van de strook achter het front welke meestal met giftige granaten werden uitgevoerd, zoowel bij dage als hij nachte op 's vijands kantonnementen, verbindingen, statiën en opslagplaatsen meermaals gevuurd. Verscheidene malen werd er roffel- en neutralisatievuur gericht.
Ons loopgraafgeschut heeft met succes bomgevechten ondersteund, die herhaalde malen ten N. van Dixmuiden plaats grepen. In het gebied Ramscapelle, heeft een. Onzer infanteriepatroeljes een vijaudelijke patroelje die het terrein aan het verkennen was, op de vlucht gejaagd.
Ondanks het hinderlijk nevelachtig weder heeft onze vliegdienst meermaals doelzaam zijne medewerking verleend aan de artillerie, en verscheidene verkenningsopdrachten over vijandelijk gebied volbracht.
Onze vliegeniers-jagers hebben talrijke vijandlelijke patroeljes afgeslagen en verstrooid , die onze verrichtingen in de lucht trachtten te belemmeren. Verscheidene offensieve opdrachten werden uitgevoerd, waarbij een vijandelijk vliegtuig achter onze loopgraven neergeschoten en verscheidene andere vliegtuigen gedwongen werden in 's vijands liniën te landen.
Onze vliegeniers hebben op geringe hoogte 's vijands loopgraven gemitraljeerd.

20 September 1917
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

22 September 1917
Onze artillerie heeft meermaals gevuurd op 's vijands verbindingen, namelijk naar de kanten van Leke, Eensdijk, Hooglandeken, Eessen, Predikboom, Clercken, Zarren en Kruisstraat en uit weerwraak verscheidene punten van Ramscapelle, Oostkerke, St-Jaaks-Capelle onder vuur genomen. Verscheidene bomgevechten hadden dicht bij Dixmuide plaats en verliepen ten onzen voordeele.

25 September 1917

Op het Belgisch front, heeft onze artillerie den 19e dezer, in antwoord op de beschieting van Wulpen, Ramscapelle Lampernisse en Forthem, 's vijands verbindingen onder vuur genomen.
Den 20e werden verscheidene Duitsche batterijen bij Woumen onder vuur genomen.
Den 23e vuur aan weerskanten op de verbindingen en de kantonnementen. Bomgevechten te Dixmuide en aan paal 16 van den Yser.
Onze artillerie heeft 's vijands werken en waarnemingsposten nabij Dixmuide doelzaam beschoten en het vuur van verscheidene Duitsche batterijen onschadelijk gemaakt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 15-21 september 1917)
Tijdens de verloopen week heeft onze artillerie meermaals 's vijands inrichtingen, werken, verbindingen en kantonnementen fel beschoten, in antwoord op het vuur van ’s vijands kanonnen van verre dracht op onze kantonnementen achter de strijdlinie, en op eenen tegen een onzer vooruitgeschoven posten bezuiden Dixmuide gewaagden inval.
Herhaaldelij k liepen bomgevechten bij Dixmuide en Ramscapelle te onzen voordeele uit.
Wij hebben tevens enkele vijandelijke batterijen vernield en onschadelijk gemaakt.
Van den nacht van 19-20 dezer af, heeft onze artillerie medegewerkt aan de Britsche offensieve verrichting van 20e dezer, met deel te nemen aan de algemeene artillerie-actie tot steuning van dit offensief.
Het slecht weder heeft fel de verrichtingen in de lucht verhinderd. Evenwel zijn onze vliegeniers-jagers meermaals op patroelje uit geweest en hebben met succes verscheidene gevechten geleverd. Verscheidene vijandelijke vliegtuigen hebben in allerijl in hunne liniën moeten landen. Bij het ophelderen van het weder, gingen onze vliegeniers op toezichtstocht uit of hielpen bij het inschieten, of namen photo's. De zeer onstuimige westerwind heeft onze verkenningen niet belet zich verre in het door den vijand bezet gebied te wagen.

27 September 1917
onze batterijen hebben den 24e en den 25e 's vijands werken gebombardeerd, uit weerwraak van de beschieting op zekere punten nabij Rumscapelle en Nieuwcapelle.
Den 24e bomgevecht aan paal 16 van den Yser.
Den 25e hebben de Duitschers gasgranaten naar Knocke afgezonden; onze batterijen hebben hunne verbindingen onder vuur genomen.

29 September 1917
Deze twee jongste dagen heerschte er tamelijk felle artilleriebedrijvigheid.
In antwoord op 's vijands vuur hebben wij bij nachte 's vijands verbindingen onder vuur genomen en verscheidene werken en waarnemingsposten beschoten.
Onze loopgraafartillerie heeft met voordeel, een bomgevecht benoorden Dixmuide geëindigd.
Den 26e hebben onze batterijen, in samenwerking met de Fransche en Britsche artillerie, enkele Duitsche batterijen nabij Dixmuide onder vuur genomen.
Den 27e werd een vijandelijke verkenning ten N. van Dixmuide met handgranaten afgeslagen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 27 apr 2012 14:05

2 Oktober 1917
Op bet Belgisch front, heerschte den 28e september de gewone artilleriebedrijvigheid. Den 28e en den 29e nam de beschieting een zeer heftig karakter tusschen Nieuwpoort en Dixmuide.
Talrijke Duitsche patroeljes hebben gepoogd invallen in onze liniën uit te voeren ; deze pogingen bleven ijdel, behalve aan paal 16 van den Yser waar de vijand in een sappenhoofd geraakte maar er dadelijk werd uilgejaagd.
Onze artillerie heeft roffelvuur gericht op verscheidene Duitsche batterijen. Sommigen dezer hebben namelijk den 29e naar den kant van het fort van Knocke gevuurd.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 22-28 september 1917)
Met dezelfde ongemeene bedrijvigheid als de voorgaande weken, werd op de verbindingen gevuurd. Onze artillerie heeft meermaals met degelijjke uitslagen roffelvuur gericht op vijandelijke batterijen, waarnemingsposten en werken. Samenwerkend met de Fransche en Britsche artillerie bij het jongste Britsch offensief heeft ze enkele Duitsche batterijen in het gebied Woumen het zwijgen opgelegd.
In de onmiddellijke omgeving van Dixmuide hadden er enkele bomgevechten plaats.
Onze patroeljes bleven fel in touw.
In den nacht van 28-29 heeft de vijand een groot deel van ons front allerfelst beschoten.Benoorden Dixmuide drong een vijandelijke groep in een onzer vooruitgeschoven loopgrafen maar werd er dadelijk uit gejaagd.
Onze vliegeniers voerden 350 vluchten uit waarbij een aantal offensieve opdrachten, in den
loop derwelke zij verscheidene Duitsche vliegtuigen tot schielijk landen dwongen. Zij bestookten tevens vijandelijlce kantonnementen en verbindingswegen, en zettenden Duitsche vliegeniers bij dezer nachtelijken rit op Duinkerken achterna.

4 Oktober 1917
Op het Belgisch front, werden Ramscapelle, Eggewaertscapelle, Roesdamme, Loo, Knocke den 1e October onder vuur genomen. Velen onzer vooruitgeschoven posten werden heftig gebombardeerd. In antwoord hebben wij op Clercken, Dixmuide en op talrijke Duitsche inrichtingen gevuurd. Onze artillerie heeft 's vijands verbindingen en kantonnementen beschoten; deze heeft uit weerwraak talrijke bommen op verschillende punten van de strook achter het front gegooid,

