Verdediging fort Walem

De geschiedenis van het Belgische leger in de periode 1914-1918.

Moderators: Exjager, piot1940, Bram1940

Plaats reactie
Yente
Sponsor
Berichten: 1646
Lid geworden op: 29 mei 2011 12:48
Locatie: Schrenkelsgat

Verdediging fort Walem

Bericht door Yente » 05 apr 2012 12:27

Ey,
Op het oude forum heb ik deze tekst al eens gepost. Ik zet hem hier dan maar ook eens op. :)

De verdediging van het fort van Walem
Verslag van de Maj DE WITTE, Commandant van het fort van WALEM, aan de commissie DEGUISE


Mijn fort was een fort oud model dat werd aangepast.
Als bewapening: TWEE koepels van 150 mm, VIER koepels van 57 mm, dat was uiteraard te zwak voor de verdediging van de vuurlinie die ik had: ongeveer 1000 m.
Ik had dus ZES kanonnen in de grote caponnière, VIER kanonnen in de caponnières van de saillanten II en III, VIER kannonnen in de keelcaponnière, TWEE 57 mm kanonnen op affuit en TWEE mitrailleurs voor de fuseliers.
Wat de munitie betreft, ik had ongeveer duizend schoten per stuk voor de 150 mm kanonnen en 375 schoten per 57 mm. Ik heb tegen deze theoretische, maar niet beredeneerde, verdeling van de munitie geprotesteerd.
Als technische installaties had ik noch elektrische verlichting noch zoeklicht noch telefoontoestellen. Al bij al had ik niets. De werken voor de verlichting van het fort waren in uitvoering. Op de binnenplaats van het fort stonden grote rollen draad bestemd voor de elektrische installatie. Tijdens de gebeurtenissen heb ik in voldoende mate telefoontoestellen opgeëist. Wat de elektrische verlichting betreft: men heeft mij een generator van een kermismolen Opitz gebracht die ik in de gang naar het hoofdfrontgebouw heb laten installeren. Gebruik makend van de aanwezige kabels heb ik een summiere elektrische installatie kunnen verwezenlijken.
Als zoeklichten had ik niets. Na een zekere tijdsspanne heeft men mij zoeklichten van verschillende modellen, sommigen zeer sterk anderen middelmatig, bezorgd uit Engeland die ik goedschiks kwaadschiks heb laten installeren.
Ik had een garnizoen van 500 manschappen. Dit garnizoen was samengesteld uit artilleristen van mijn actieve batterij en wederopgeroepenen. Iets meer dan de helft was afkomstig van oudere cavalerieklassen. Deze manschappen moesten met geweren het fort verdedigen. Eerst kregen ze een Mauser geweer later een Lebel. Ze waren het gebruik ervan vergeten.We hadden in elk geval genoeg om te kunnen schieten. Ik kan de juiste getallen niet geven maar het moeten tegen de 1000 patronen geweest zijn.
Ik had twee mitrailleurs. Het waren extreem zware vestingmitrailleurs, zeer moeilijk te verplaatsen en zeker in een terrein dat door intensieve bombardementen werd verstoord. Ik had aangaande deze mitrailleurs geen enkel reglement. Toen ik ze, in de loop van de maand september, heb gekregen had ik geen reglementen om opleiding aan mijn manschappen te geven. Ik ben erin geslaagd om een kern van mitrailleur bedienaars te vormen.
Wat de waarde van dit garnizoen betreft, deze manschappen hadden reeds lang geen actieve dienst meer gedaan en waren niet meer onder de invloed van de militaire discipline. Het waren allen mannen van een zekere leeftijd, gehuwd en familievaders. Ze vormden geen goed garnizoen voor het fort. Men moet jonge, onbezorgde mensen hebben.
Wat de mobilisatiewerken betreft moet ik wijzen op één speciaal feit: in mijn fort was er een binnenplaats die door mijn voorganger omgevormd was tot een echt park. Bomen bedekten het glacis voor de caponnière. Het was voor ons een enorm werk om ze om te hakken.Ik had het bevel over het fort overgenomen op 16 april 1914.
Met artillerievuur heeft het fort deelgenomen aan de operaties van het leger ten Zuiden van Mechelen op 6, 9, 10, 14, 15, 17, 22, 27 en 28 september.
De waarneming werd verzekerd:
1. door twee observatie posten opgesteld in kerktorens aan de uitvalswegen van Mechelen naar Tervuren en naar Brussel;
2. door een mobiel waarnemingssysteem onder het bevel van Kapitein BALANGHIEN.
Dit netwerk werd tijdens de terugtocht van 27 en 28 september teruggeplooid waardoor er geen enkele waarneming meer kon gebeuren van de artilleriebeschietingen. Bovendien werden de telefoon verbindingen met de zijdelingse posten omwille van de bombardementen bijna ogenblikkelijk verbroken.
Het is onder deze omstandigheden dat op 28 september om 12 H. 30 de aanval begon met een systematisch bombardement dat ononderbroken gedurende vier dagen en nachten heeft geduurd.
Vanaf het begin was er een zeer nauwkeurige beschieting van de 150 mm koepel van saillant II.
Omdat we bij gebrek aan inlichtingen over de posities van de vijandelijke artillerie het vuur niet konden beantwoorden, heb ik al het mogelijke gedaan om de observatieposten, die mogelijk door de vijand konden gebruikt worden, onbruikbaar te maken.
Om 17 h. 30 vermindert het hevig bombardement voor een korte tijd tot een beschieting met schrapnels. Ik heb hiervan gebruik gemaakt om de schade te onderzoeken.
Het voorpantser van de 150 mm koepel van saillant II lag volledig bloot en de cilindrische omtrek lag daardoor bijna gans open; een zwaar met spoorstaven gepantserde schuilplaats die een projector bevatte was volledig verdwenen; een kanonkelder van de halve caponnière van saillant II is doorboord en ingestort. Bovendien stel ik verscheidene vernietigde lokalen vast en is het aardewerk grondig verwoest en overhoop gehaald.
Ondanks deze verontrustende verwoestingen blijft het moraal van de troepen uitstekend.
Het voorgaande heb ik op vraag van de sector commandant in de loop van de avond in een rapport overgemaakt.
Het bombardement met obussen dat in de avond herbegon zal de ganse nacht met zeer intense tussenpauzes doorgaan om tegen de vroege ochtend (29 september) uit te monden in extreem geweld.
Op dat ogenblik stel ik met zekerheid het gebruik van 305 mm munitie vast omwille van een inslag in het officieren gebouw.
Ik heb geen enkele informatie over de opstelling van deze 305 mm stukken, ogenschijnlijk buiten het bereik van mijn kanonnen. Ik kan bijgevolg geen enkele actie tegen hen ondernemen en zal mij dan ook inspannen om tegen-batterijvuur te geven aan twee batterijen van groot kaliber die opgesteld staan op het Mechels oefenplein.
De vijandelijke infanterie is tot op de grens van het vrij gemaakte gebied genaderd (ongeveer 1000 m). Hierdoor werd Kapitein BALENGHIEN verplicht om met zijn personeel in het fort terug te trekken.
Aangezien ik zijn opdracht als beëindigd beschouwd stuur ik hem weg.
De telefonische verbindingen met de verschillende elementen van het fort worden één na één door de verwoestingen van de lokalen en aardewerken uitgeschakeld. Vruchteloos trachten we ze te herstellen.
Om 10 h. 30 scheurt een obus het pantser van de koepel van saillant II na hem aan de booglijst te hebben getroffen. Ze is buiten dienst gesteld. Vanaf dan resten er mij nog enkel twee stukken van 150 mm van saillant III.