6 Oktober 1917
Geen vermeldingen i.v.m. het Belgische front.

9 Oktober 1917
onze artillerie heeft de twee jongste dagen, 's vijands inrichtingenonder vuur genomen alsmede groepen werkers en infanteristen en de dorpn Clercken, Eessen en Woumen en het gebied Ramscapelle. Zij heeft tevens de beschietingen van onze vooruitgeschoven posten en loopgraven van eerste linie beantwoord. Wulpen, Avecapelle en Nieuwcapelle werden door stukken van verre dracht beschoten. Onze artillerie heeft verscheidene batterijen schadeloos gemaakt en roffelvuur gericht op twee batterijen en op sterke verdedigingspunten van 's vijands eerste liniën. '
In den nacht van 6-7 werd eene Duitsche patroelje door ons infanterievuur verstrooid, opkorten afstand van een onzer vooruitgeschoven posten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 29 september – 5 october 1917)
Op het Belgisch front was de vijandelijke artillerie verleden week, fel in t touw, vooral bij Ramscappelle, waar de strijd uiterst heig heeft gewoed. De Duitschers hebben daar gafgranaten gebruikt. Wij hebben ter dege ‘s vijands vuur beantwoord en dezes werken beschoten alsmede zijne verbindingen en kantonnementen naar de kanten van Eindsdijk, Eessen., Roggeveld en Woumen.
Een vinnig bomgevecht, gepaard met eene felle beschieting ten N. van Dixmuide, liep ten onzen voordeele uit.
's Vijands batterijen, bij Woumen, onder vuur nemend namen onze batterijen ijverig deel aan de artillerie-actie der Fransche en Britsche batterijen, bij het offensief onzer bondgenooten, den 4 october.
Meer dan een vijandelijhe patroelje heeft gepoogd onze werken bij Ramscappelle en Dixmuide te genaken, maar werd afgeslagen.
Onze vliegeniers hebben meer dan 250 vlulchten in den loop der verloopen week volbracht. Onze luchtjagers waren fel in touwen haalden twee Duitsche vliegtuigen naar beneden. In den loop , hunner offensieve zendingen werden verschei dene andere toestellen ontredderd in hunne liniën teruggejaagd. Anderzijds beschermden zij op doelmatige , wijze onze verkennings-, photographie- en artillerievliegtuigen. Onze artillerievliegdienst heeft verder geholpen bij het inschieten van het roffelgeschut op ’s vijands batterijen.
’s Vijands cantonnementen werden herhaaldelijk door onze vliegers bestookt, uit weerwraak voor de talrijke bommen, welke op verscheidene punten achteraan ons front werden gegooid.

11 Oktober 1917
Onze artillerie heeft den 8e neutralisatie- en roffelvuur op verscheidene vijandelijke batterijen en waarnemingsposten gericht, alsmede roffelvuur op 's vijands werken naar den kant van Dixmuide.
In den nacht hebben wij fel neutralisatie-vuur op de Duitsche batterijen gericht ten einde samen tewerken tot de voorbereiding van dezen morgen ingezette aanvallen onzer bondgenooten. 's Vijands tegenwerking was gering.
Vandaag hebben wij de inrichtingen te Dixmuide beschoten, het vuur van verscheidene batterijen beantwoord en 's vijands verbindingen onder vuur genomen uit weerwraak van de beschieting op onze eigene verbindingen. Onze artillerie van 75 heeft voor het Fransche offensief, op onzen rechtervleugel, terugtrekende Duitschers bestookt.

13 Oktober 1917
Onze artillerie heeft den 9e roffelvuur. gericht op enkele vijandelijke batterijen en inrichtingen naar den kant van Dixmuide, en uit weerwraak voor de beschieting op onze verbindingen, werden ‘s vijands verbindingen onder vuur genomen.
Onze vliegeniers waren fel in touw en verrleenden doelmatige hulp aan onze artillerie. Den 10é heeft onze artillerie met goede gevolgen verder roffelvuur gericht op 's vijands batterijen en werken nabij Dixmuide, met de medewerking der vliegeniers. De vijand reageerde zwakjes.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 27 apr 2012 14:08

16 Oktober 1917
Onze artillerie heeft roffelvuur gericht op de Duitsche werken te Dixmuide en bezuiden deze stad. 's Vijands artillerie was den 13é weinig bedrijvig en wij hebben nog zijne werken naaar de kanten van Dixmuide en Woumen onder vuur genomen.
's Vijands batterijen hebben onle loopgraven, vooral bij Ramscapelle, beschoten.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 6-12 october 1917)
Tijdens de verloopen week hebben onze batterijen meermalen inschietings-, neutralisatie- en roffelvuur op de Duitsche batterijen gericht. ln 't bijzonder hebben zij in den nacht van 9-10 October, medegewerkt tot de aanvalsvoorbereiding der bondgenooten, op onzen rechterflank met ’s vijands batterijen te Woumen onder vuur te nemen
Den 10e in den morgen, hebben onze stukken van 75 op de voor het Fransche offensief wijkende Duitschers gevuurd.
‘s Vijands inrichtingen bij Dixmuide werden onder een zeer degelijk roffelvuur genomen.
Meermaals werd uit weerwraak voor de beschieting onzer cantonnementen, op ’s vijands verbindingen gevuurd.
’s Vijands artillerie was vooral in het gebed Ramscapelle waar de tegenstrever gasgranaten heeft aangewend.
Ondanks het ongunstig wedr was onze vliegwezen fel bedrijvig. Ongeveer 200 tochten werden ondernomen. Onze artillerievliegtuigen hebben geholpen bij het inschieten van het roffelvuur op ’s vijands werken en batterijen. Dank zij een goot aantal verkenningen op verren afstand, werden er gewichtige inlichtingen ingewonnen. Onze photographievliegtuigen zijn telkens het weder wat opklaarde werkzaam geweest. De vliegtuigjagers hebben op volmaamte wijze de bescherming van de onzen met opdrachten belastte vliegeniers waargenomen. Anderzijds hebben zij in de loop van offensieve zendingen twee vijandelijke vliegtuigen stuurloos naar hunnen liniën teruggejaagd.

18 Oktober 1917
Op het Belgisch front, is een onzer patroetjes, den 14e ‘s avonds vijands inrichtingen benoorden Dixmuide gaan verkennen geweest.
Uit weerwraak, voor de beschieting van verttschillende punten van ons front. heeft onze artillerie 's vijands inrichtingen in de omgeving van het kanaal van Handzaeme onder vuur genomen.
In de nacht van 14-15 felle bedrijvigheid der artillerie een vinnige bommenstrijd op onze kantonnementen.
Den 15e felle artilleriebedrijvigheid en heftig bomgevecht vóór Dixmuide. Den heelen morgen door hebben de Duitschers verscheidene duizenden projectielen van alle kaliber en talrijke luchttorpedo's in onze liniën gegooid. Onze artillerie heeft flink geantwoord tezamen met ons loopgraafgeschut tot dat zij 's vijands artillerie en bomwerpers in het begin van den namiddag, tot zwijgen had gebracht.

20 Oktober 1917
Onze artillerie heeft in den loop van den 16e roffelvuur gericht op 'svijands stellingen vóór Dixmuide. Er werd vastgesteld dat de beschieting van den 15e en 16en zeer zware schade heeft aangericht aan 's vijands werken in het gebied Dixmuide.
Den 17e zwakke artilleriebedrijvigheid.

23 Oktober 1917
den 19e bij poozen artillerie-actie op het grootste gedeelte van het front, vrij vinniger in den sector Ramscapelle.
In den loop van den 17e en den 18e hebben wij in antwoord op 's vijands inrichtingen gevuurd en verscheidene Duitsche batterijen tegen beschoten.
Den nacht daarop, drong een onzer patroeljes in 's vijands werken nabij Dixmuide en viel de bezetter met granaten aan. De vijand heeft een heftig spervuur geopend op onze loopgraven ten Noorden van Dixmuide, kort na den terugkcer van voormeld detachement, Den 20e gemiddeld artillerievuur. Bomgevecht benoorden Dixmuide,
In den loop van den nacht heeft een onzer op verkenning zijnde detachementen 's vijands loopgraven benoorden Dixmuide over vallen en gevangenen teruggebr'acht. ,
Onze artillerie heeft een zeker aantal vijandelijke batterljen t ijdelijk onschadelijk gemaakt.
Talrijke bommen werden op onze kantonnementen benoorden Yper geworpen.
Den 21e gewone artilleriestrijd.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 13-19 1917)
Tijdens de afgeloopen week, heeft onze artillerie verder roffelvuur op 's vijands werken en batterijen en inzonderheid, op zijne loopgraven langsheen den Yser voor Dixmuide gericht. De Duitsche batterijen waren fel in touw bij Ramscapelle en tegen onze werken in den omgeving van Dixmuide. Vinnige bomgevechten werden benoorden deze stad geleverd. Wij hebben enkele malen op 's vijands verbindingen gevuurd, uit weerwraak voor het beschieten van onzer eigen verbindingen.
Verscheidene onzer kantonnementen werden door vliegeniers bestookt.
Onze patroeljes waren zeer bedrijvig op heel het front, vooral naar den kant van Dixmuide, waar zij in 's vijands loopgraven drongen en een granaatgevecht met de Duitschers leverden. Onze vliegeniers voerden meer dan 200 tochten uit. Verscheidene verkennmgen werden op verren afstand uitgevoer'd tot diep in het door den vijand bezet gebied en wij namen enkele zeer belangrijke lichtafdrukken. Onze vliegeniers-jagers volbrachten talrijke offensieve tochten. Verscheidene kampen werden in den loop dier tochten geleverd, waarbij een Duitsch vliegtuig stuurloos naar beneden in zijne liniën werd gejaagd.