Om 12 h. 30 heeft er een enorme ontploffing plaats, ogenschijnlijk veroorzaakt door een 305 mm granaat die ingeslagen is in een klein kruitmagazijn van de grote caponnière. Dit veroorzaakt de volledige instorting van de grote caponnière, van de centrale gang van de caponnière lijdend naar het hoofdfrontgebouw, dat eveneens beschadigd wordt.
De elektrische generator die zich aan de ingang van de centrale poterne (tunnelgang) aan de binnenplaats bevond wordt op deze binnenplaats geprojecteerd en wordt omgevormd tot een vormeloze massa van verwrongen ijzer met daaronder verkoolde lijken. Al wat zich in de centrale gang van het hoofdfrontgebouw bevond is verbrand.
Het is daar dat een groot aantal van onze artilleristen zich had verzameld. Een verkoold lichaam wordt teruggevonden op de centrale kazerne. De ontploffing had het tot daar geslingerd.
Meer dan zeventig manschappen liggen begraven onder het puin; ongeveer zeventig anderen zijn zwaar verbrand en dolen, met zwart geblakerd en bloedend gezicht en handen in verbrande kleren, rond in het fort dat ze met hun geschreeuw vullen. In de poterne liggen verkoolde lijken en afgerukte ledematen.
Het onmiddellijke gevaar voor het restant van het garnizoen is de ontreddering en paniek.
Terwijl de dokter, de aalmoezenier en mijn officieren een summiere verbandplaats organiseren tracht ik met de buitenwereld in verbinding te treden om mijn gewonden te laten afhalen.
Eén lijn werkt nog zeer zwakjes.
Het is dankzij de toewijding van diegenen die het afschuwelijke spektakel van deze half verkoolde schimmen uit het fort hebben geborgen dat ik er in geslaagd ben om opnieuw meester te worden van wat restte van het garnizoen en de weerstand verder kon zetten.
Ondertussen gaat het bombardement verder. Het bereikt een intensiteit van twaalf inslagen per minuut.
Vanaf dat ogenblik maak ik mij geen illusies meer over de afloop van dit gevecht. Het is de verplettering. Ik wens van ganser harte de absolute troost om een infanterieaanval te kunnen afslagen, maar daarvoor moet die wel komen vooraleer mijn verdedigingscapaciteit te zeer zou afgezwakt zijn.
Langs de andere kant laat ik het vuur staken omwille van de nutteloosheid om met de twee resterende 150 mm stukken de strijd verder te zetten tegen een geweldige artillerie die mij verplettert.
Deze handelswijze, om mij voor dood te houden, zal mogelijk als resultaat hebben dat de vijand misleid wordt en hem zal doen denken dat het ganse fort vernietigd is en misschien voortijdig zijn infanterie aantrekken. In elk geval ontrek ik hierdoor de enige 150 mm draaikoepel aan zijn aandacht en vrijwaar hem aldus van een op hem gerichte beschieting.
Gedurende de nacht stuur ik met een wielrijder het gevraagde rapport aan de gouverneur.
In dit rapport, dat tevens het laatste zal zijn, zeg ik dat het moreel van de manschappen goed is; ik handelde onder de troostende gedachte mijn manschappen, ondanks de zware beproeving van de explosie, in de hand te hebben gehouden, maar ik stel snel vast dat deze een enorme schok teweeg heeft gebracht.
Op 30 september tegen 10 h. 30 ben ik op mijn hoede door een plots stoppen van het bombardement. Een twaalftal Duitse soldaten onder het bevel van een officier naderen het fort. Rechtop, zonder zich te verbergen steken ze, bijna al wandelend, traag de vrijgemaakte zone over.
Mijn list heeft slechts gedeeltelijk gewerkt en het is duidelijk dat deze verkenning slechts tot doel heeft om er zich van te vergewissen dat het fort nog bezet is. Ik laat hen tot aan de kant van de gracht naderen. Niemand ontsnapt aan het gerichte geweervuur. Onmiddellijk daarop herneemt, met dezelfde intensiteit, het bombardement.
Als beschadigingen moeten o.a. de instorting van de koepel 57 mm van saillant IV gemeld worden. De interne en externe telefoon communicatie wordt volledig vernietigd.
Vruchteloos houden we ons bezig met het herstel van de verbinding met de onderdelen van het fort.
De draadloze telegrafiepost is vanaf het begin vernietigd. De brug wordt reeds de eerste dag onderbroken.
In de nacht van 1 oktober tegen 1 Hr komt Commandant BORMS van de staf van de Positie mij officieel melden dat de Koning mij het Kruis in de Leopoldsorde verleend heeft.
Ik vraag hem inlichtingen, bevelen of richtlijnen. Maar hij verteld mij dat zijn opdracht beperkt is tot het mij op de hoogte brengen van het verlenen van de eervolle onderscheiding.
Zijn komst en zijn stilte interpreteer ik als bewijs dat ik nog enkel op mijn eigen aangewezen ben.
Ik deel hem mee hoe deprimerend het is om zonder contact te zijn met de achterste linie. Er wordt beslist dat hij bij zijn vertrek naar de brug van Walem zal trachten met de kabel en de twee manschappen die ik hem meegeef een telefoonlijn te leggen naar de infanteriepost die zich daar bevind. Bij hun terugkeer delen de manschappen mij mee dat deze lijn reeds op verschillende plaatsen verbroken was en dat zij blijkbaar met een schaar werd doorgesneden.