25 Oktober 1917
Op het Belgisch front, heeft onze artillerie op den 22e en den 23e herhaaldelijk roffelvuur op ’s vijands batterijen gericht. S Vijands tegenwering was gering.

27 Oktober 1917
Deze twee jongste dagen, felle bedrijvigheid onzer artillerie. Den 24e hebben wij meer dan 20 vijandelijke batterijen met roffelvuur bestookt. Verscheidene vijandlelijke waarnemingsposten. en werken werden heftig beschoten. Artillerie en machinegeweren hebben bij nachte op dezelfde inrichtingen gevuurd.
Den 25e zetten wij ons roffelvuur voort.
Onze vliegeniers hebben bij die verrichtingen eene doelzame hulp verstrekt.

30 Oktober 1917
Op het Belgisch front, heeft ons verspervuuur in den nacht van 25-26 October een vijandelijken rit tegen onze werken bezuiden Dixmuide verijdeld. Den 26e hebben wij talrijke Duitsche batterijen, terugbeschoten en tijdelijk onschadelijk gemaakt en een flink roffelvuur op ’s vijands verdedigingsinrichting te Dixmuide-Woumen-Luyghem. Onze artillerie heeft alzoo medegewerkt aan het Fransch offensief.
De vijand heeft op onze batterijen gereageerd in het gebied Oostkerke in den nacht van 26-27.
Na een gasuitwerping naar de Duitsche loopgraven van het gebied Dixmuide , heeft eene verkenning na aan den vijand zware verliezen te hebben toegediend benoorden de stad, een twintigtal krijgsgevangenen en een machinegeweer buitgemaakt, en eene dekking voor bomwerpers opgeblazen.
Den 27e hebben wij onze beschieting voortgezet en rechtstreeks met ons geschut deelgenomen aan het Franseh offensief te Merckem.
Een Belgische afdeeling, na het onder water gezet gebied te zijn overgestoken, kreeg voet in ‘s vijands werken in het gebied Luyghem. De reactie der Duitschers was zwak.
Een vinnig bominengevecht nabij Dixmuiden liep ten onzen voordeele af.
Den 28e maakte een Belgisch detachement in verbinding met het Fransch leger vooruitgang in het' schiereiland Vijfhuizen en nam een zeker aantal krijgsgevangenen, alsmede een gewichtig materieel, waaronder 5 minenwerfers. Een patroelje die zich verder waagde, stak , den Blankaert over en bracht een twintigtal krijgsgevangenen mede.
Onze artillerie heeft menigwerf roffelvuur gericht op ‘s vijands batterijen en werken, 's vijands reactie was gering,behalve voor Dixmuide waar ons vuur tot een bommengevecht heeft aanleiding gegeven, dat vlug te onzen voordeele afliep.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 21-27 october 1917)
In den loop van verleden week, hebben wij meermalen tegenbatterijvuur en roffelvuur gericht op 's vijands veldinrichtingen. Wij hebben de statiën van Eessen, Vladsloo , Einsdijk, en Roggeveld beschoten, uit weerwraak wegens 's vijands vuren op onze verbindingen met bijzondere granaten naar den kant van Ramscapelle, en wegens de aanvallen zijner vliegeniers op onze kantonnementen.
Bij een tocht in den nacht van 21-22 october benoorden Dixmuide maakten wij verscheideneKrijgsgevangenen.
Ondanks het door den band ongustige weder , waren onze vliegeniers fel in touw,bij het inschieten op 's vijands inrichtingen en batterijen, en bij het nemen van photo’s en bij talrijke offensieve tochten.
Onderluitenant Thieffry heeft den 17e October een vijandelijk vliegtuig nabij Beerst afgeschoten, zodat deze officier zijn 10e overwinning heeft behaald.
Een onzer artillerievliegtuigen werd door een vliegtuigjager aangetast, na een kort gevecht werd de albatros in onze liniën neergehaald.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 27 apr 2012 18:08

1 November 1917
Op het Belgisch front. hebben onze troepen in den nacht van 28-29 verscheidene ritten benoorden en bezuiden Dixmuide uitgevoerd.
Een aanvalsdetachement heeft zich tot over de steunlinie tot aan gene zijde van de baan Dixmuide-Woumen gewaagd en is teruggekeerd na zijne opdracht te hebben vervuld. Het bracht een vijf tig tal krijgsgevangenen en verscheidene machinegeweren mede terug. Onze troepen hebben verscheidene bomwerpers en vijandelijke dekkingen doen springen.
Tijdens den dag hebben onze batterijen de venieling van talrijke werken en vijandelijke batterijen voortgezet. De artillerie heeft maar zwakjes gereageerd.
In den nacht van 29-30 hebben wij eenen inval gedaan in 's vijands werken bij Woumen; wij keerden met 23 gevangenen en een gewichtigen buit terug. Verscheidene soldaten die de ondelzochte loopgraven bezetten, werden gedood tijdens den strijd, en verdedigingsinrichtingen werden overhoop geworpen. De reactie van 's vijands artille rie was maar gering.
Anderzijds hebben wij 's vijands poging tegen een onzer vooruitgeschoven posten ten Z. van Dixmuide verijdeld. Den 30 heeft onze artillerie blijven voortvuren op de Duitsche werken en maakte 's vijands batterijen onschadelijk. De bedrijvigheid dezer laatsten was zeer beperkt.

3 November 1917
Na de geringere bedrijvigheid van daags te voren, heeft de artilleriestrijd den 31 October toegenomen en trad het geschut den 1e November nog krachtiger op, vooral voor Dixmuiden waar het voornamelijk de loopgraafartillerie, zeer heftig werd.
Wij richtten meermaals een geslaagd roffelvuur op 's vijands, batterijen en werken.

6 November 1917

Op het Belgisch front heeft onze artillerie den 2e en den 3e enkele malen roffel- en neutralisatievuur op de reeds aangerichte vernielingen en meermaals interdictievuur gericht, alsook weerwraaksvuur op 's vijands verbindingen en loopgraven.
I n den nacht van 2-3 is een onzer detachementen in een vijandelijk werk gedrongen dat onbezet werd bevonden.
's Vijands bedrijvigheid is fel toegenomen, vooral den 3e in den namiddag. Zij was gekenmerkt door een werpen van bommen en torpedos, gesteund door vinnige beschietingen namelijk met gasgranaten naar onze eerste liniën en batterijen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 26 october – 2 november 1917)
In den loop van verleden week nam de artilleriebedrijvigheid fel toe op heel ons ftront. Het vuur was bijwijlen zeer heftig.
Verrichtingen uitgevoerd door onze troepen op vijands werken aan paal I4 I /2 van den Yser, te Beerst Bloot, Dixmuide, aanpaal 19 aan de baan Dixmuide-Woumen en te Woumen slaagden ten volle. Flink gesteund door de artillerie, drongen onze infanteristen in 's vijands loopgraven van 1e linie en steunloopgraven en keerden met 80 krijgsgevangenen, 3 machinegeweren en een talrijk materieel terug. Enkele minenwerfer werden ter plaatse vernield. Onze verliezen bij die aanvallen waren maar gering, maar die des vijands waren gevoelig.
In het gebied Vijfhuizen, kuischte een in verbinding met de Fransche troepen vechtend Belgisch detachement het terrein gelegen tusschen den Blankaert en den Yser en bracht een dertigtal krijgsgevangen terug, alsmede wapens en allerlei tuig.
Ondanks het ongunstig weder was ons vliegwezen fel in touwen volbracht ten volle den hem opglegden rol. Onze vliegtuig-jagers voerden verschillende patroeljetochten uit.

8 November 1917
Vinnige artilleriestrijdl in den nacht van 3-4 dezer en in den nacht daarop en bomgevechten naar den kant van Dixmuide.
Den 4e hebben onze batterijen krachtig Eessen en 's vijands werken beschoten. De Duitschers vuurden in antwoord daarop op onze loopgraven en verbindingen.
Den 5e nam onze artillerie de Duitsche batterijen te Beerst en te Eessen en de werken van Dixmuide en Woumen onder vuur.
Verkenningen ten N. en ten Z. van Dixmuide en handgranaatgevecht.

10 November 1917
onze artillerie heeft den 6e, 's vijands kantonnementen gebombardeerd in weerwraak van het schieten der Duitschers met gasgranaten naar Pervyse, Oostkerke, en Nieuwcapelle. 's Avonds heeft ze duchtig de beschieting beantwoord van onze brughoofden ten Z. van Dixmuiden.
Den 7e, vuur om 's vijands batterijen het zwijzen op te leggen, die voortgingen met onze werken ten Z. van Dixmuiden te bestoken.

13 November 1917
tamelijk felle artilleriebedrijvigheid aan weerskanten, den 8e en den 9e dezer; onze batterijen hebben meen dan eens roffelvuur op de vijandelijke artiellerie gericht welke onze vooruitgeschoven werken ten Z. van Dixmuiden heftig bleef bombardeeren.
Den 10é beschoten de Duitschers het gebied Ramscapelle, den 11e het gebied Pervyse en Ramscapelle en onze loopgraven ten Z.van Dixmuiden; onze artillerie heeft duchtig geriposteerd op 's vijands werken en enkele zijner baterijen onschadelijk gemaakt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 3-9 november 1917)
In den loop van verleden week is onze artillerie voortgegaan met talrijke werken en batterijen
des vijands te vernielen. Het vuur was vooral gericht op hoeven, welke de Duitschers op den linkeroever van den Yser, opwaarts Nieuwpoort bezetten, alsook op de werken in den omtrek van Dixmuiden en bezuiden Woumen.
De Duitschers, die meer dan eens met giftgranaten hadden gevuurd, kregen van ons telkens een duchtig antwoord met projectielen van hetzelfde kaliber ; daarenboven werden de hoofdverbindingspunten des vijands gestadig door ons onder vuur genomen. Anderzijds woedde de artilleriestrijd zeer heftig vóór Dixmuiden. Menigmaal heeft de vijand een fel vuur op ozee vooruitgeschoven werken bezuiden de stad gezonden. Wij hebben het krachtig beantwoord.
Dagelijks hebben onze patroeljes ’s vijands loopgraven in de buurt van den Yser doorloopen.
In de omstreken vall Dixmuiden, ondanks het doorgaans stecht weder van deze week, werden talrijke vluchten uitgevoerd. De artillerie-vliegers hebben ruimschoots bij gedragen tot de degelijke beschieting door onze artillerie van 's ' vijands batterijen en werken, alsmede van de verbindingswegen. De vliegtuigjagers hebben anderzijds de overige zendingen onder hoede genomen en verschetdene offensieve ritten uitgevoerd. Den 4e dezer heeft adjudant De Meulemeester zijn 6e vijandelijk toestel neergeschoten.

15 November 1917
Tijdens een stoutmoedigen aanslag op de Terstille-hoeve, hebben onze troepen den tegenstrever ernstige verliezen toegebracht en krijgsgevangenen gemaakt. Het detachement is weergekeerd zonder verliezen te hebben geleden.
Onze artillerie heeft de batterijen van Schoore, Keyem, Beerst en Eessen geneutraliseerd en de vijandelijke inrichtingen bij Dixmuidn gebombarddeerd, als weerwraak van het geschut met gasgrananaten uitgevoerd door de Duitschers.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 10:15

17 November 1917
Tamelijk vinnige artilleriestrijd vóór Dixmuide.
In den loop vaneenen rit ten N. van Dixmuide, heeft een onzer detachementen 's nachts een tiental Duitsche dekkingen opgeblazen.

20 November 1917
Onze artillerie heeft den 15e verscheidene batterijen des vijands onschadelijk gemaakt, en als antwoord op den vliegeniersaanval op Adinkerke de barakken van Praet-Bosch onder vuur genomen. Den 16e waren 's vijands batterijen in touw naar de kanten van Merckem.
's Vijands infanterie drong in een onzer posten, maar werd bij een tegenaanval er uit gedreven en verloor een tiental krijgsgevangenen. In den nacht van 17e en den 18e heftige bedrijvigheid der Duitsche artillerie in den omtrek van Dixmuiden en nabij Merckem ; onze artillerie heeft duchtig geantwoord en verscheidéne batterijen onschadelijk gemaakt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 10-16 november 1917)
Tijdens de afgeloopen week heeft onze artillerie een bedrijvig roffelvuur uitgevoerd op de vijandelijke batterijen en verdedigingswerken. Zij heeft bovendien interdictie-vuur gericht op de reeds begonnen vernielingen.
De vijandelijke terugwerking is op verscheidene plaatsen van het front geweldig geweest, vooral in de richting van Dixmuide en in het Zuiden van deze stad. De vijand heeft er herhaaldelijk granaten met stikgassen gebruikt. Ons represaille-vuur op de stellingen en verbindingswegen van den vijand was goed gevoed.
In den nacht van 11 op 12 November is een Belgisch detachement een versterkte hoeve, op den linkeroever van den Yser, ten Noorden van Dixmuide binnen gedrongen. In het gevecht, man tegen man heeft het den vijand zware verliezen toegebrachtt, gebetonneerde dekkingen opgeblazen en verscheidene gevangenen mede gebracht. Een ander detachement heeft in den nacht van 13 op 14 November vastgesteld dat verdedingswerken die vroeger aan ons demoleervuur hebben bloot gestaan niet meer door den vijand bezet waren en het werk voltooid door verscheidene dekkingen op te blazen.
Den 16e dank aan een geweldig bombardement, zijn de Duitschers er in gelukt binnen te dringen in een van onze vooruitgeschoven posten in de streek van Merckem. Een tegenaanval heeft hen doen wijken, terwijl zij een tiental gevangenen in onze handen moesten laten.
De atmosferische voorwaarden zijn zeer ongunstig geweest voor de luchtoperaties. Toch is de bedrijvigheid van onze vliegeniers niet verminderd. Onze vliegeniers hebben het vuur geregeld op de vijandelijke batterijen evenals op de kantonnementen en op de verbindingswegen van den vijand. Onze vlieftuigein hebben eveneens achter de Duitsche liniën, tallooze offensieve tochten uitgevoerd en verscheidene gevechten van zeer sterke vijandelijke patroeijes geleverd. Tijdens een dezer gevechten werden verscheidene Duitsche toestellen verplicht te landen. De vijandelijke vliegtuigen hebben bommen geworpen op onze kantonnementen en tallooze slachtoffers onder de burgerbevolking gemaakt.

22 November 1917
Op het Belgisch front, werden den 19e verscheidene Duitsche batterijen onschadelijk gemaakt door onze artillerie.
Den 20e heeft de vijand Merckem, Aschhoop en Hoekske heftig beschoten; onze batterijen hebben krachtig geantwoord.

24 November 1917
Er heerschte den 21e artiIleriebedrijvigheid in het gebied van Langewaede.
In den nacht van 21-22 werd een sterkre Duitsche verkenningsgroep, welke trachtte onze liniën te bereiken, door het vuur uiteengejaagd.
Den 22e tamelijk felle artilleriebedrijvigheid naar Merckem toe.

27 November 1917
22e en 23e , artilleriebedrijvigheid vooral in de richting van Dixmuide en Merckem.
Den 22e werd in de richting van dit laatste dorp eene sterke vijandelijke verkenning door het spervuur van artillerie en machinegeweren uiteen gedreven.
Hetzelfde gebeurde met vijandelijke verkenningen die, in den nacht van 23 op 24 onze kleine posten in de streek van Kippe in het bruggenhoofd ten Z. van Dixmuide trachtten te benaderen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 17-23 november 1917)
De artilleriebedrijvigheid is tijdens deze week langs weerskanten verminderd. Op sommige dagen is zij nochtans zeer hevig geweest in de streek van Dixmuiden en Merckem, waar het vuren, bijzonderlijk met gasgranaten, zeer talrijk was. In den morgend van den 22e heeft het spervuur van onze artillerie en van onze machinegeweren een sterke Duitsche verkenning, die op een onzer' vooruitgeschoven posten in de nabijheid van Merckem gericht was, tot staan gebracht.
Adinkerke werd door vliegtuigen en door stukken met verre draagkracht gebombardeerd. Ofschoon het weder de luchtbedrijvigheid ten zeerste belemmerde, hebben onze vliegeniers tallooze tochten gedaan binnen de liniën van den vijand. tijdens de geleverde gevechten werden twee vijandelijke vliegtuigen verplicht ontredderd binnen hun eigen liniën te landen.

29 November 1917
Op het Belgisch front. heerschte den 26e gewoone artilleriebedrijvigheid.
In den nacht van 26-27, waren 's vijands patroeljes zeer bedrijvig naar den kant van Kippe, ten Z. van Dixmuide; zij werden door ons vuur teruggeslagen. Nabij Stuyvekenskerke liep een patroeljegevecht te onzen voordeele uit.
Den 27e bebhen de Duitschers onze werken op verschillende punten gebombardeerd; onze batterijen hebben flink geantwoord.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 11:00

1 December 1917
Op het Belgisch front, heeft de vijand, na een heftig bombardement, onze loopgraven te Aschhoop aangetast, geraakte in een vooruitgeschoven post, maar werd bij een tegenaanval er uit gejaagd.
De artillerie was daags nadien en den nacht daarop fel in touw in die streek. 's Namiddags nam de Duitsche artillerie onze werken nabij Merckem, Dixmuiden en Ramscapelle onder vuur, maar werd flink tegenbeschoten.