In de morgen, tegen 07 h. 00, is er opnieuw een onderbreking van het bombardement en gebeurt hetzelfde voorval als de vorige dag. De vijand stuurt opnieuw een verkenningsploeg om te weten te komen waar ik aan toe ben. Hetzelfde lot is hen beschoren en onmiddellijk daarop herbegint het bombardement.
In het bijzonder wordt de keelcaponnière getroffen en ik ben verplicht om ze te sluiten.
Alle lokalen en poternes worden getroffen, geen enkele biedt nog enige veilige schuilplaats.
De kazerne werden doorboord en mijn manschappen staan opeengepakt in de poterne die van het schootsbureel naar de officierskwartieren leidt.
Enkel bij toeval is deze poterne gespaard gebleven. Het moreel van de troepen is sterk gezakt. Drie dagen en drie nachten van onophoudelijke bombardementen waaraan niets kon weerstaan hebben de zenuwen aangetast. Projectielen van alle kalibers vallen ons aan. Het is een oorverdovend lawaai dat ongeveer om de zeven minuten de komst van twee projectielen van 305 of 420 mm aankondigt. Een ver gegrom dat langzaam aanzwelt tot gedonder om uit te monden in een enorme ontploffing die het fort in zijn geheel op zijn grondvesten doet schudden. Het is telkens een moment van onbeschrijfelijke angst dat zich op geregelde tijdstippen herhaalt. Elke keer vraagt iedereen zich af of dát de obus zal zijn die hem onder het puin zal doen belanden. Het is elk moment weer een doodstrijd.
Ieder zoekt naar die plaats die naar hij hoopt het minst kwetsbaar zal zijn en telkens opnieuw is er een nieuwe instorting. Men meldt mij dat, om uit deze hel te ontsnappen, enkele soldaten de voorkeur hebben gegeven aan het risico van een bijna zekere dood buiten het fort door de gracht al zwemmend over te steken.
Rond 16 h. 00 verwittigt een gepantserde observatiekoepel mij dat de vijandelijke infanterie de huizen aan de grens van de vrijgemaakte zone bezet en de indruk wekt dat ze er zich in wil infiltreren.
Ik beëindig hun vernietiging door de koepel van 150 mm in het gevecht te betrekken.
Tegen 18 h. 00 neemt eerst het bombardement af en stopt dan. De uitkijken verwittigen dat de infanterie van de duisternis gebruik maakt om op te rukken. Het is eindelijk de zo lang verwachte aanval.
De manschappen begeven zich naar de wallen, de koepels van 57 mm worden bemand en ik hou mijn twee enige mitrailleurs in reserve voor de verdediging van een vuurlijn van bijna één kilometer breed.
Ik heb geen zoeklicht meer, trouwens, sedert de ontploffing is de generator vernietigd en heb ik geen stroom meer. Sedert de tweede dag ben ik in duisternis gehuld.
Gedurende de ganse nacht zijn wij omringd door infanterie die tracht de gracht tracht over te steken.
In het schijnsel van de kanonschoten merk ik ze vaag op maar hun aanwezigheid en hun bedoelingen worden verraden door ongewone geluiden, fluitstoten en het vuur van mitrailleurs.
Het vuurgevecht duurt de ganse nacht, want men moet snel handelen op de gis vanaf de eerste abnormale aanwijzing.
Tot drie maal toe probeert de tegenstander een brugelement over de gracht te werpen. Telkens slagen wij erin om hem terug te dringen.
In de vroege ochtend van 2 oktober wordt alles terug kalm. De vijand heeft zich teruggetrokken maar het verschrikkelijke bombardement herneemt aanstonds. Het bereikt een ongekende barbaarsheid. Gemiddeld tel ik achttien schoten per minuut. Hoewel de gevechten tijdens de nacht uitputtend waren voor mijn manschappen waren ze evenwel heilzaam voor het moreel door de zo deprimerende inactiviteit te breken.
Een reactie zal niet lang uitblijven na het begin van het bombardement. Het moreel zakt lager dan ooit want de manschappen geven er zich nu rekenschap van dat de overwinning van de nacht hen niet zal redden van een zekere dood.
Sommigen onder hen hebben in de forten van Luik en Namen gediend en kennen het tragische einde van sommige van deze forten.
Wat ze er over vertellen is niet van die aard om de anderen sterker te maken.
Mijn fuseliers behoorden tot de oudere cavalerieklassen, ze zijn bijna allen familievaders en zijn sinds lang ontsnapt aan de militaire discipline van de actieve dienst. Hun opgedrongen inactiviteit bevordert hun gedachten en de deprimerende gesprekken.
Ik ben verplicht om er steeds bij te blijven want men mag wanhoopsdaden vrezen.
Opeengepakt in de enige poterne die hen nog enig vertrouwen schenkt, liggen de meesten fysiek en moreel uitgeput op de grond. Enkelen zijn getroffen door een zenuwinzinking zodat ze bij elke inslag van een 305 mm obus opschrikken en beven. Zelfs de moedigste onder hen slagen er niet meer in om zich te beheersen. Enkelen, droefgeestig en somber, zitten gehurkt in de hoeken; men voelt aan dat zij dicht bij een wanhoopsdaad staan.
Zonder verpozing probeer ik hen op te beuren door met hen te spreken. Soms slaag ik erin om een kleine wederopbloei te verwezenlijken maar telkens is het hervallen dieper.

Enkele manschappen proberen te vluchten door de wachtpost aan de ingangspoterne te verdringen. De luitenant van wacht laat het vuur op hen openen. Geen enkele trouwens ontsnapt buiten aan de neervallende obussen.
Ondertussen gaat de verwoesting door het bombardement verder. De gang van de 57 mm koepel van saillant IV die vrijgemaakt werd stort opnieuw in. De koepel van saillant II is onbruikbaar en de koepel van saillant I is onbereikbaar omwille van verzakkingen. Het wachtlokaal is onbewoonbaar geworden en ik trek de wacht terug naar achter. Enkele manschappen maken hiervan gebruik om opnieuw proberen te vluchten. Hun lot is hetzelfde als dat van diegenen die hen voorafgingen.
Het is op dat ogenblik dat één van mijn officieren tussenkomst in een groep die beslist had om zelfmoord te plegen!
Rond 14 h. 00 zijn vijandige batterijen erin geslaagd om zich op te stellen op de intervals ter hoogte van het fort en dit langs beide zijden. Ze nemen het fort in flankeringsvuur en de obussen dringen door tot op het einde van de gangen.
De vijandelijke infanterie gaat ongestoord door het linker interval.
De toestand van het fort en van zijn garnizoen is niet meer te beschrijven en ik voel dat het einde nadert; ik heb het bevel gegeven om de mijnen en de springladingen voor te bereiden om saillant III, de enige nog overgebleven, te laten springen. Hij is trouwens nutteloos omdat hij de overstroomde gebieden van rechts onder vuur houd die door de vijand angstvallig worden vermeden.
De infanterie is doorgedrongen tot aan de boorden van de gracht. Ik ben overgeleverd aan de eerste aanval die zij zullen opzetten.
De flankering van de gracht is vernietigd. De nabije verdediging bestaat niet meer.
De twee mitrailleurs werken nog amper en er resteren mij nog slechts twee à drie manschappen die het gebruik ervan kennen.
Het naar de wallen sturen van de 150 resterende manschappen van de 500 die ik vier dagen geleden nog onder mijn bevel had, is niet meer te overwegen. Hun uitputting is compleet.
Ze liggen op de grond als menselijke wrakken niet meer in staat tot enige reactie, wachtend op de dood, onbewust in hun afstomping.
Wij zijn aan het einde gekomen van wat menselijke energie en zenuwen kunnen verdragen.
Gedwongen tot het onvermijdelijke, geef ik het bevel saillant III te laten springen en nadien de witte vlag te hijsen.
Het was toen rond 17 h. 00.