4 December 1917
Er werd een vijande1ijke groep, die trachtte oh ze liniën bezuiden Dixmuide te naderen, afgeslagen en liet een gevangene in onze handen. Een andere aanval der Duitschers op onze posten nabij Kippe werd verijdeld. Patroeljes geraakten handgemeen in het gebied Dixmuide-Woumen. Groote artilleriebedrijvigheid naar de kanten van Merckem en Kippe.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 24-30 november 1917)
Op het front heerschte er van den 23e tot den 30e felle bedrijvigheid vanwege ’s vijands patroelies, voornamelijk vóór' Oud-Stuyvekenskerke, de gewesten bezuiden Dixmuide en beoosten Kippe. Al die patroeljes werden door het vuur uiteengedreven.
Den 25e November drong eene vijandelijke groep bij verrassing in onze vooruitgeschoven stellingen van den Beverdijk ; hij werd onmiddellijk er uit geworpen.
Den 28e November drong de vijand bij eenen door eene heftige actie van zware artillerie voorafgeganen en op onze stellingen ten N.-O. van Aschhoop gerichten aanval, in een punt van onze vooruitgeschoven linie. Bij een stevig door onze artillerie gesteunden tegenaanval, vermeesterden wij het verloren terrein.
Aan weerskanten was de artillerie nog feller in touw nabij Dixmuide en Merckem. Onze inrichtingen naar den kant van Steenstraete werden door den vijand onder vuur genomen.
Onze artillerie heeft enkele vernielingen aangericht, alsmede heftig neutralisatie- en tegengeweldvuur gericht. In antwoord op ’s vijans vuur, hebben wij St-Pieterscapelle en de kantonnementen bezuiden Leke gecanonneerd.
Ondanks het grillig weder waren onze vliegeniers fel in touw. Zij hebben verscheidene toezichtsvluchtev uitgevoerd en photo’ s binnen 's vijands liniën genomen. Onze vliegtuigjagers hebben talrijke gewichtige ritten uitgevoerd. Een vijandelijk vliegtuig werd ten O. van Dixmuide neergeschoten.

6 December 1917
Op het Belgisch front, geen enkel gewichtige gebeurtenis, buiten de gewone artilleriebedrijvigheid.

8 December 1917
Gewone artilleriebedrijvigheid den 4e en den 5e , bomgevecht naar den kant van Dixmuiden.

11 December 1917
tamelijk felle artillerie actie den 6e en den 7e naar de kanten van Pervys e en Merckem. Een vijandelijk stuk, met verre dracht, heeft enkele projeotielen in de omstreken van Adinkerke afgevuurd.
In den nacht van 7-8 heeft een sterk detachement des vijands een onzer posten van Stuyvekenskerke aangetast; het werd door ons machinegeweer- en spervuur uiteengedreven.
In den nacht van 8-9 hebben wij ’s vijands inrichtingen te Dixmuide, Kippe en omstreken gebornbardeerd, als antwoord op de beschieting onzer verbindingen door den vijand.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 1-7 december 1917)
Tijdens de verloopen week is de artilleriebedrijvijheid fel afgenomen op ons front.
Den 30e November, heeft de vijarnd twee onzer posten benoorden Kippe aangetast, terwijl een andere groep, bezuiden Dixmuide poogde onze vooruit geschoven werken ten O. van den Yser te genaken. Ons machinegeweervuur en de krachtige samenwerking onzer artillerie hebben 's vijands inzichten verijdeld. Menigen keer heeft onze artillerie op 's vjiands werken benoorden en bezuiden Dixmuide gevuurd, alsmede in het gebied Nieuwe-Stede; zij heeft ’s vijands batterijen, die onze vooruitgeschoven stellingen te Oud-Stuyvekenskerke, onze werken nabij Dixmuide en zekere punten bij Merckem onder vuur namen, flink beantwoord.
Om tegengeweld uit te oefenen wegens de beschieting van Adinkerke en omgeving, Wulpen en de omgeving van Veurne , hebben wij de barakken te Leke en Praatbosch gekanonneerd.
Wegens het slechte weder was de bedrijvigheid onzer vliegeniers fel verhinderd. Drie Duitsche vliegtuigen werden stuurloos naar hunne liniën teruggejaagd.

13 December 1917
Op het Belgische front maar weinig felle artilleriebedrijvijheid gedurende deze twee jongste dagen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 12:04

18 December 1917
Onze artillerie heeft den 14e 's vijands werken nabij Dixmuide en Kippe gebombardeerd, om dezen de beschieting van Oostkerke en Merckem betaald te zetten.
Den 15e was de artillerie bijzonderlijk fel in touw naar den kant te Merckem.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 8-14 december 1917)
De afgelopen week werd gekenmerkt door het optreden bij poozen der artillerie. Wij hebben meer dan eens de verschanste hoeven op den linkeroever van den Yser alsmede ’s vijands werken bij Dixmuiden en Nieuwestede beschoten en ’s vijands vuur beantwoord. Deze heeft een spreidingsvuur gericht naar den kant van Sint-Jaaaks-Capelle , op onze vooruitgeschoven posten te Reigersvliet, Stuyvekenskerke, onze werken bij Dixmuiden en op verschillende punten van Vijfhuizen, Aschhoop en Draaibank.
In dn nacht van 8-9 December, heeft eene sterke vijandelijke groep onze vooruttgeschoven posten te Oud-Stuyvekenskerke aangetast, maar haar opzet werd door onze artillerie en machinegeweren verijdeld.
Vijandelijke vligtuigen hebben twee maal bommen komen gooien naar de kant van Oost-Vleteren en in de omstreken van De Panne en Adinkerke.
Ondanks het ongunstig weder hebben onze vliegeniers verscheidene zendingen volbracht.
Een vijandelijk vliegtuig werd in lichterlaaie in onze liniën neergehaald.

20 December 1917
Op het Belgischfront middelmatige artilleriebedrijvigheid aan weerskanten. Onze batterijen hebben naar de kanten van Avecapelle, Pervyse en in de sector van Dixmuide en Merckem in werking zijnde batterijen geneutraliseerd en meermaals op ’s vijands werken gevuurd.

22 December 1917
den 18e artilleriebedrijvigheid van gemiddelde hevigheid in de streek valt Dixmuiden en Merckem; den 19e is de artilleriebedrijvigheid verminderd. .
De omstreken van het stalion van Adinkerke en de streek van Duinhoekje werden deze twee dagen gebombardeerd.

25 December 1917
P het Belgisch front, heeft de mist den 20e de artilleriebedrijvigheid beperkt.
Wij hebben 's vijands werken nabij Dixmuide en Kippe gebombardeerd, in antwoord op ‘s vijands vuren naar onze batterijen.
Den 22e en den 23e geringe artilleriebedrijvigheid bij den vijand die de opstellingplaatsen onzer batterijen heeft beschoten, alsook onze verbindingen en kantonnementen. Onze artillerie heeft hem dit met neutralisatievuur betaald gezet.

27 December 1917
Wij hebben den 24e en 25e Schoore, Leke en de baan op Schoorbakke beschoten, om den Duitschers het beschieten van Ramscapelle met giftgranaten betaald te zetten.In den nacht van 24-25 werden gevangenen nabij Merckem gemaakt.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 15-21december 1917)
In den loop van verleden week, trad de artillerie weinig heftig op; zij was voornamelijk bedrijvig in de omstreken van Ramscapelle, Dixmuide en Merckem. Wij hebben met succes een loopgraafartilleriestrijd gevoerd nabij Dixmuide.
Verdragende stukken des vijands hebben Veurne en Adinkerke beschoten. Om den vijand dit betaald te zetten hebben wij op zijne kantonnementen te Beck gevuurd.
Den 17e hebben de Duitschers verscheidene bommen geworpen op De Panne.
Wegens het weinig gunstig weder waren onze vliegeniers maar middelmatig in touw.

29 December 1917

Op het Belgisch front, geringe bedrijvigheid de 26e en den 27. Evenwel was het artillerievuur nogal heftig in de sector Dixmuide in de nacht van 26-27.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Reigersvliet
Berichten: 18
Lid geworden op: 28 apr 2012 10:38

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Reigersvliet » 28 apr 2012 12:29

Over welke eenheden praten we hier??