Uit “La Défense de la position fortifiée d’Anvers en, 1914” van Luitenant-generaal DEGUISE
Uitgeverij M. Weissenbruch - BRUSSEL – 1921

Vertaling uit het Frans door Michel LERICHE – augustus 2006
Gezocht: WO1/WO2 militaria van Duffel en Sint Katelijne Waver

Gebruikersavatar
Paddy
Berichten: 7570
Lid geworden op: 28 mei 2011 10:25
Locatie: Dendermonde, Idiot Trench
Contacteer:

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door Paddy » 05 apr 2012 12:31

Greetings from a Little Gallant Belgian
Patrick De Wolf
Militaria-Ruilbeurs Hangar 42 Dendermonde,http://www.facebook.com/Hangar42Militaria
There is a very fine line between "hobby" and "mental illness".

Yente
Sponsor
Berichten: 1646
Lid geworden op: 29 mei 2011 12:48
Locatie: Schrenkelsgat

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door Yente » 05 apr 2012 12:40

Oei, sorry :s
Ik had dat toen gepost op het oude forum en die tekst stond er nog niet op toen.
Blijkbaar nu wel.
Mijn excuses.
Gezocht: WO1/WO2 militaria van Duffel en Sint Katelijne Waver

hugorom
Berichten: 7
Lid geworden op: 06 okt 2012 08:22

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door hugorom » 09 feb 2013 22:54

2014: 100 jaar geleden overgave fort Walem
170 soldaten(overleden rond en in het fort) worden herdacht in een tentoonstelling
maar voor deze tentoonstelling hebben we de BIDPRENTEN (copie) nodig van:


AERTS Jozef Henri OA Waelhem WA ANTWERPEN 23 juni 1892
AUDENAERDE Wllly J. J. OA Waelhem WA GENT 2 augustus 1893
BALLEGEER Oscar Charles SKW Oostende (WP Vorst) 21-11-1881
BAUDOIN Fernand OA Grivegnée SKW Liege - Grivegnée 31-01-1888
BAUVAL Jules Ghislain SKW Fontaine l'Eveque - Forchies la Marche 16-01-1886
BESIN Alfred SKW Anderlues 5-03-1890
BODY Nestor L.J. Ougree WA Esneux 10-04-1882
BRAHY Jules Adrien Fleurus WA Boussoit (F) (Wp Fleurus) 18-11-1893
CANION Alexandre Rumst Wihéries 22-03-1893
CARDINAL Jan Baptist SKW Paturages 25-02-1886
CLAUS Raoul Alfred Eugeen OA Brugge Duffel Brugge 29-04-1897
COENS Henri Rumst Damme - Sijsele (Wp Moerkerke) 22-10-1891
COOMANS Emiel SKW Bekkevoort 05-06-1883
DE BIE Paul Marie L WA Elsene 04-12-1891
DE BROUWER Kamiel Theofiel Rumst Anzegem (WP Ronse) 18-11-1886
DE BRUYNE Alphonse Rene Rumst Tielt - Schuiferskapelle (WP Eeghem) 04-11-1893
DE CLOEDT Emile SKW Nieuwpoort (WP St Kruis Brugge) 03-10-1881
DE GANDT Joseph OA Lichtervelde WA Lichtervelde 30-04-1893
DE GRAEVE Justin Joseph OA Waarloos WLOOS Zwalm - Munkzwalm (WP Asper) 10-07-1886
DE MEULEMEESTER Pieter Rumst Antwerpen (WP Brugge) 03-12-1888
DE MEUTER Edgard H G Petit Enghien (W¨P Roux) 16-6-1887
DE MEY Joseph Corneel OA StJans M WA St Jans Molenbeek 11-06-1886
DE MEY Joseph Rumst Liedekerke 17-11-1890
DE ROCK = DE COCK Leopold OA Ertvelde SKW Evergem - Ertvelde 14-09-1889
DE SAEDELEER Victor Benoit Albert OA StJans M RU Aalst WP ST Jans nMolenb 18-01-1896
DE SCHAGT Medard Joseph SKW Oekegem
DE SPIEGELEER Henri SKW Oostende 20-09-1897
DE WISPELAERE Victor OA Ertvelde SKW Evergem - Ertvelde 28-10-1889
DELHAXE Toussaint SKW Ans 06-10-1888
DUPUIS Emile Arthur Louis MECH Charleroi 29-03-1891
DUTILLEUL Juste Gregoire SKW Ghoy 27-11-1889
FONTAINE Arthur SKW Bonsin 06-10-1887
FRANKIN Jean Joseph Ferdinand WA Liége wp Oostende 06-07-1874
GADEYNE Cyriel E SKW Zonnebeke - Beselaere 30-10-1887
GARNIR Maurice Jean Antoine SKW Oostende
GAUSSINNES P SKW Enghien (Hainaut)
GOETGEBEUR Prosper SKW Oostende 01-12-1896
GOETGHEBEUR Willy Bernard OA Blankenberge WA Blankenberge 20-10-1894
GOOSSENS Jean Francois WA Rumst 24-01-1894
GOVAERT Ernest (hoornblazer) Rumst Gent 12-06-1893
HAEGHEMAN Desiré MECH Oostende 10-11-1892
HEMERIJCK Jules J. WA Oostkamp - Ruddervoorde 09-06-1892
HESTER Jean Antoine /Theodore WA Flémalle - Chokier 15-06-1878
HEYEN Bernard SKW Saint Nicolas 07-07-1888
IWENS Pierre Jean F OA Antwerpen ANTW Bonheiden 1-10-1893
JANSSEN Armand Rumst Brussel 18-10-1886
JANSSEUNE Leopold Aloysius WA Middelkerke - Slijpe wp Ramskapelle 11-12-1885
JEUNIAUX Jules Edouard WA Mons - Hyon 18-10-1890
KISSELSTEIN Joseph Cel. WA Saint Nicolas - Tilleur 28-03-1889
LAMSENS Maurice Julien Rumst Ardooie - Koolskamp 13-12-1893