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 12:53

Reigersvliet schreef:Over welke eenheden praten we hier??
Ik neem de teksten letterlijk over. Het was tijdens de oorlog niet raadzaam om details openbaar te maken, de vijand hoorde niet alleen mee hij las ook mee ;)
Verder onderzoek zal nodig zijn om aan elk feit een eenheid of exacte plaats te linken maar het is alvast bruikbare informatie om een beeld te geven van de Belgische activiteiten aan den IJzer.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 13:51

1 Januari 1918
geringe bedrijvigheid van de artillerie op 28 en 29 (december 1917)
Wij hebben de vijandelijke inrichtingen van Tervaete, Dixmuiden en Kippe gebombardeerd, als antwoord op het beschieten door den vijand van onze loopgraven en verbindingsgangen van eerste linie.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 21-28 december 1917)
‘s Vijands artillerie was maar zwakjes in touw. Zij heeft voornamelijk Ramscapelle en omgeving met gasgranaten bestookt en Dixmuide, Merckem en Bixschoote tamelijk ernstig beschoten. Onze actie bepaalde zich bij weerwraaks- en neutralisatievuur .
Adinkerke werd door vliegeniers bestookt en met verdraagende stukken beschoten. Er Er werden Duitsche krijgsgevangenen gemaakt bij Merckem.
Uit hoofde van het zeer ongunstige weder werd er maar weinig werk door onzen vliegdienst verricht. Evenwel hebben onze vliegeniers sneeuwstormen getrotseerd om photo'sop zeer geringe hoogte van 's vijands liiën te nemen. Enkele vliegeniers gingen ook op verkenning en op jacht uit.

3 Januari 1918
Er heerschte den 30e en den 31e zwakke artilleriebedrijvigheid. In den namiddag van 31e tamelijk felle beschieting bezuiden Dixmuiden.

5 Januari 1918
Op het Belgisch front geraakte een vijandelijk detachement in den nacht van 1-2 dezer, onder de beschutting van een heftig gordijnvuur, in een onzer posten bij Merckem, maar werd onverwijld bij een vinnigen tegenaanval er uitgedreven en liet verscheidene gevangenen in onze handen.
Den 2e lichte artilleriebedrijvigheid.

8 Januari 1918
Er heerschte er den 3e geringe artilleriebedrijvigheid.
In de nacht daarop werd Ramscapelle met vergiftigde granaten beschoten.
Den 5e en den 6e lichte artilleriebedrijvigheid bij Ramscapelle, Dixmuide en Merckem.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 29 december 1917 – 4 januari 1918)
In het algemeen heerschte er, bij enkele onderbrekingen wegens sneeuwvlagen, normale artilleriebedrijvigheid op het front.
Tijdens de afgeloopen week werd de omtrek van Dixmuiden en het tusschen Luyghem en Bixschoote gelegen terrein, tamelijk fel door de Duitsche batterijen gebombardeerd.
Anderzijds heeft de vijand naar den kant van Ramscapelle, in den nacht van 3•4 dezer, eene groote hoeveelheid vergiftigde granaten afgezonden. 's Vijands batterijen werden bij een welgemikt vuur vlug onschadelijk gemaakt en gewichtige werken en verkeerspunten met succes beschoten.
De Duitschers schijnen op verscheidene punten van ons front te willen polsen. In den nacht van 29 -30 December 19 17, heeft een verkenningsdetachement gepoogd een onzer vooruitgeschoven posten buit te maken, maar hunne poging werd door ons vuur verijdeld.
Den 3 Januari geraakte eene vijandelijke groep, ten N.O. van Bixschoote, na een heftig bombardement en onder de beschutting van een cordinatievuur tijdelijk in een onzer vooruitgeschoven posten, maar werd bij een tegenaanval uit de naburige posten er uitgedreven, en liet gevangenen in onze handen.
Ondanks het ongunstig weder waren onze vliegeniers tamelijk fel in touw.

10 Januari 1918
Op het Belgisch front heeft de vijand den 7e en den 8e Ramscapelle, Pervyse, Capelle en Nieuwcapelle gebombardeerd. Onze loopgraven te Dixmuide werden ingslijks heftig beschoten. Onze batterijen hebeen duchtig dit vuuer beantwoord.
De 8en werden de omstreken v an Bixschoote en Luyghem beschoten; onze artillerie heeft geantwoord met vuur op ’s vijands verdedigingswerken.

15 Januari 1918
Er heerschte den 10é Duitsche artilleriebedrijvigheid bij Ramscapelle en Dixmuiden. Onze batterijen hebben flink geantwoord.
Den 11e heeft 's vijands artillerie Ramscapelle, Dixmuiden en St-Jaaks-Capelle bestookt. Onze batterijen beschoten 's vijands werken naar de kanten van Dixmuiden, Woumen en Keyem.
Den 12e vuurde de vijand heftig op de Omgeving van Ramscapelle en op onze loopgraven vóór Dixmuiden. Onze artillerie heeft in antwoord 's vijands werken bestookt en Duitsche batterijen tot zwijgen gebracht.
Den 13e werd het gebied Dixmuiden en de streek tusschen Caeskercke en den Yser door den vijand onder vuur genomen.


Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 5-11 januari 1918)
Tijdens de verloopen week was de Duitsche artillerie vooral in touw tegen onze verdedigingswerken in de omgeving van Ramscapelle, Pervyse, Oude-Capelle, Merckem en Bixschoote. Onze batterijen hebben o.m.zekere batterijen in de omstreken van Beerst en Vladsloo onder vuur genomen. Zij hebben 's vijands werken in de omstreken van Dehoore, Dixmuiden en Kippe gebombardeerd.
Het weder was gedurende deze week hoegenaamd niet gunstig voor het vliegersbedrijf.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 14:35

16 Januari 1918
Op het Belgisch front, heerschte er den 14e fel toegenomen artilleriebedrijvigheid naar de kan en van Ramscapelle en Dixmuide. De vijand heeft Adinkerke beschoten.
Den 14e en den 15e waren 's vijands patrouiljes in touw in het gebied Merckem; een hunner welke poogde een onzer vooruitgeschoven posten te bemachtigen werd door de bezetting van den post afgeslagen.
Den 15e geringe artilleriebedrijvigheid.

18 Januari 1918
Onze artillerie heeft doelmatig verscheidene in actie zijnde vijandelijke batterijen terug bestookt, die op onze werken bij Ramscapelle en Dixmuide vuurden.
Wij hebben 's vijands batterijen en de hoeven langs den boord van den Yser beschoten.

22 Januari 1918
Er heerschte den 18e in den namidag tamelijk felle artilleriebedrijvigheid tusschen Nieuwpoort en Dixmuide.
Den 19e beschoot onze artillerie 's vijands verdedigingswerken bezuiden Dixmuiden. Aan weerszijden werd er tusschen Nieuwpoort en Pervyse en naar de kanten van Bixschoote en Dixmuide fel door de artillerie gevuurd.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 12-18 januari 1918)
Het weder was deze dagen hoegenaamd niet gunstig voor alle artillerie-actie, terwijl sneeuw of regen de luchtbedrijvigheid hebben verhinderd. Stippen wij evenwel het tamelijk herhaald interdictievuur der Duitsche artillerie bij Ramscapelle en Dixmuiden aan. Onze batterijen hebben 's vijands puur flink beantwoord en op dezes verdedigingswerken fel gevuurd.
Geene artillerie-actie. Enkele vijandelijke patroeljes werden evenwel door ons voorpostenvuur afgeweerd.
Ondanks het erg ongunstig weder hebben onze vliegeniers op verkenning uitgeweest, helpen inschieten en jachten gemaakt.

24 Januari 1918
Op het Belgisch front hebben wij in den nacht van 19-20 door ons vuur, een patroelje afgeslagen die op een vlot onze vooruit geschoven posten van Ramscapelle poogde te naderen. Den nacht daarop had er eene ontmoeling plaats tusschen patroeljes ten W. van het woud van Houthulst. Den 20e gewone artilleriebedrijvigheid; Den 21e wat vuur van niet veel beteekenis over heel het front.

26 Januari 1916
Zwakke bedrijvigheid van de artillerie.
Onze batterijen hebben de Duitsche batterijen die aan den gang waren terug beschoten; représaillevuur gedaan op de vijandelijke batterijen en verschillende regelingsvuren uitgeoefend met de hulp van onze vliegeniers.