LAURENT Henri Pierre J SKW Houdeng Aimeries 22-04-1879
LEPERE Desire Francois OA Chenee RU Liége- Chenee 25-05-1888
LIBERT Jules Clement P J Rumst Baulers 15-01-1891
LOOS Lodewijk Corneel Rumst Antwerpen Borgerhout) 13-11-1892
MAERTENS Alfons Harelbeke 07-10-1889
MAES Gustaaf WA Lokeren 10-04-1886
MAIRESSE Victor OA Antwerpen ANTW Frameries - La Bouverie 13-03-1890
MANET Maurice J. Duffel Cuesmes 24-12-1890
MARCELO François Vincent SKW Hemiksem 21-09-1889
MASSON Armand Joseph WA DIEST - (Schore) 14-09-1892
MATHIEU Julien Desire j OA Boncelles WA Seraing Boncelles 30-09-1880
MEUREE Alfred Armand J-B WA Charleroi -Roux 29-07-1888
MICHIELS J SKW Vorst
MISSIAEN Oscar SKW Eernegem 14-01-1888
MODART Joseph SKW
OST Ernest SKW Haine St Pierre 10-04-1881
PAULIS Servais P.J. WA Dison 22-07-1879
PIERARD Clement (Grégoire) SKW Anderlues 11-03-1890
PINTELON Laurent Julien Arthur Rumst Assebroek Brugge 26-08-1893
ROBBERECHTS Guillaume OA Korbeek Lo WA Bierbeek - Korbeek Lo 03-02-1893
ROMAN Leon WA Bredene
QUéVRIN Henri Jean Joseph Durnal 01-07-1893
SECRETIN Henri J SKW Saint Nicolas Montegnée 22-07-1887
SLAETS Jan SKW Houtvenne 05-03-1880
STEELAND August Charles SKW Mariakerke 19-04-1892
STILMANT Arthur SKW Charleroi - Mont sur Marchienne 31-12-1892
TIMMERMANS Fideel WA Asse Bekkerzeel 03-06-1887
TRIOEN Prosper RC Rumst Langemarck
TUTENEL Jacques WA Zaventem 19-02-1887
VANDENBEMDE J.C. WA Proven
VANDENBUNDER Julien C Rumst Poperinge Proven 14-11-1890
VANDERVEKEN Jan Baptist SKW Oudergem of Bosvoorde 06-02-1884
VANDERWEGEN JPA Rumst
VANDEVELDE Achiel Camiel OA TIELT WA Tielt 21-06-1884
VANDYCK Jean SKW Hoboken 20-12-1887
VANHAEVERMAET Charles Louis WA Hamme Wp Antwerpen 13-04-1882
VANHAMME Rene Desire WA Merelbeke 29-06-1888
VANKERCKHOVEN SKW
VANLAERE Petrus WA Zele (adres Gent) 02-08-1887
VANLOOCK August SKW Antwerpen 19-08-1887
VANLOON Francois Mathijs Mechelen ( mortsel) 05-05-1892
VANRENGEN Franciscus WA Nieuwenrode 24-5-1886
VANSTEENDAM Henri Joseph WA Serskamp 02-04-1887
VANTRYP Edward SKW Merksem 29-06-1888
VERELST Jean Louis OA Betekom WA Begijnendijk - Betekom 13-02-1893
VERHOEVEN JB Rumst Brussel 15-08-1895
VERHOFSTADT Richard Rumst Haaltert - Kersken 17-04-1890
VERMEIREN Pierre WA Antwerpen 26-11-1887
VERSAEVEL Henri WA Ieper 21-01-1892
VERTCOUR Victor Henri Joseph WA Juprelle - Slins 31-05-1880
WATERSCHOOT Raymond- A OA SL Woluwe WA Zele Wp St L Woluwe 27-04-1889
BUQUOI Louis Namur 09-08-1854
DEVOGELE Cyriel Camiel OA Antwerpen ANTW Heule 27 sep 1892
DEVRIENDT Jacques Joseph Rumst Antwerpen 07-10-1890
NAZY Maximilien St Joost t Node wp Brugge 17-03-1868
VAN RILLAER Felix Bernard OA Rumst RU Boom wp Terhagen 29-01-1887
VANDERBRUGGEN Rumst
VERBEKE Julien MECH Ieper 05-06-1891

hartelijk dank
uw naam wordt op bidprent vermeld

Rom Hugo
hugo@heemkundewalem.be
www.heemkundewalem.be
www.fortwalem.eu

Yente
Sponsor
Berichten: 1646
Lid geworden op: 29 mei 2011 12:48
Locatie: Schrenkelsgat

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door Yente » 09 feb 2013 23:26

Ik heb het bidprentje van Kamiel Magerman, gesneuveld te Walem op 3/10/1914. Hij staat wel niet in de lijst maar indien het toch bruikbaar is mag je contact opnemen.
Mvg Yente
Gezocht: WO1/WO2 militaria van Duffel en Sint Katelijne Waver

Naamse Forten doc
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 aug 2012 22:53
Locatie: Namen

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door Naamse Forten doc » 10 feb 2013 12:39

Beste,
Hier 3 scans die ik maakte in een boek uit men 4 delen reeks over de 14 -18 in België. Ik zag er 3 foto’s in staan van het fort van Walem en voeg deze nu bij dit toch wel interessante topic van het Fort van Walem.

Groeten
Dirk


Bron: “La Belgique et la Guerre” Boekdeel N° 3 Les opérations militaires
Henri Bertels Editeur 1926
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
belg1914
Berichten: 201
Lid geworden op: 31 mei 2011 20:42

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door belg1914 » 10 feb 2013 20:20

ik zou me ook kunnen vergissen, maar ik denk dat de 2de foto van fort Lier is, verkeerdelijk de ondertitel fort Walem genoemd.

Naamse Forten doc
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 aug 2012 22:53
Locatie: Namen

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door Naamse Forten doc » 13 feb 2013 01:48

Wel dan blijkt dat ze zich in 1926 ook al kunnen vergissen in hun puplicatie :)
Ik ben geen kenner van de forten van Antwerpen ik dacht alleen dat het leuk was hier even die foto's in te scannen en ze hier te plaatsen

Groeten

Dirk

hansspaey
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 mar 2013 13:34

Re: Verdediging fort Walem

Bericht door hansspaey » 13 mar 2013 21:24

Hallo, ik zal eens kijken of ik iets vind van soldaat Verelst uit Betekom-begijnendijk. (ben lid van het gemeentelijk archief en documentatiecentrum)

Plaats reactie

Terug naar “De Eerste Wereldoorlog”