29 Januari 1918
Onze artillerie heeft demoleervuur gericht op verschillende Duitsche werken. De vijandelijke batterijen hebben onze liniën ten W. van Dixmuide nogal ernstig gebombardeerd.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 18-25 januari 1918)
Gedurende de afgeloopen week is de bedrijvigheid van den vijand gebleken door artillerievuur van gemiddelde hevigheid op onze liniën en verbinsdingswegen; wij hebben het beantwoord met demoleervuur op de inrichtingen en werken van den vijand ev tallooze batterijen geneutraliseerd.
Vijandelijke patroeljes werden voor Ramscappelle en Bixschoote aan de voorste posen afgeslagen.
De vijandelijke vliegeniers hebben De Panne herhaalde malen gebombardeerd, evenals sommige punten van onze eerste linie. Onze vliegeniers hebben zich zeer bedrijvig getoond tijdens de gunstige dagen van de week; zij hebben onder andere veel vluchten voor het regelen van het geschut uitgevoerd. Een Duitsch vliegtuig werd door ons afweergeschut neergeschooten en is bij Luyghem, tusschen beide liniën gevallen.
Een ander, dat terugkwam van een luchtbombardement te Duinkerken, is wegens avarij in onze liniën moeten dalen; de vier inzittenden waaronder één officier, werden gevangen genomen.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 15:08

5 Februari 1918
Onze artillerie heeft verscheidene batterijen geneutraliseerd en interdiktie- en represaillevuur gedaan op de vijandelijke batterijen, in antwoord op het disperseervuur en het bommengevecht voor Dixuide.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 26 januari – 1 februari 1918)
Tijdens de afgeloopen week heeft de artilleriebedrijvigheid zich voornamelijk doen voelen in streek voor Dixrnuiden en Merckem. Onze batterijen hebben krachtig de vijandelijhe artillerie beantwoord en de verdedigingswerken van den vijand gebombardeerd.
In de omstreken van Aschhoop, heeft een van onze patroeljes een vijandelijke post verrast; na een gevecht man tegen man werden twee gevangenen naar onze liniën gebracht. Een vijandelijke verkenning werrd in de streek van Ramscappelle door het vuur achteruit gedreven.
Tijdens de nachtelijke bombardementen door vliegtuigen werden door de Duitschers torpedos in den omtrek van Adinkerke geworpen. Ondanks den nevel hebben onze vliegeniers zich zeer bedrijvig getoond. Onze Jachtvliegtuigen , die de andere toestellen beschermden tijdens tochten voor het naspeuren en fotograveren , hebben ook veel offensieve tochten boven de vijandelijke liniën ondernomen.

7 Februari 1918
Beperkte artilletiebedrijvigheid op 4 en 5 Februari.

9 Februari 1918
Den 6e wederzijdsch artillerievuur, bijzonderlijk op de verdedigingswerken bij Nieuwpoort en Dixmuiden;
Den 7e zwakke artilleriebedrijvigheid, uitgenomen rond Dixmuide en Merckem, waar het vuur tamelijk fel was.

12 Februari 1918
op 8 en 9, hevig bommengevecht door onze artillerie gesteund, voor Dixmuide.
Op de andere punten van 't front, wederzijdsche artilleriebedrijvigheid.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 2-8 februari 1918)
Gedurende de verloopen week, gewoonlijke artilleriebedrijvigheid op heel het front. Onze batterijen beschoten menige vijandelijke batterijen cn verdedigingswerken. Rond Dixmuide grepen granaatgevechten plaats.
Een vijandelijk vliegmachien werd in onze liniën neergeschoten door een Britsch vliegenier. Onze vliegeniers toonden zich bedrijvig, niettegenstaande het slecht weder.

14 Februari 1918
in den nacht van 9 op 10 Februari, is een onzer patroeljes doorgedrongen in een dekking voor machinegeweren in de nabijheid van Kippe; de bezetters werden buiten gevecht gesteld, en het machinegeweer werd mede naar onze liniën gebracht.
Op 10 en 11 Februari is de bedrijvigheid van den vijand gebleken door het barceleer-vuur en door een bommengevechten in de richting van Dixmuiden. Onze artillerie heeft krachtig geantwoord.
Den 12e is de artillerie tamelijk bedrijvig geweest langs de kanten van Ramscapelle en Merckem.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 15:41

16 Februari 1918
Den 13 en 14 middelmatige artilleriebedrijvigheid.
Gedurende den nacht van 13 tot 14, werd een vijandelijke groep, die poogde onze voorposten te naderen dicht bij Kippe, door ons spervuur uiteeugedreven.

19 Februari 1918
Tijdens den nacht van 14 tot 15 na een hevig bombardement, poogden de Duitschers verscheidene aanvallen op onze voorposten, dicht bij de hoeve Terstille en de Kippe. Zij werden teruggeslagen, uitgenomen in een vooruitgeschoven element ten W. der hoeve, waar zij tijdelijk vasten voet verkregen.
Op 15 artillerie-en bommengevecht bij Dixmuide en Nieuwpoort.
Op 16 tamelijk fel kanonvuur bij Ramscapelle.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 8-15 februari 1918)
Tijdens de verloopen week grepen talrijke heftige gevechten plaats op het front van het Leger. De vijand heeft in deze krjgsverichtingen eene ongewone bedrijvigheid aangelegd.
Ernstige verliezen werden hem toegebracht. Die ons toelieten de vijandelijke troepen te identificeren, terwijl onze patroeljen een machiengeweer in onze liniën meebrachten. Andere soortgelijke ondernemingen van den vijand vielen onder ons spervuur, zonder tot aan onze voorposten te geraken.
Herhaalde malen, voor Dixmuide , werd het bommengevecht, door de artillerie gesteund, zeer hevig. Onze batterijen voerden talrijke interdictie- en represaillevuren uit op de Duitsche inrichtingen, in antwoord op hun vuur op ons gericht.
Het slecht weder, gedurende bijna de heele week, heeft de luchtbedrijvigheid schier totaal
belemmerd.

21 Februari 1918
Op het Belgisch front heeft onze artillerie den 17e verscheidene Duitsche batterijen geneutralizeerd en de vijandelijke verdedigingswerken in de richting van Sint-Joris, Woumen en Kloosterschool. De vijandelijke artillerie heeft haar vuur gericht op onze loopgraven en verbindingswegen in de richting van Ramscappelle, Pervyse, Caeskerke, Sint-Jacobs-Cappelle en Merckem.
In den nacht van den 17e op den 18e werd een Duitsche aanval ten Z. van Dixmuiden afgeslagen.
Den 18e artilleriegevecht en bombardement van de Duitsche werken over geheel het front. Onze batterijen hebben krachtdadig verscheidene Duitsche batterijen aangevallen, die langs de kanten van Mannekensveere en Slype in actie waren.

23 Februari 1918
Den 19e in de omstreken van Nieuwpoort, wederkeerig kanonvuur; zwakke artilleriebedrijvigheid bij Dixmuide en Merckem.
Den 20e zwakke artilleriebedrijvigheid.

28 Februari 1918
Op 25 en 26 artilleriegevecht van middelmatige hevigheid.
Twee pogingen van vijandelijke aanvallen, op een onzer vooruitgeschoven posten bij Nieuwpoort werden teruggeslagen door ons artillerievuur en de machiengeweren
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 15:43

Jammer genoeg heb ik geen gegevens beschikbaar voor de maanden maart, april en mei van het jaar 1918 :cry:
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 28 apr 2012 17:07

1 Juni 1918
Den 27 en 28 (mei), toonde de vijandelijke artilleriebedrijvigheid zich ten zeerste in het gebied achter het front. Verschil1ende gemeenten , o.a. De Panne werden gebombadeerd. Men telt talrijke slachtoffers onder de burgerlijke bevolking, bijzonderlijk vrouwen.
Den 29e patroeljenbedrijvigheid en artilleriegevecht, heviger hij Nieuwpoort, Merckem en Langemarck. Wij beschoten de vijandelijke artillerie met succes.

5 Juni 1918
Gedurende den nacht van 31 Mei op 1 Juni sloegen wij eene vijandelijke patroelje terug ten O. van Nleuwpoort.
Den 1e Juni, bommengevecht te Dixmude.
De vijand zette zijn vuur voort op onze middelen van verkeee bij De Panne, Alveringhem, Oost-Vleteren, Woesten en Roesbrugge.
Den 2e beschieting onzer posten te Merckem en Boesinghe, en der kantonnementen bij Nieuwpoort. Onze batterijen antwoordden en voerden neutraliseerings- en vernielingsgsvuren uit.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 25-31 mei 1918)
Tijdens de verloopene week toonden beide artillerieën zich bedrijvig in 't wederzijds beschieten der gebieden achter het front en door tamelijk vinnige artilleriegevechten rond Nieuwpoort, Dixmude de streek van Merckem, Weidendreft en Boesinghe.
Gedurende d en nacht van 25-26 Mei voerde den vijand tegen onze verdedigingsstellingen verschillende belangrijke raids uit, voorafgegaan van een allerhevigst bombardement. Ten O. van Nieuwpoort gelukten de Duitsche. Aanvaltroepen erin tijdelijk in onze vooruitgeschoven posten te dringen . Zij lieten een vijftiental gevangenen in onze handen. Ten Z. van Dixmude werd ene sterke vijandelijke verkenning, die eenen onzer vooruitgeschooven posten had aangevallen, teruggeslagen door het vuur van eene onzer patroelje en ondergingen ernstige verliezen. Ten O. van Boesinghe werd een aanval van vijandelijke troepen, op onze eerste linie, gestuit door ons spervuur.
Onze kabelballons en onze vliegmachienen voerden waarnemings- en verkenningszendingen uit. De jachtvliegtuigen en de beschermingsvliegtuigen waren zeer bedrijvig en schoten twee vijandelijke kabelballons neer.

8 Juni 1918
Den 4e tamelijk groote artilleriebedrijvigheid, bijzonderlijk rond Nieuwpoort.
Onze artillerie heeft de vijandelijke batterijen sterk tegengeschoten. Eene vijandelij ke troepen massa werd met goeden uislag gekanonneerd ten O. van Nieuwpoort.
Den 5é na eene hevige artilleriebedrijvigheid, drong een vijandelijke groep tijdelijk in onze vooruitgeschoven elementen rond Ramscapelle. Artilleriebedrijvigheid. Hij werd er uitgjaagd en gevangen en bleven in onze handen. Tammelijk vinnige artilleriebedrijvigheid rond Dixmuide en Merckem.
Den 6e. mislukten twee vijandelijke aanvallen te Reigersvliet en Oud-Stuyvekenskerke. Tamelijk hevige artilleriegevecht ten Z. van het fort van Knocke.

11 Juni 1918
Den 7 en 8 was de artilleriebedrijvigheid zeer vinnig rond Nieuwpoort en Dixmude.
In den nacht van 8 tot 9 werd eene vijandelijke poging bij St-Joris teruggeslagen door ons spervuur.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 1-7 juni 1918)
Den 5e Juni 's morgens, na eene hevige voorbereiding, drong een aanvallend detachement
in onze vooruitgeschoven posten van Beverdijk. Aanstonds werden deze posten weer bezet en gevangenen bleven in onze handen.
Patroeljegevechten grepen plaats voor Nieuwpoort en Dixmude. Ons vuur dreef vijandelijke groepen uiteen op de baan van Middelkerke naar Westentde. Vele bommen- en handgranaatgevechten werden geleverd rond Nieuwpoort, Dixmuide, Kippe en Weidendreft.
De bedrijvigheid der artilleriën was groot in het gebied der kantonnementen en der verkeermiddelen. De Duitsehers maakten groot gebruik van gasgranaten. vooral in de streek van Nieuwpoort. Onze batterijen voerden belangrijke vernielings- en neutraliseeringsvuren uit op de vijandelijke batterijen. onze kabelballons hielpen werkdadig mede in het waarnemen van dit geschut.
Onze vliegeniers waren zeer bedrijvig in verschillende zendingen. Een vijandelijke kabelballon werd neergeschoten in vlammen, en verscheidene vliegmachienen verplicht te landen.

15 Juni 1918
Den 10 en 11 tamelijk groote artilleriebedrijvigheid rond Nieuwpoort, Merckem en Langemarck.
In den nacht van 10 tot 11, na eene korte artilleriebereiding, drong een onzer detachementen ten O. van Merckem in de vjjandelijke inrichtingen en namen 45 gevangenen e 3 machiengeweren mee.
Andere gevangenen werden genomen door eene patroelje rond Nieuwpoort.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Het Belgische leger aan het IJzerfront, dag per dag

Bericht door Paddy » 29 apr 2012 08:54

15 Juni 1918
Den 10 en 11 tamelijk groote artilleriebedrijvigheid rond Nieuwpoort, Merckem en Langemarck.
In den nacht van 10 tot 11, na eene korte artilleriebereiding, drong een onzer detachementen ten O. van Merckem in de vjjandelijke inrichtingen en namen 45 gevangenen e 3 machiengeweren mee.
Andere gevangenen werden genomen door eene patroelje rond Nieuwpoort.
Op 't Belgisch front, werd een kabelballon vernield.

18 Juni 1918
Den 14 en 15, gewone artilleriebedrijvigheid; onze patroeljesn namen eenige gevangenen.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 8-14 juni 1918)
Van 8 tot 14 Juni was de artilleriebedrijvigheid van gemiddelde vinnigheid, maar soms nogal hevig in de streek van Nieuwpoort, Dixmude en het Zuidergedeelte van ons front.
In den nacht van 9 tot 10, na artilleriebereiding, poogde de vijand onze liniën te naderen in de streek van St-Joris, maar, onder ons spervuur genomen, kon hij onze loopgraven
niet bereiken.
Driemaal, ten gevolge van ontmoetingen van patroeljen, brachten de onzen gevangenen terug.
In den nacht van 9 tot 10, voerden wij eenen welgeslaagden raid uit in de vaijandelijke 'liniën ten N. van Dixmude. In den nacht van 10 tot 11, drong een onzer detachementen in de vijandelijke liniën ten O. van Merckem en nam 45 gevangenen en drie machinegeweren mee.
Onze artillerie voerde talrijke vernietiging- en neutraliseeringsvuren uit krachtdadig de vijandelijke batterijen beschietend. Zij beschoot verschillende vijandelijke cantonnementen in weerwraak voor de bombardementen per vliegmachien en per kanon met verre draagkracht op de onze uitgevoerd. In den nacht van 6 tot 7 schoot onze artlillerie een vijandelijk vliegmachien neer bij Adinkerke; de drie vliegeniers werden gevangen genomen.
Niettegenstaande het ongunstige weder gedurende een deel der week, voerden onze vliegeniers talrijke tochten uit voor fotografische zendingen en geschutwaarnemingen. Onze jachtgroep, offensief handelend, dreef meermaals vijandelijke vliegeniers patroeljen uiteen. Een vijandelijk vliegtuig werd neergebracht voor onze eerste linie. Twee ballons werden in brand geschoten den 9e en de 10e door onderluitenant Coppens; Deze behaalde aldus zijn 8e overwinning.

22 Juni 1918
Den 17e redelijk vinnig artilleriegevecht voor ,Dixmuide en ten Z. van Bixschoote. Patroeljenontmoetingen bij Reigersvliet en ten Z. van Dixmude.
In den nacht van i8 tot 19 voerden verschillende groepen eenen welgeslagen inval uit in de streek Merckem-Boesinghe en namen een 20 tal gevangenen.
Den 18e en 19e voerde onze artillerie represaille- en neutraliseeringsvuren uit.

25 Juni 1918
Den 21e artilleriebedrijvigheid, tamelijk vinnig, in de streek van Boesinghe. Bommengevecht te Dixmude.
Den 23e tijdens eenen welgelukten raid in den sektor Boesinghe, namen wij een tiental gevangenen en een machiengeweer.
Een vijandelijke aanval op een onzer posten mislukte.

Op het Belgisch front (wekelijksch legerbericht van 15-21 juni 1918)
Tijdens de verloopen week was de artilleriebedrijvigheid weinig vinnig. In de streek van Nieuwpoort en Boesininghe was zij tamelijk hevig . Talrijke bommengevechten grepen plaats rond Dixmuide. Onze batterijen beschoten de vijandelijke kantonnementen te St-Pieterskapelle en Leke, in antwoord op dergelijk vuur gericht op ons gebied achter ’t front. Zij voerden talrijke bestokings- en interdiktivuren uit op de middelen van verkeer en de vijandelijke inrichtingen, alsook neutraliseerings- en vernietigingsvuur op de batterijen.
De bedrijvigheid onzer infanteriepatroeljen was zeer belangrijk. Verschillende onzer detachementen drongen herhaalde malen in de vijandelijke inrichtingen in de streek van Kippe-Langemarck. Meer dan 20 gevangenen en loopgraafmaterieel werd naar onze liniën gebracht.
Niettegenstaande het ongunstig weder werd het werk der vliegeniers met goeden uitslag voortgezet.

29 Juni 1918
Den 25e groote bedrijvigheid van beide artilleriën bij Nieuwpoort en Ramscapelle.
Pogingen van aanval op drie onzer posten mislukten onder ons vuur.
Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”